Konkurs z zakresu kultury fizycznej 2011

ZARZĄDZENIE NR 21/2011
WÓJTA GMINY KRYPNO

z dnia 3 lutego 2011 r.  
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej


Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, )  zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze upowszechniania kultury fizycznej w 2011 r.

§ 2. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.     

 Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2011
Wójta Gminy  Krypno z dnia
3 lutego 2011 r.

 

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W SFERZE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ  


1. Rodzaj zadania: popularyzacja kultury fizycznej  – poprzez rozwijanie zainteresowania w dziedzinie rozgrywek piłki nożnej, w tym:
a) prowadzenie drużyny piłki nożnej,
b) wyposażenie jej w niezbędny sprzęt sportowy,
c) zapewnienie udziału drużyny w rozgrywkach ligowych,
d) zapewnienie obsługi sędziowskiej organizowanych rozgrywek i imprez sportowych,
e) zapewnienie zatrudnienia trenerów drużyn piłki nożnej
f) organizowanie wyjazdów w ramach rozgrywek.

2. Wysokość środków puiblicznych przeznaczonych na realizację tego zadania wynosi -   
   - 50.000,-zł ( pięćdziesiąt tysięcy złotych )  

3. Zadanie powinno być realizowane w terminie od 1 marca 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.  

4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia  25 lutego 2011 r. do godz. 15.00 w pokoju Nr 3 Urzędu Gminy Krypno oferty dotyczącej realizacji powyższego zadania zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. Nr 264, poz. 2207 ) z dopiskiem   „Upowszechnianie kultury fizycznej ”.

5. Wzór oferty można pobrać w Urzędzie Gminy Krypno pok. Nr 4 w godzinach pracy Urzędu.

6. Do oferty należy dołączyć:
a) potwierdzenie wpisu do właściwej ewidencji lub rejestru sądowego,
b) informcję o dotychczasowych osiągnięciach,
c) sprawozdanie finansowe i merytoryczne z dzialalności podmiotu za ubiegły rok.

7. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

8.  Oceny ofert dokona Komisja powołana przez Wójta według następującyh kryteriów:
a) realnej możliwości realizacji zadania przez poszczególne podmioty biorące udział w konkursie,
b) kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do możliwości realizacji zakresu rzeczowego zadania,

8. Ogłoszenie wyników konkursu nastapi w terminie do dnia 28 lutego 2011 r.

9. Z podmiotem, który będzie realizował zadanie podpisana  zostanie umowa zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadanaia  publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. Nr 264, poz. 2207 ).

10. Dotacja na realizację zadania zostanie przekazana na rachunek podmiotu realizującego w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

Metryka strony

Udostępniający: Alina Trykozko - Sekretarz Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2011-02-03

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2011-02-04

Data modyfikacji: 2011-02-04

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2011-02-04