Ogłoszenie o konkursie na dyrektora ZSP Krypno

ZARZĄDZENIE NR 274 /2021

Wójta Gminy Krypno

z dnia 03 lutego 2021 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krypnie

          Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 63 ust. 1 i 10 z związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) oraz § 1  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1587 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krypnie, Krypno Kościelne 23B, 19-111 Krypno Kościelne.

§ 2. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w § 1stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3.  Ogłoszenie o konkursie umieszcza się na:

1) stronie internetowej Urzędu Gminy Krypno,

2) stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krypno,

3) tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krypno,

4) stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                       Wójt

                                                                                      Marek Stankiewicz

 

 

Załącznik do Zarządzenia  

Nr 274/2021 Wójta Gminy Krypno

z dnia 03 lutego 2021 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Krypno ogłasza konkurs

na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krypnie,

Krypno Kościelne 48, 19-111 Krypno Kościelne.

 

 Oznaczenie organu prowadzącego szkołę: Gmina Krypno, Krypno Kościelne 23B, 19-111 Krypno Kościelne.

Nazwa i adres szkoły: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Krypnie, Krypno Kościelne 48, 19-111 Krypno Kościelne.

§ 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1597 z późn. zm.).

§ 2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły,

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

– stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

– stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

– imię (imiona) i nazwisko,

– datę i miejsce urodzenia,

– obywatelstwo,

– miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6) w przypadku cudzoziemca - poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii:

- dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480), lub

- dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub

- dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,

7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311),

11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721, 1948, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 1530) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,

12) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.),

15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych. 

§ 3. Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.

§ 4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, telefonem kontaktowym oraz dopiskiem:

„Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krypnie”  
w terminie do 24 lutego 2021 r. do godz. 15.00
na adres: Urząd Gminy Krypno, 19-111 Krypno Kościelne, Krypno Kościelne 23B. W przypadku wysłania oferty pocztą decyduje data wpływu oferty do urzędu.

§ 5. 1. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Krypno. Zostanie on przeprowadzony nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.

  1. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie na piśmie, nie później niż 7 dni przed terminem posiedzenia.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy

Data wytworzenia: 2021-02-03

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2021-02-04

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2021-02-04