Działki do sprzedaży 12.06.2015

Zarządzenie  nr 54/2015

Wójta Gminy Krypno

z dnia 12 czerwca 2015 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Krypno przeznaczonych do sprzedaży  

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) i art. 35 ust. 1 i  2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2014 r. poz. 518) zarządzam, co następuje :

§ 1. Podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiący  załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krypno a ponadto informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej Gminy Krypno.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                                                                                   Załącznik

                                                                                                                                                                                                do Zarządzenia Nr 54/2015

                                                                                                                                                                                                   z dnia 12 czerwca 2015r.

Wykaz nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży

Lp.

Nazwa nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia

nieruchomości 

Położenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości

1.

 

 

 

Działka nr 31/2

KW BI1B/00163315/9

 

- pow. 0,13ha

 

Góra

 

 

Działka zabudowana b. mieszkalnym, gospodarczymi stanowiących własność osób trzecich, dojazd z drogi asfaltowej.

Wartość działki do sprzedaży – 16.170 zł.

 

 

2.

 

 

 

Działka nr 387/2

 

 

KW BI1B/00163315/9

 

 

 

- pow. 0,1072 ha

 

 

 

Góra

 

 

 

Działka pod zabudowę jednorodzinną, w zasięgu energii elektrycznej, wody i kanalizacji, dojazd drogą asfaltową i gruntową

 

Wartość działki do sprzedaży – 24.770 zł.

 

 

3.

 

 

Działka nr 387/3

 

KW BI1B/00163315/9

 

 

- pow. 0,0950 ha

 

 

Góra

 

 

Działka pod zabudowę jednorodzinną, w zasięgu energii elektrycznej, wody i kanalizacji, dojazd drogą asfaltową i gruntową

 

Wartość działki do sprzedaży  -  35.000 zł.

 

4.

 

 

 

Działka nr 387/4

 

 

KW BI1B/00163315/9

 

 

-

 pow. 0,0950 ha

 

 

 

Góra

 

 

 

Działka pod zabudowę jednorodzinną, w zasięgu energii elektrycznej, wody i kanalizacji, dojazd drogą asfaltową i gruntową

 

Wartość działki do sprzedaży – 35.000 zł.

 

 

5.

 

 

 

Działka nr 387/6

 

 

KW BI1B/00163315/9

 

 

 

- pow. 0,0832 ha

 

 

 

Góra

 

 

 

Działka pod zabudowę jednorodzinną, w zasięgu energii elektrycznej, wody i kanalizacji, dojazd drogą asfaltową i gruntową

 

Wartość działki do sprzedaży – 23.000 zł.

 

 

6.

 

 

Działka nr 387/7

 

KW BI1B/00163315/9

 

 

 

-pow. 0,0937 ha

 

Góra

 

Działka pod zabudowę jednorodzinną, w zasięgu energii elektrycznej, wody i kanalizacji, dojazd drogą asfaltową i gruntową

 

Wartość działki do sprzedaży – 35.000 zł.

 

               

 

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami – pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości po cenie wyżej określonej przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów jeżeli złoży wniosek o nabycie w terminie nie krótszym niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r., albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu, termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Osoby o których mowa wyżej korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na w/w cenę.

Wykaz podlega wywieszeniu przez okres 21 dni licząc od 15 czerwca 2015  roku do 06 lipca 2015 roku włącznie.

Krypno, 2015-06-12

Wójt Gminy Krypno

Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Świerczewska - Referat Inwestycyjny i Ochrony Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2015-06-12

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2015-06-12

Data modyfikacji: 2015-06-12

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2015-06-12