Obwieszczenie IN.6733.5.2021

                                                                                                    Krypno Kościelne , dnia 04.05.2021r. 

IN.6733.5.2021

 

Obwieszczenie

           Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020. poz. 293  ze zm.)  Wójt Gminy Krypno zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  zamierzenia inwestycyjnego polegającego na  budowie linii kablowej nN 0,4 kV ze złączami kablowymi  ,  na   działkach o  nr  ewid. geod.  800, 808, 758/4, 693/1, 692/1   obręb   Ruda ,   gm. Krypno.

           Stronom postępowania przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Wójta Gminy Krypno, w terminie 14-tu dni od daty jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 K.p.a. doręczenie stronom zawiadamianym w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publikacji obwieszczenia.

          Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego winno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

      Jednocześnie zawiadamiam, że każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy  w siedzibie Urzędu Gminy w Krypnie Kościelnym 23B.

       Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krypno –bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl  oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krypno.

 

Wójt Gminy
Marek Stankiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy

Data wytworzenia: 2021-05-04

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2021-05-04

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2021-05-04