Ogłoszenie o ankietach do Lokalnego Programu Rewitalizacji

Ogłoszenie

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krypno
  

Gmina Krypno prowadzi prace nad Programem Rewitalizacji. Lokalny Program Rewitalizacji to dokument strategiczny niezbędny do prowadzenia rewitalizacji i ubiegania się o środki na projekty z tym związane.

Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów, na których zostaną wykryte niekorzystne zjawiska społeczne, gospodarcze, techniczne lub funkcjonalno-przestrzenne.

Program Rewitalizacji jest przygotowywany na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446).

W pierwszej kolejności przeprowadzona zostanie pogłębiona diagnoza na podstawie danych publicznych oraz badań ankietowych, która pozwoli wytypować fragmenty gminy, gdzie obserwuje się szczególną koncentrację negatywnych zjawisk społecznych, środowiskowych, przestrzennych i gospodarczych.

Ankieta jest udostępniona poniżej w postaci pliku edytowalnego. Prosimy o jej wypełnienie i dostarczenie w sposób wskazany w ankiecie. Ankieta zawiera także formularz składania propozycji projektów rewitalizacyjnych.

Kolejnym etapem będą konsultacje i spotkania z mieszkańcami, w celu uspołecznienia podejmowanych zagadnień i proponowanych rozwiązań.

Ostatecznie Program zostanie przyjęty uchwałą Rady Gminy i przekazany do weryfikacji i wpisu na listę programów rewitalizacji Województwa Podlaskiego.

Posiadanie dokumentu jest niezbędne do pozyskiwania funduszy europejskich na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych, m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

O wszelkich działaniach związanych z tworzeniem Programu Rewitalizacji będziemy na bieżąco informować mieszkańców gminy za pomocą ogłoszeń i strony internetowej.

                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                   Wójt Gminy Krypno

                                                                                                                                                                                                    Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2019-03-12

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2019-03-12

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2019-03-12