Sprawozdanie z realizacji współpracy gminy z organizacjami za 2019r.

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Krypno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019r.

 

              Rada Gminy w Krypnie uchwałą Nr XXXVIII/218/18 z dnia 15 listopada 2018r.  przyjęła Program Współpracy Gminy Krypno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

              Program ten uchwalany jest na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019r. poz. 688 ). Projekt programu został opracowany przez Urząd Gminy Krypno.

              W § 5 Programu określono następujące formy współpracy:

 • stworzenie lokalnej bazy danych o organizacjach działających w Gminie na rzecz jej mieszkańców;
 • zlecenie organizacjom realizacji zadań ustalonych w Programie w sposób określony w ustawie;
 • wzajemna wymiana informacji w zakresie planowania działalności i współdziałania;
 • konsultowanie z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
 • tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym;
 • wynajem i użyczenie lokali stanowiących własność Gminy na preferencyjnych zasadach;
 • współdziałanie w celu pozyskiwania środków finansowych z zewnętrznych źródeł, w szczególności z funduszy Unii Europejskiej.

W 2019 roku za priorytetowe przyjęte zostały następujące zadania:

 • promowanie działań dotyczących kultury fizycznej, turystyki, zdrowego trybu życia i profilaktyki;
 • ochrona zdrowia;
 • wspieranie edukacji kulturalnej i działań artystycznych;
 • edukacja ekologiczna społeczeństwa związana z wdrażaniem selektywnej zbiórki odpadów;
 • rozwijanie aktywności ruchowej i aktywności osób niepełnosprawnych;
 • działalność edukacyjna na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym;
 • podtrzymywanie tradycji regionalnej;
 • integracja mieszkańców.

Ocena realizacji Programu dokonana na podstawie wskaźników efektywności:

 • Zarządzeniem Nr 17/2019 z dnia 02 stycznia 2019r. Wójt Gminy Krypno ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 • Ofertę złożyła jedna organizacja pozarządowa, Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „Krypnianka” Krypno, która spełniała formalne i merytoryczne kryteria oceny zawarte w ogłoszeniu konkursowym oraz została pozytywnie oceniona przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy Krypno.
 • Dnia 29 stycznia 2019r. ze Stowarzyszeniem Uczniowski Klub Sportowy „Krypnianka” została zawarta umowa pod tytułem „Popularyzacja kultury fizycznej”.
 • Na realizację zadania przeznaczono kwotę 70.000,00 zł
 • Organizacja wykorzystała dotację z budżetu Gminy w całości przeznaczając ją na prowadzenie drużyn seniorów, juniorów młodszych oraz młodzików w rozgrywkach podlaskiego związku piłki nożnej. Dofinansowanie zadania pozwoliło Stowarzyszeniu na rozegraniu 2 rund w 3 sekcjach prowadzonych przez UKS oraz uczestnictwo w Okręgowym Pucharze Polski na szczeblu województwa podlaskiego. Szczególnym osiągnięciem jest awans seniorów do IV ligi.
 • W dniu 14 listopada 2018r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne w formie wysłuchania publicznego dotyczące Programu Współpracy Gminy Krypno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. Nie wzięła w nich udziału żadna organizacja, tym samym nie zgłoszono uwag do projektu uchwały.
 • Kompletne sprawozdanie z realizacji zleconego zadania publicznego zostało złożone w terminie.

 

             W ramach współpracy poza finansowej pomiędzy gminą Krypno a organizacjami pozarządowymi  wymieniano informacje w zakresie planowania działalności i współdziałania w celu zharmonizowania kierunków ustalonych w programie, stosowano zasadę wynajmu i użyczania lokali stanowiących własność gminy dla organizacji na preferencyjnych zasadach oraz zlecano organizacjom realizację zadań ustalonych w Programie w sposób określony w ustawie (konkurs).

          W Gminie Krypno za zadanie priorytetowe uznano promowanie działań dotyczących kultury fizycznej, turystyki, zdrowego trybu życia i profilaktyki na które to został ogłoszony konkurs ofert. Natomiast pozostałe zadania określone w programie realizowane były za pośrednictwem jednostek organizacyjnych gminy oraz instytucji kultury.

 

                                                                                                              Wójt Gminy Krypno
/-/ Marek Stankiewicz

Krypno Kościelne, 14 maja 2020r.                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Wojno - Sekretarz Gminy

Data wytworzenia: 2020-05-14

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2020-05-26

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2020-05-26