ogłoszenie o przetargu PUNTO, MERCEDES

 

                                                                                                                           Krypno Kościelne, dnia 10.03.2021  r.                                                                                                               

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Urząd Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B, 19-111 Krypno Kościelne, tel. 85 7169033, 857169041, fax 85 7169035 e-mail:ugkrypno@podlaskie.pl, ogłasza   przetarg publiczny na sprzedaż składników majątku ruchomego.

Przedmiotem sprzedaży jest:

  • Samochód osobowy FIAT PUNTO 90 SX, rok produkcji 1995, numer rejestracyjny BMN 04064, Cena wywoławcza 2.300,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące trzysta zł )  

WADIUM: 230,- zł

Samochód  można oglądać w miejscowości Krypno Kościelne 23B

  • Samochód osobowy MERCEDEZ BENZ VITO, rok produkcji 2003, numer rejestracyjny BMN K333, Cena wywoławcza 1.000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc zł ) 

WADIUM: 100,- zł

Samochód  można oglądać przy Oczyszczalni Ścieków w Krypnie Wielkim

Przetargi odbędą się w budynku Urzędu Gminy w Krypnie, Krypno Kościelne 23B, 19-111 Krypno, bez udziału oferentów w dniu 31 marca 2021 r. o godz. 11.00  Niezwłocznie  o  rozstrzygnięciu przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie. Okres związania z ofertą wynosi siedem dni, po tym okresie, oferentom którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone wadium. 

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej pojazdu będącego przedmiotem licytacji, należy wnieść w gotówce na rachunek Urzędu Gminy Krypno nr 14 8076 0001 0010  5082 2000 0120, do dnia 29 marca  2021 rDowód wniesienia wadium oferent dołącza do złożonej oferty.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

      Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

      Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia pomniejszoną o kwotę wadium na rachunek Urzędu Gminy Krypno nr 27 8076 0001 0010 5082 2000 0080, w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

     Sprzedający wystawi fakturę VAT.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.

Oferta pisemna ważna złożona w przetargu powinna zawierać:

  ( bardzo ważne)

  • imię i nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, nr telefonu,
  • oferowaną cenę i warunki jej zapłaty
  • oświadczenie oferenta, że zapoznał się stanem przedmiotu sprzedaży, lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji oględzin,
  • oznaczenie czego dotyczy „oferta zakupu samochodu marki …………… nr rej ………”
  • czytelny podpis oferenta

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie i oznaczonej przedmiotem sprzedaży „ oferta przetargowa na zakup pojazdu marki ……. ”, w Urzędzie Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23 B, 19-111 Krypno Kościelne w terminie do dnia 31 marca  2021r. do godz. 9.00

Komisja przetargowa wybierze ważną ofertę oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę.

       Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

1) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,

2) nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w ogłoszeniu, lub są one niekompletne, nieczytelne, lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nowa ofertę.

 Wójt
Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy

Data wytworzenia: 2021-03-10

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2021-03-10

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2021-03-10