Obwieszczenie IN.6220.5.2021 z 20.07.2021

                                                                                                                             Krypno Kościelne, 20.07.2021r.

Znak:IN.6220.5.2021

 

Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

               Zawiadamiam na podstawie art. 10 § 1 i art. 49   ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz. 735 ) w związku z art. 74 ust. 3 oraz art.73 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021, poz. 247 ze zm. ) o wszczęciu  postępowania na wniosek Green Capital S.A.  Odział Aleksandrów Kujawski , ul. Słowackiego 59,  , 87-700 Aleksandrów Kujawski  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia:  „budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 9 MW i powierzchni zabudowy  do 2,56 ha wraz  z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Ruda , dz. nr 411/1 , gmina Krypno ’’.

           Wnioskowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. b  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września  2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839), dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

           Zgodnie z art. 75 ust.1  pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego, ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Krypno.

      Zawiadamiam również  , iż pismem  z dnia 20.07.2021r. Wójt Gminy Krypno wystąpił do  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Dyrektora Zarządu Zlewni  Wód Polskich o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.       

               Informuję  osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 K.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

               Z dokumentacją w sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w godz. 8.00 – 14.00.

         Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

      Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krypno – bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krypno .

              

 Wójt
Marek Stankiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy

Data wytworzenia: 2021-07-20

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2021-07-20

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2021-07-20