Konkurs na stanowisko Dyrektora GOKu

Zarządzenie Nr 357/2021
WÓJTA GMINY KRYPNO
z dnia 02 listopada 2021 r.
w sprawie ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Krypnie Wielkim

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 16 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1.1. Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Krypnie Wielkim, Krypno Wielkie 9.

 1. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na:
  1) stronie internetowej Urzędu Gminy Krypno,
  2) Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krypno,
  3) tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krypno.
 1. Regulamin konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Krypnie Wielkim stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 2. Obsługę Komisji Konkursowej oraz warunki niezbędne do przeprowadzenia postępowania konkursowego zapewnia Wójt Gminy Krypno. 

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                                                                                                WÓJT

                                                                                                                                                                                             mgr Marek Stankiewicz

 

 

                                                                                                                     Załącznik Nr 1

                                                                                                                                                                          do Zarządzenia Nr 357/2021 Wójta Gminy Krypno

                                                                                                                                         z dnia 02 listopada 2021 r.

 

 

 

 

WÓJT GMINY KRYPNO

ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Krypnie Wielkim

 

 

I. Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Kultury w Krypnie Wielkim, Krypno Wielkie 9, 19-111 Krypno Kościelne.

II. Wymiar czasu pracy: pełny etat

III. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie wyższe;
 3. co najmniej roczny staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. braku ukarania karą zakazu pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 289)
 7. nieposzlakowana opinia;
 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na kierowniczym stanowisku;
 9. przedstawienie autorskiej koncepcji rozwoju Gminnego Ośrodka Kultury w Krypnie Wielkim;
 10. dobra znajomość przepisów prawa w zakresie m.in. ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy Kodeks Pracy;

 IV. Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie w pracy z grupami młodzieżowymi, artystycznymi oraz innymi środowiskami twórczymi;
 2. doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 3. doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych;
 4. prawo jazdy kat. B;
 5. umiejętność kierowania zespołem pracowników, umiejętność skutecznego komunikowania się, umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa, dyspozycyjność;
 6. cechy osobowości: kreatywność, rzetelność, odpowiedzialność, sumienność, obowiązkowość, wysoka kultura osobista, skrupulatność, samodyscyplina, konsekwencja w działaniu, terminowość, odporność na stres, asertywność, zdolność koncentracji;

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Podstawowe:

 1. kierowanie Gminnym Ośrodkiem Kultury w Krypnie Wielkim oraz reprezentowanie go na zewnątrz;
 2. prowadzenie efektywnej gospodarki mieniem i środkami finansowymi;
 3. prowadzenie polityki płacowej, zatrudnianie, zwalnianie i awansowanie pracowników;
 4. kontrola przestrzegania dyscypliny i porządku pracy;
 5. ustanowienie upoważnień i pełnomocnictw dla pracowników;
 6. poszukiwanie i pozyskiwanie innych źródeł finansowania działalności statutowej;
 7. przedstawianie organizatorowi i właściwym instytucjom planów i sprawozdań określonych odrębnymi przepisami;
 8. dokonywanie czynności prawnych w imieniu Gminnego Ośrodka Kultury w Krypnie Wielkim, w tym składanie oświadczeń woli w zakresie jego praw;
 9. nadzór, planowanie i organizacja pracy wynikającej z zakresu działania instytucji oraz zadań określonych w planach finansowych;
 10. ocena i akceptacja dokumentów stanowiących podstawę dokonywania wypłat i powstania zobowiązań;
 11. wydawania zarządzeń, instrukcji i wytycznych dotyczących funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury w Krypnie Wielkim;
 12. współpraca ze środowiskiem lokalnym (m.in. szkoły, kościoły, organizacje pozarządowe);
 13. współpraca z mieszkańcami w zakresie kształtowania kultury w gminie Krypno.

Nieregularne:

 1. kontrola w zakresie określonym stosownym upoważnieniem;
 2. rozpatrywanie i załatwianie interpelacji i wniosków radnych oraz skarg i wniosków mieszkańców;
 3. udostępnianie informacji publicznej;
 4. przygotowywanie projektów aktów prawnych oraz innych materiałów przedkładanych organom Gminy Krypno.

VI. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. stanowisko: administracyjne, kierownicze;
 2. miejsce pracy: Gminny Ośrodek Kultury w Krypnie Wielkim 9, 19-111 Krypno Kościelne;
 3. warunki zatrudnienia: zatrudnienie na podstawie powołania, zawarte na czas określony, tj. 5 lat. Warunkiem powołania jest uprzednie uzgodnienie warunków finansowych pomiędzy organizatorem konkursu a wyłonionym kandydatem;
 4. praca przy komputerze powyżej 4 godzin;
 5. usytuowanie stanowiska pracy: budynek parterowy, schody, bez windy;
 6. praca z pracownikami, władzami gminy, jednostkami organizacyjnymi gminy, organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami;
 7. praca w terenie oraz wyjazdy służbowe;

 VII. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) z podaniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.
 2. List motywacyjny (krótkie uzasadnienie przystąpienia do konkursu).
 3. Autorska koncepcja rozwoju Gminnego Ośrodka Kultury w Krypnie Wielkim uwzględniająca w szczególności:
  a) perspektywiczną wizję rozwoju statutowej działalności GOK,
  b) współpracę GOK z jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi gminy oraz z innymi podmiotami,
  c) gospodarkę finansową GOK,
  d) efektywne wykorzystanie bazy lokalowej.
 4. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie.
 5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
 6. Kserokopie świadectw pracy.
 7. Oświadczenie kandydata o:
  a)posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  b) stanie zdrowia umożliwiającym pełnienie obowiązków,
  c) niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  d) braku ukarania karą zakazu pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 289).
 8. Zgoda na przetwarzanie danych – klauzula informacyjna.

