Ogłoszenie o przetargu 2 samochodów

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Urząd Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B, 19-111 Krypno Kościelne, tel. 85 7169033, 857169041, fax 85 7169035 e-mail:ugkrypno@podlaskie.pl, ogłasza II przetarg publiczny na sprzedaż składników majątku ruchomego.

 

Przedmiotem sprzedaży jest:

  • Samochód marki VOLKSWAGEN TRANSPOR T4, rok produkcji 1993, nr VIN  WV2ZZZ70ZPH127407, nr rej. BMN 07GK, przeznaczony do obsługi jednostki ratowniczo-pożarniczej.

         Cena wywoławcza ( brutto) 700, - zł ( słownie: zł  siedemset )  WADIUM: 70,- zł

         Samochód można oglądać w miejscowości Zastocze nr 29A

 

  • Samochód marki SKODA 706 wersja RTHP, rok produkcji 1973, VIN 1200101310, nr rej.  BMN 40FS, przeznaczony do obsługi jednostki ratowniczo-pożarniczej

        Cena wywoławcza (netto) 14 000,- zł (słownie: zł czternaście tysięcy) WADIUM: 1400,- zł

        Samochód można oglądać w miejscowości Kruszyn nr 18

 

Przetarg odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Krypnie, Krypno Kościelne 23B, 19-111 Krypno, bez udziału oferentów w dniu 29 maja 2020 r.  Niezwłocznie  o  rozstrzygnięciu przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie. Okres związania z ofertą wynosi siedem dni, po tym okresie, oferentom którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone wadium.  

 

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej każdego ,pojazdu będącego przedmiotem licytacji, należy wnieść w gotówce na rachunek Urzędu Gminy Krypno nr 14 8076 0001 0010  5082 2000 0120, do dnia 27 maja 2020 r. Dowód wniesienia wadium oferent dołącza do złożonej oferty.

 

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia pomniejszoną o kwotę wadium na rachunek lub do kasy Urzędu Gminy Krypno, w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

Sprzedający wystawi fakturę VAT.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia. 

 

Oferta pisemna ważna złożona w przetargu powinna zawierać:

  ( bardzo ważne)

  • imię i nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, nr telefonu,
  • oferowaną cenę i warunki jej zapłaty
  • oświadczenie oferenta, że zapoznał się stanem przedmiotu sprzedaży, lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji oględzin,
  • oznaczenie czego dotyczy „oferta zakupu samochodu marki …………… nr rej ………”
  • czytelny podpis oferenta

 

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie i oznaczonej przedmiotem sprzedaży „ oferta przetargowa na zakup wybranego pojazdu ”, w Urzędzie Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23 B, 19-111 Krypno Kościelne i terminie do dnia 29 maja 2020 r. do godz. 8.50.

Komisja przetargowa wybierze ważną ofertę oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę.

Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

1) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,

2) nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w ogłoszeniu, lub są one niekompletne, nieczytelne, lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nowa ofertę.

 

 

Krypno, dnia 08.05. 2020 r.                      

 

                                                                                 z up. WÓJTA

                                                                                  mgr Marian Magnuszewski

                                                                                    ZASTĘPCA WÓJTA

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: z up. Wójta Marian Magnuszewski - Zastępca Wójta

Data wytworzenia: 2020-05-08

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2020-05-08

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2020-05-08