ogłoszenie o przetargu sprzedaż samochodu OSP

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Urząd Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B, 19-111 Krypno Kościelne, tel. 85 7169033, 857169041, fax 85 7169035 e-mail:ugkrypno@podlaskie.pl, ogłasza przetarg na sprzedaż składników majątku ruchomego:

  • Pojazd pożarniczy Star 244, rok produkcji 1984, numer nadwozia 09187, nr rej. BMN 05740, nr inwentarzowy 259, obecnie na wyposażeniu jednostki OSP Długołęka.

Cena wywoławcza ( brutto) 2 520, - zł ( słownie: zł  dwa tysiące pięćset dwadzieścia)

Wymienione przedmioty sprzedaży można obejrzeć:

  •  na terenie jednostki OSP Długołęka, gm. Krypno.

Przetarg odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Krypnie, Krypno Kościelne 23B, 19-111 Krypno, pokój nr 3, w dniu 16 listopada  2017 r.  o godzinie 11.00.

Warunkiem przystąpienie do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, od  sprzedawanego przedmiotu sprzedaży w  wysokości  250,- zł ( dwieście pięćdziesiąt),

Wadium należy wnieść na rachunek Urzędu Gminy Krypno nr 14 8076 0001 0010  5082 2000 0120 lub w kasie Urzędu Gminy Krypno Kościelne 23 pokój nr 3, do dnia 14 listopada 2017 r.  Dowód wniesienia wadium oferent dołącza do złożonej oferty.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

      Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

      Nabywca zobowiązany jest do zawarcia umowy sprzedaży i zapłacić cenę nabycia pomniejszoną o kwotę wadium na rachunek lub do kasy Urzędu Gminy Krypno, w terminie do 16 listopada 2017 r. do godz. 13.00.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.

Oferta pisemna ważna złożona w przetargu powinna zawierać:

  • imię i nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, nr telefonu,
  • oferowaną cenę
  • oświadczenie oferenta, ze zapoznał się stanem przedmiotu sprzedaży, lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji oględzin,
  • oznaczenie czego dotyczy
  • czytelny podpis oferenta

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie i oznaczonej przedmiotem sprzedaży „ oferta na sprzedaż pojazdu pożarniczego”, w Urzędzie Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23 B, 19-111 Krypno Kościelne i terminie do dnia 16 listopada 2017r. do godz. 10.30

Komisja przetargowa wybierze ważną ofertę oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę.

Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

1) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,

2) nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w ogłoszeniu, lub są one niekompletne, nieczytelne, lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nowa ofertę.

Krypno, dnia 30 października 2017 r.

                                              
       Wójt Gminy Krypno
                                                                                                         Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Dobrzyński - Referat Inwestycyjny i Ochrony Środowiska

Data wytworzenia: 2017-10-30

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2017-10-30

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2017-10-30