Obwieszczenie o wydaniu decyzji 6733.7.2020

Krypno Kościelne , dnia 22.02.2021r.

Urząd Gminy Krypno
Krypno Kościelne 23 B
19-111 Krypno Kościelne

IN.6733.7.2020

Obwieszczenie

 

           Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020. poz. 293  ze zm.)  Wójt Gminy Krypno zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  zamierzenia inwestycyjnego polegającego  na budowie zbiornika na wody popłuczne o poj. do 50m3 z  osadnikiem  wstępnym  o poj. do 10m3 i połączeniu siecią kanalizacji sanitarnej do istniejącej sieci kanalizacji  zbiorczej na ścieki komunalne  na działkach nr ewid. geod. 440/1 , 862      obręb Długołęka , gm. Krypno.

           Stronom postępowania przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Wójta Gminy Krypno, w terminie 14-tu dni od daty jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 K.p.a. doręczenie stronom zawiadamianym w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publikacji obwieszczenia.

          Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego winno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

      Jednocześnie zawiadamiam, że każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy  w siedzibie Urzędu Gminy w Krypnie Kościelnym 23B.

       Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krypno – bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krypno.

 

                                                                                                                                               WÓJT

                                                                                                                                             mgr Marek Stankiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2021-02-22

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2021-02-22

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2021-02-22