Konkurs z zakresu kultury fizycznej 2012

ZARZADZENIE NR 119/2012
WÓJTA GMINY KRYPNO

z dnia 31 stycznia  2012 r.  
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 )  zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r.

§ 2. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   


 

Załącznik do Zarządzenia Nr 119/2012
Wójta Gminy Krypno z dnia
31 stycznia 2012 r.  

 

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W SFERZE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ  


1.    Rodzaj zadania: upowszechnianie kultury fizycznej  – poprzez rozwijanie zainteresowania w dziedzinie rozgrywek piłki nożnej, w tym:
a) prowadzenie 3  drużyn piłki nożnej - seniorów, juniorów młodszych oraz młodzików,
b) wyposażenie jej w niezbędny sprzęt sportowy,
c) zapewnienie udziału drużyny w rozgrywkach ligowych,
d) zapewnienie obsługi sędziowskiej organizowanych rozgrywek i imprez sportowych,
e) zapewnienie zatrudnienia trenerów drużyn piłki nożnej
f) organizowanie wyjazdów w ramach rozgrywek.

2. Wysokość środków puiblicznych przeznaczonych na realizację tego zadania wynosi -  
    - 50.000,-zł ( pięćdziesiąt tysięcy złotych )  

3. Zadanie powinno być realizowane w terminie od 1 marca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.  

4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 21 lutego  2012 r. do godz. 15.00 w pokoju Nr 3 Urzędu Gminy Krypno oferty dotyczącej realizacji powyższego zadania zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U.  z 2010 r. Nr 1536 ) z dopiskiem   „Upowszechnianie kultury fizycznej ”.

5. Wzór oferty można pobrać w Urzędzie Gminy Krypno pok. Nr 6 w godzinach pracy Urzędu.

6. Do oferty należy dołączyć:
a)    potwierdzenie wpisu do właściwej ewidencji lub rejestru sądowego,
b)    informcję o dotychczasowych osiągnięciach,
c)    sprawozdanie finansowe i merytoryczne z dzialalności podmiotu za ubiegły rok.

7. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

8.  Oceny ofert dokona Komisja powołana przez Wójta według następującyh kryteriów:
a)    realnej możliwości realizacji zadania przez poszczególne podmioty biorące udział w konkursie,
b)    kalkulacji kosztów  realizacji zadania w odniesieniu do możliwości realizacji zakresu rzeczowego zadania,

8. Ogłoszenie wyników konkursu nastapi w terminie do 24 lutego 2012 r.

9. Z podmiotem, który będzie realizował zadanie podpisana  zostanie umowa zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadanaia  publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. Nr 264, poz. 2207 ).

10. Dotacja na realizację zadania zostanie przekazana na rachunek podmiotu realizujacego w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

Metryka strony

Udostępniający: Alina Trykozko - Sekretarz Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2012-01-31

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2012-01-31

Data modyfikacji: 2012-01-31

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2012-01-31