Ogłoszenie o przetargu Star 244RS

 

                                                                                          Krypno Kościelne, dnia 09.11.2021 r.                                                                                                                    

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Urząd Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B, 19-111 Krypno Kościelne, tel. 85 7169033, 857169041, fax 85 7169035 e-mail:ugkrypno@podlaskie.pl, ogłasza  przetarg publiczny na sprzedaż składnika majątku ruchomego.

 

Przedmiotem sprzedaży jest:

  • Samochód ciężarowy asenizacyjny STAR 244RS, rok produkcji 1996, numer rej. BMN 04723, Cena wywoławcza 8.000,00 zł brutto (słownie: osiem tysięcy zł )  

WADIUM: 800,- zł

Samochód można oglądać w miejscowości Krypno Kościelne 58A.

Sprzedaż samochodu została również opublikowana na stronie www.olx.pl

 

Przetarg odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Krypnie, Krypno Kościelne 23B, 19-111 Krypno, bez udziału oferentów w dniu 08 grudnia 2021 r. o godz. 12.00  Niezwłocznie  o  rozstrzygnięciu przetargu oferent zostanie powiadomiony pisemnie. Okres związania z ofertą wynosi siedem dni, po tym okresie, oferentom którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone wadium. 

 

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej pojazdu będącego przedmiotem licytacji, należy wnieść w gotówce na rachunek Urzędu Gminy Krypno nr 14 8076 0001 0010  5082 2000 0120, do dnia 07 grudnia 2021 r.  Dowód wniesienia wadium oferent dołącza do złożonej oferty.

 

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie i oznaczonej przedmiotem sprzedaży „ oferta przetargowa na zakup pojazdu STAR 244RS ”, w Urzędzie Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23 B, 19-111 Krypno Kościelne w terminie do dnia 08 grudnia 2021r. do godz. 10.00

Komisja przetargowa wybierze ważną ofertę oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

      Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

 

      Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia pomniejszoną o kwotę wadium na rachunek Urzędu Gminy Krypno nr 27 8076 0001 0010 5082 2000 0080, w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

     Sprzedający wystawi fakturę VAT.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia. 

Oferta pisemna ważna złożona w przetargu powinna zawierać:

  ( bardzo ważne)

  • imię i nazwisko, podpis oraz adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, nr telefonu,
  • oferowaną cenę i warunki jej zapłaty
  • oświadczenie oferenta, że zapoznał się stanem przedmiotu sprzedaży, lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji oględzin,
  • oznaczenie czego dotyczy „oferta zakupu samochodu marki …………… nr rej ………”

   Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

1) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,

2) nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w ogłoszeniu, lub są one niekompletne, nieczytelne, lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nowa ofertę.

 

 

 

                                                                                                                                     z up. WÓJTA

                                                                                                                                      mgr Marian Magnuszewski

                                                                                                                                    ZASTĘPCA WÓJTA

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: z up. Wójta mgr Marian Magnuszewski – Zastępca Wójta

Data wytworzenia: 2021-11-09

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2021-11-09

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2021-11-09