Obwieszczenie o wydaniu decyzji IN.6733.10.2021

                                                                                                    Krypno Kościelne , dnia 23.11.2021r. 

IN.6733.10.2021

 

Obwieszczenie

 

            Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2021. poz. 741  ze zm.)  Wójt Gminy Krypno zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  zamierzenia inwestycyjnego polegającego na  rozbudowie drogi gminnej nr 104762B w celu uregulowania przejazdu dla uczestników  ruchu drogowego  na części działek  nr ewid. 1191, 1148/1 obręb Ruda  oraz na części  działki  o  nr ewid.    1187 obręb Ruda ,   gmina  Krypno.

           Stronom postępowania przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Wójta Gminy Krypno, w terminie 14-tu dni od daty jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 K.p.a. doręczenie stronom zawiadamianym w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publikacji obwieszczenia.

          Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego winno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

      Jednocześnie zawiadamiam, że każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy  w siedzibie Urzędu Gminy w Krypnie Kościelnym 23B.

       Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krypno –bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl  oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krypno.

Marek Stankiewicz
Wójt Gminy Krypno

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2021-11-23

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2021-11-24

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2021-11-24