Konkurs na Dyrektora Szkoły w Długołęce

 
Zarządzenie Nr 143/2012
Wójta Gminy Krypno
z dnia 23.05.2012 r.
 
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Długołęce.
 
Na podstawie art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz art. 26 ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), zarządza się, co następuje:
§ 1
Ogłasza się konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Długołęce.
§ 2
Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy i na tablicy ogłoszeń Urzędu.
§ 3
Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznikdo zarządzenia.
§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi d/s oświaty.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 

Wójt Gminy Krypno
Marek Stankiewicz

                                                               

                 Załącznik do Zarządzenia Nr 143/2012
   Wójta Gminy Krypno
                                                                                                                     z dnia 23 maja 2012 r.
 
WÓJT GMINY KRYPNO
Ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej w Długołęce
Długołęka 50, 19-111 Krypno Kościelne
 
1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek  (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).
2. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.) oferta kandydata przystępującego do konkursu powinna zawierać:
1)  uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z  koncepcją  funkcjonowania i rozwoju Publicznej Szkoły Podstawowej w Długołęce;
2) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
 a) stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo
 b) stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
 c) stażu pracy, w tym pracy na stanowisku kierowniczym- w przypadku osoby niebędącej      nauczycielem,
 
4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3;
5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom ukończenia studiów wyższych lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.);
10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.), w przypadku kandydata na dyrektora szkoły publicznej;
11) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
12) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
13) oświadczenie, że  kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.)) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na Dyrektora  Publicznej Szkoły Podstawowej w Długołęce” w  terminie do dnia 8 czerwca 2012 roku, osobiście w pok. Nr 3 w Urzędzie Gminy Krypno lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23 B, 19-111 Krypno Kościelne. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Krypno. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną  powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej.
 Krypno Kościelne, dnia 23 maja 2012 r.

 

Metryka strony

Udostępniający: Agbieszka Powichrowska - Inspektor do spraw oświaty

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2012-05-23

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2012-05-23

Data modyfikacji: 2012-05-23

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2012-05-23