Obwieszczenie z udziałem społeczeństwa

                                                                                        Krypno, dnia 09 kwietnia 2014 r.

Wójt Gminy Krypno

Krypno Kościelne 23B

19-111 Krypno Kościelne

 

Znak:G.K.6220.1.2014

 

OBWIESZCZENIE

o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

 

            Na podstawie art. 30, 33 ust. 1 oraz art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm. powołana dalej jako „Uooś”), Wójt Gminy Krypno 

zawiadamia

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

oraz

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kurników – dwa budynki inwentarskie o wym. 102 x 20 m każdy, do chowu drobiu o obsadzie 304 DJP, na działkach nr ew. działki 15/10 i 15/12, w miejscowości Zastocze, gm. Krypno.

            Niniejsze postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 15 stycznia 2014 r. Pana Norberta Citko zam. Krypno Wielkie 12B.

            Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy Uooś, postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.

            Wójt Gminy Krypno jest organem właściwym do wydania decyzji oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków.

            Decyzja w tej sprawie zostanie wydana w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Mońkach oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku.

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacja sprawy, składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, tj. od 09 kwietnia 2014 r.  do 30 kwietnia 2014 r.

            Zgodnie z art. 34 ustawy Uooś uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie

pisemnej lub ustnie do protokołu (w siedzibie Urzędu Gminy Krypno, pokój 3, w godzinach urzędowania) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 ustawy Uooś.

            Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krypno bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B.

 

Wójt Gminy Krypno
Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Jan Dobrzyński - Referat Inwestycyjny i Ochrony Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2014-04-09

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2014-04-09

Data modyfikacji: 2014-04-09

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2014-04-09