konkurs ofert na kulturę fizyczną 2017

ZARZĄDZENIE NR 320/2017
WÓJTA GMINY KRYPNO
z dnia 31 stycznia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 

             Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r.

§ 2. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy
Marek Stankiewicz

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 320/2017
Wójta Gminy Krypno
z dnia 31 stycznia 2017 r.

 

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W SFERZE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

 

1.      Rodzaj zadania: upowszechnianie kultury fizycznej – poprzez rozwijanie zainteresowania w dziedzinie rozgrywek piłki nożnej, w tym:

a)      prowadzenie 3 drużyn piłki nożnej – seniorów, juniorów młodszych oraz młodzików,

b)      wyposażenie jej w niezbędny sprzęt sportowy,

c)      zapewnienie udziału drużyny w rozgrywkach ligowych,

d)     zapewnienie obsługi sędziowskiej organizowanych rozgrywek i imprez sportowych,

e)      zapewnienie zatrudniania trenerów drużyn piłki nożnej,

f)       organizowanie wyjazdów w ramach rozgrywek.

2.      Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację  tego zadania wynosi – 50 000 zł ( pięćdziesiąt tysięcy złotych).

3.      Zadanie powinno być realizowane w terminie od 01 marca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

4.      Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 21 lutego 2017 r. do godz. 15.00 w pokoju Nr 3 Urzędu Gminy Krypno oferty dotyczącej realizacji powyższego zadania zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego działania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25) z dopiskiem „Upowszechnianie kultury fizycznej”.

5.      Wzór oferty można pobrać w Urzędzie Gminy Krypno pokój Nr 8 w godzinach pracy Urzędu.

6.      Do oferty należy dołączyć:

a)      potwierdzenie wpisu do właściwej ewidencji lub rejestru sądowego,

b)      informację o dotychczasowych osiągnięciach,

c)      sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok.

7.      Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

8.      Oceny ofert dokona Komisja powołana przez Wójta według następujących kryteriów:

a)      realnej możliwości realizacji zadania przez poszczególne podmioty biorące udział w konkursie,

b)      kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do możliwości realizacji zakresu rzeczowego zadania.

9.      Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie do dnia 24 lutego 2017 r.

10.  Z podmiotem, który będzie realizował zadanie podpisana zostanie umowa zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty dotyczącej realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25 z późn. zm.).

11.  Dotacja na realizację zadania zostanie przekazana na rachunek podmiotu realizującego w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

12.  Informacja o zrealizowanych w 2016 roku zadaniach tego samego rodzaju oraz o koszcie ich realizacji przy udziale podmiotów uprawnionych:

-        obszar wsparcia – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

-        wysokość dotacji w roku 2016 – 40 000 zł.

 

                                     Wójt Gminy
Marek Stankiewicz

                                                                        

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Wojno - Kierownik Referatu

Data wytworzenia: 2017-01-27

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2017-02-09

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2017-02-09