Wszystkie w/w dokumenty muszą być podpisane przez kandydata, za wyjątkiem kopii dokumentów wymienionych w pkt. 4-6, na których kandydat winien umieścić adnotację „Za zgodność z oryginałem” i opatrzyć ją podpisem.

 VIII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty na wolne stanowisko należy przesłać na adres: Urząd Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B, 19-111 Krypno Kościelne lub dostarczyć do sekretariatu Urzędu, w kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Krypnie Wielkim” w terminie do dnia 30 listopada 2021 roku  do godz. 15:30 (decyduje data wpływu do Urzędu).

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

Szczegółowych informacji udziela Sekretarz Gminy, tel. (85) 7169069.

 IX. Dodatkowe informacje:

1. Informację o warunkach organizacyjno-finansowych działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Krypnie Wielkim można uzyskać w Urzędzie Gminy Krypno. Termin planowanej wizyty w Urzędzie należy ustalić telefonicznie 85/7169069.
2. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
3. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego ustala się do dnia 10 grudnia 2021r.
4. Wójt zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu na każdym etapie bez podania przyczyny.
5. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krypno oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Krypno.
6. Przewidywany termin zatrudnienia 01 stycznia 2022r.

 

                                                                                                                                                                                             WÓJT

                                                                                                                                                                                             mgr Marek Stankiewicz

 

 

                                                                                                   Załącznik Nr 2

                                                                                                                                                      do Zarządzenia Nr 357/2021 Wójta Gminy Krypno

                                                                                                                     z dnia 02 listopada 2021 r.

 

 

REGULAMIN

konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury

 § 1.

1. Postępowanie konkursowe przeprowadzane jest w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Krypnie Wielkim
2. Konkurs ma charakter otwarty.

 § 2.

1. Postępowanie konkursowe prowadzi komisja powołana przez Wójta Gminy Krypno.
2. Komisja działa w składzie trzech członków.
3. W składzie Komisji nie może być osoba przystępująca do konkursu, osoba spokrewniona z kandydatem (w pierwszym stopniu) ani pozostająca wobec niego w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić wątpliwości co do jej obiektywizmu i bezstronności.
4. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 3 zaistnieją lub zostaną ujawnione w trakcie postępowania konkursowego, członek komisji, której dotyczy ta okoliczność, podlega wyłączeniu z prac komisji. Członek Komisji, który stwierdził, że zaistniała okoliczność jego wyłączenia, składa do Wójta Gminy Krypno wniosek o wyłączenie, Wójt dokonuje zmiany w składzie komisji. Czynności dokonane przez komisję w poprzednim składzie są ważne z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności dokonane przez osoby podlegające wyłączeniu były decydujące o dalszych losach kandydatów. W takich przypadkach czynności podlegają powtórzeniu.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach komisja może przerwać posiedzenie i wyznaczyć nowy termin.
6. Za pracę w komisji nie przysługuje wynagrodzenie.

 

 § 3.

1. Postępowanie konkursowe odbywa się w dwóch etapach.
2. W pierwszym etapie przebiegającym bez udziału kandydatów komisja:
   a) otwiera zamknięte koperty ze złożonymi ofertami i na podstawie dokumentów stwierdza, czy oferty spełniają wymagania określone w ogłoszeniu,
   b) jeżeli oferta spełnia kryteria, o których mowa w ogłoszeniu, komisja podejmuje decyzję o dopuszczeniu kandydata do drugiego etapu. Jeżeli oferta nie odpowiada kryterium  określonym w ogłoszeniu, komisja podejmuje decyzję o niedopuszczeniu kandydata do drugiego etapu konkursu,
   c) z czynności wymienionych w pkt. a) i b) komisja sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie biorący udział w jej pracach,
   d) rozstrzygnięcie komisji o dopuszczeniu lub odmowie dopuszczenia kandydata do drugiego etapu konkursu jest ostateczne,
   e) o dopuszczeniu do drugiego etapu konkursu komisja informuje kandydata telefonicznie podając miejsce i termin przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej,
   f) w przypadku nie dopuszczenia kandydata do drugiego etapu konkursu, komisja zawiadamia kandydata telefonicznie.
3. W drugim etapie konkursu komisja przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, niezbędne do ustalenia przydatności na stanowisko objęte konkursem, biorąc pod uwagę w szczególności przedstawioną przez kandydata koncepcję funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury w Krypnie Wielkim.

 

 § 4.

1. Z drugiego etapu komisja sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji biorący udział w pracach.
2. Przed podpisaniem protokołu każdy z członków może wnieść do protokołu swoje zastrzeżenia.

 § 5.

1. Komisja przekazuje wyniki konkursu wraz z jego dokumentacją Wójtowi Gminy Krypno, który podejmuje decyzję, co do powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Krypnie Wielkim.
2. W razie stwierdzenia nieprzydatności na stanowisko dyrektora przez wszystkich kandydatów, komisja zwróci się do Wójta Gminy Krypno o ponowne ogłoszenie konkursu.

 

 § 6.

Komisja ulega rozwiązaniu z dniem powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Krypnie Wielkim.

 § 7.

1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie powołany na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Krypnie Wielkim zostaną dołączone do jego akt osobowych.
2. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
3. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odbierane osobiście przez zainteresowanych lub zostaną po upływie 3 miesięcy od daty rozstrzygnięcia konkursu komisyjnie zniszczone.

 

                                                                                                                                                                                               WÓJT

                                                                                                                                                                                             mgr Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: mgr Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2021-11-02

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2021-11-02

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2021-11-02