Obwieszczenie o wydaniu decyzji IN.6733.6.2020

                                                                                                    Krypno Kościelne , dnia 21.09.2020r. 

IN.6733.6.2020

 

Obwieszczenie

 

    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020. poz. 293  ze zm.)  Wójt Gminy Krypno zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  zamierzenia inwestycyjnego polegającego  na budowie doziemnej  sieci elektroenergetycznej oświetleniowej nn-0,4kV; oraz dowieszenie  przewodu obwodu  oświetleniowego i opraw  oświetleniowych na istniejących elektroenergetycznych  liniach napowietrznych nn-0,4 kV na dz. nr ewid. geod. 190/5, 190/1, 195, 270/1, 270/2, 271/4 , 272, 273, 216, 217/2, 283, 455, 716/3    obręb Krypno Wielkie,  gm. Krypno.

    Stronom postępowania przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Wójta Gminy Krypno, w terminie 14-tu dni od daty jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 K.p.a. doręczenie stronom zawiadamianym w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publikacji obwieszczenia.

    Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego winno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

    Jednocześnie zawiadamiam, że każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy  w siedzibie Urzędu Gminy w Krypnie Kościelnym 23B.

    Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krypno – bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krypno oraz doręczone stronom postępowania.

 

Wójt Gminy Krypno

mgr Marek Stankiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2020-09-21

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2020-09-21

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2020-09-21