OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W GMINIE KRYPNO W 2023 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 536/2023
WÓJTA GMINY KRYPNO

z dnia 02 stycznia 2023 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Krypno w 2023r

             Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na realizację zadań publicznych w Gminie Krypno w 2023 roku w obszarze:

  1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
  2. zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt.

 

§ 2. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                                   Wójt Gminy Krypno

                                                                                                                               /-/ Marek Stankiewicz

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 536/2023
Wójta Gminy Krypno
z dnia 02 stycznia 2023r.

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W GMINIE KRYPNO W 2023 ROKU

 

  1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotów, którym zostanie zlecone wykonanie następujących zadań publicznych:

1) Zadanie nr 1: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozwijanie zainteresowania w dziedzinie rozgrywek piłki nożnej, w tym:

a) prowadzenie 3 drużyn piłki nożnej – seniorów, juniorów młodszych oraz młodzików,

b) wyposażenie jej w niezbędny sprzęt sportowy,

c) zapewnienie udziału drużyny w rozgrywkach ligowych,

d) zapewnienie obsługi sędziowskiej organizowanych rozgrywek i imprez sportowych,

e) zapewnienie zatrudniania trenerów drużyn piłki nożnej,

f) organizowanie wyjazdów w ramach rozgrywek.

2) Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację  tego zadania wynosi – 130. 000 zł ( sto trzydzieści tysięcy złotych);

3) Zadanie nr 2: zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt, w tym:

a) całodobowy nadzór i utrzymanie schroniska, w którym będą przebywać bezdomne zwierzęta z terenu Gminy Krypno,

b) odbiór wszystkich zwierząt stanowiących własność Gminy Krypno z miejsca ich dotychczasowego przebywania, tj. Pensjonatu dla zwierząt „CYGANOWO” w Sejnach oraz przetransportowanie ich i przyjęcie do schroniska,

c) całodobowe przyjmowanie do schroniska zwierząt z terenu Gminy Krypno dostarczonych przez podmiot posiadający zezwolenie Wójta Gminy Krypno na odławianie i transport zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Krypno,

d) całodobowe zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Krypno, w szczególności polegającej na zapewnieniu:

- właściwej opieki weterynaryjnej,

- właściwej pielęgnacji i profilaktyki w zapobieganiu chorobom zakaźnym zwierząt,

- właściwego żywienia i optymalnych warunków bytowych dla zwierząt,

- niezbędnego personelu do bezpośredniej obsługi zwierząt przebywających w schronisku;

e) prowadzenie dokumentacji ewidencyjnej i weterynaryjnej zwierząt stanowiących własność Gminy Krypno przebywających w schronisku,

f) zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez:

- sterylizacje/kastracje wszystkich niewysterylizowanych/niewykastrowanych zwierząt z terenu gminy Krypno przyjętych do schroniska, których stan zdrowotny pozwala na przeprowadzenie zabiegu,

- poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy Krypno przebywających w schronisku oraz przekazywanie zwierząt osobom zainteresowanym ich posiadaniem i zdolnym zapewnienia im należnych warunków utrzymania, 

-  usypianie ślepych miotów pochodzących od zwierząt z terenu gminy Krypno, 

-  chipowanie zwierząt z terenu gminy Krypno przyjętych do schroniska bez mikroprocesora, bądź posiadających mikroprocesor, na podstawie którego nie jest możliwe odczytanie numeru chip,

g) przekazywanie do Urzędu Gminy Krypno wykazu zwierząt przebywających w schronisku za każdy miesiąc realizowanego zadania nie później niż do 15-go dnia każdego miesiąca, wykaz powinien zawierać co najmniej: numer karty ewidencyjnej zwierzęcia, datę przyjęcia zwierzęcia do schroniska, datę zejścia zwierzęcia ze stanu schroniska ze wskazaniem przyczyny,

h) przekazanie nowemu podmiotowi, z którym Gmina Krypno podpisze umowę na 2024 rok w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku wszystkich zwierząt stanowiących własność Gminy Krypno przebywających w schronisku wraz z dotyczącą ich dokumentacją ewidencyjną i weterynaryjną z końcem terminu obowiązywania umowy.

4) Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację  tego zadania wynosi –

   80 000 zł ( osiemdziesiąt  tysięcy złotych).

  1. Zadania powinny być realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2023 r.
  1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 23 stycznia 2023 r. do godz. 15.00 w pokoju Nr 3 Urzędu Gminy Krypno oferty dotyczącej realizacji powyższego zadania zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Spraw Pożytku Publicznego z 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r. poz. 2057) z dopiskiem „Upowszechnianie kultury fizycznej” (dotyczy zadania nr 1), „ Zapobieganie bezdomności zwierząt” (dotyczy zadania nr 2).
     
  2. Do oferty należy dołączyć:

a) potwierdzenie wpisu do właściwej ewidencji lub rejestru sądowego,

b) informację o dotychczasowych osiągnięciach,

c) sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok.

5. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Oceny ofert dokona Komisja powołana przez Wójta według następujących kryteriów:

a) realnej możliwości realizacji zadania przez poszczególne podmioty biorące udział w konkursie,

b) kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do możliwości realizacji zakresu rzeczowego zadania.

7. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie do dnia 26 stycznia 2023r.

8. Z podmiotem, który będzie realizował zadanie podpisana zostanie umowa zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Spraw Pożytku Publicznego z 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r. poz. 2057).

9. Na skutek zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy oferent może w trakcie realizacji zadania dokonać przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów pokrywanymi ze środków pochodzących z dotacji, określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, w następujący sposób: odpowiedni koszt wykazany w sprawozdaniu uznaje się za zgodny z umową, gdy nie nastąpiło jego zwiększenie o więcej niż 20%. Zmiany powyżej 20% wymagają uprzedniej, pisemnej zgody Wójta Gminy Krypno. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowaną kalkulację kosztów oferty po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian.

10. Informacja o zrealizowanych w 2022 roku zadaniach tego samego rodzaju oraz o koszcie ich realizacji przy udziale podmiotów uprawnionych:

- obszar wsparcia – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

- wysokość dotacji w roku 2022 – 90 000 zł.

                                                                                                                      Wójt Gminy Krypno

                                                                                                                  /-/ Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy

Data wytworzenia: 2023-01-02

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2023-01-02

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2023-01-02