ogłoszenie o przetargu przyczepa AUTOSAN D-55R

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Urząd Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B, 19-111 Krypno Kościelne, tel. 85 7169033, 857169041, fax 85 7169035 e-mail:ugkrypno@podlaskie.pl, ogłasza   przetarg publiczny na sprzedaż składników majątku ruchomego.

Przedmiotem sprzedaży jest:

 • Przyczepa rolnicza AUTOSAN D-55R, rok produkcji 1989, nr rej.  BMN Y506,
 • Cena wywoławcza 1150, - zł  (słownie: zł  tysiąc sto pięćdziesiąt   ) 
  WADIUM: 115,- zł
  Przyczepę  można oglądać w miejscowości Krypno Kościelne 23B

Przetarg odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Krypnie, Krypno Kościelne 23B, 19-111 Krypno, bez udziału oferentów w dniu 4 listopada    2020 r..  Niezwłocznie  o  rozstrzygnięciu przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie. Okres związania z ofertą wynosi siedem dni, po tym okresie, oferentom którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone wadium. 

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej pojazdu będącego przedmiotem licytacji, należy wnieść w gotówce na rachunek Urzędu Gminy Krypno nr 14 8076 0001 0010  5082 2000 0120, do dnia 2 listopada  2020 r. . Dowód wniesienia wadium oferent dołącza do złożonej oferty.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

      Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

      Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia pomniejszoną o kwotę wadium na rachunek Urzędu Gminy Krypno nr 27 8076 0001 0010 5082 2000 0080, w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

     Sprzedający wystawi fakturę VAT.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.

Oferta pisemna ważna złożona w przetargu powinna zawierać:

  ( bardzo ważne)

 • imię i nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, nr telefonu,
 • oferowaną cenę i warunki jej zapłaty
 • oświadczenie oferenta, że zapoznał się stanem przedmiotu sprzedaży, lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji oględzin,
 • oznaczenie czego dotyczy „oferta zakupu samochodu marki …………… nr rej ………”
 • czytelny podpis oferenta

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie i oznaczonej przedmiotem sprzedaży „ oferta przetargowa na zakup wybranego pojazdu ”, w Urzędzie Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23 B, 19-111 Krypno Kościelne i terminie do dnia 4 lispodada  2020 r. do godz. 8.50.

Komisja przetargowa wybierze ważną ofertę oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę.

       Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

1) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,

2) nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w ogłoszeniu, lub są one niekompletne, nieczytelne, lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nowa ofertę.

Krypno, dnia 14.10.2020 r.                           

Wójt Gminy Krypno
Marek Stankiewicz

                                                                                      

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy

Data wytworzenia: 2020-10-14

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2020-10-14

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2020-10-14