Informacja o nieodplatnej pomocy prawnej

      NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

     W POWIECIE MONIECKIM w 2019r.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 z późn.zm) Powiat Moniecki realizuje  zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

GDZIE  i  KIEDY  MOŻNA  SKORZYSTAĆ  Z  NIEODPŁATNEJ  POMOCY  PRAWNEJ  I  NIEODPŁATNEGO  PORADNICTWA  OBYWATELSKIEGO  W  2019r.

 

Od 1 stycznia 2019 roku udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego możliwe jest wyłącznie po dokonaniu zapisów:

  • telefonicznie – tel. (85) 727 88 00
  • on-line przez stronę internetową REJESTRACJA NPP rejestracja czynna 24h

rejestracja telefoniczna czynna w godzinach pracy Starostwa

Osoby w ciąży obsługiwane są poza kolejnością.

 

W Powiecie Monieckim funkcjonują dwa punkty pomocy prawnej, przy czym w punkcie prowadzonym przez organizację pozarządową udzielane mogą być również porady obywatelskie:

  • Punkt prowadzony przez Powiat Moniecki w Starostwie Powiatowym w Mońkach, Mońki Al.Niepodległości 3,
  • Punkt prowadzony przez organizację pozarządową - Caritas Archidiecezji Białostockiej w pięciu lokalizacjach.

Darmowa pomoc prawna  czy nieodpłatne poradnictwo obywatelskie udzielane są przez cztery godziny, pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni wolnych od pracy):

 

Miejsce udzielania porad prawnych

Dzień tygodnia

Godziny

Osoba udzielająca porad prawnyc

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej prowadzony przez Powiat Moniecki:

 

Starostwo Powiatowe w Mońkach, 19-100
Mońki Al.Niepodległości 3

 

 

 

 

Poniedziałek

 

Wtorek

 

Środa

 

Czwartek

 

Piątek

 

 

 

 
9.00-13.00

 

13.00-17.00

 

11.00-15.00

 

14.00-18.00

 

  9.00-13.00

 

 

 

 

Radca Prawny

 

Adwokat

 

Radca Prawny

 

Radca Prawny

 

Adwokat

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnych Porad Obywatelskich prowadzony przez Caritas Archidiecezji Białostockiej:

 

1)        Urząd Gminy Jaświły, 19-124 Jaświły 7

 

2)        Urząd Gminy Trzcianne, 19-104 Trzcianne ul.Wojska Polskiego 10

 

3)        Urząd Gminy Krypno, 19-111 Krypno Kościelne 23B

 

4)        Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu, 19-110 Goniądz ul. Stary Rynek 23

 

5)        Urząd Miejski  w Knyszynie, 19-120 Knyszyn ul. Rynek 39

 

 

 

  

Poniedziałek

 

Wtorek

 

 

Środa

 

 

Czwartek

 

Piątek

 

 

 

  

8.00 – 12.00

 

8.00 – 12.00

 

 

8.00 – 12.00

 

 

14.00 - 18.00

 

13.00 – 17.00

 

 

  

Radca Prawny

 

Radca Prawny

 

 

Radca Prawny

 

 

Radca Prawny

 

Radca Prawny

 

 

KTO MOŻE OTRZYMAĆ NIEODPŁATNĄ POMOC PRAWNĄ  i  NIEODPŁATNĄ  POMOC  OBYWATELSKĄ

 

Od 1 stycznia 2019 r. nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, może odbywać się poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. w miejscu zamieszkania, przez telefon, przy użyciu wideokonferencji, po umówieniu terminu wizyty pod wskazanym wyżej nr telefonu wskazując preferowany sposób udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

NA  CZYM  POLEGA  NIEODPŁATNA POMOC  PRAWNA  I  NIEODPŁATNE  PORADNICTWO  OBYWATELSKIE

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Maciorowska - Sekretarz Powiatu

Data wytworzenia: 2019-04-04

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2019-04-08

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2019-04-08