Wykaz nieruchomości do sprzedaży Morusy3

 

ZARZĄDZENIE NR 114/2016

WÓJTA GMINY KRYPNO

z dnia 11 stycznia 2016 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Krypno przeznaczonych do sprzedaży  

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 35 ust. 1 i  2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774) zarządzam, co następuje :

§ 1. Podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiący  załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krypno a ponadto informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej Gminy Krypno.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

/-/Marek Stankiewicz

 

 

 

 

                                                                                                            Załącznik
                                                                                                                                         
do Zarządzenia Nr 114/2016
                                                                                                                                    z dnia 11 stycznia 2016r.

Wykaz nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży

Lp.

Nazwa nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia

nieruchomości 

Położenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości

1.

 

 

 

Działka nr 30

Brak księgi wieczystej

 

- pow. 0,11 ha

 

Morusy

 

 

Działka porośnięta drzewostanem leśnym, zakrzaczona, dojazd drogą asfaltową, położona w kompleksie leśnym

Wartość działki do sprzedaży – 2.550 zł.

 

 

2.

 

 

 

Działka nr 66

 

 

Brak księgi wieczystej

 

 

 

- pow. 0,23 ha

 

 

 

Morusy

 

 

 

Działka niezagospodarowana, stanowi nieużytek, zakrzaczona, duże różnice wysokości, dojazd do działki drogą gruntową

 

Wartość działki do sprzedaży – 9.200 zł.

 

 

3.

 

 

Działka nr 67

 

Brak księgi wieczystej

 

 

- pow. 0,12 ha

 

 

Morusy

 

 

Działka niezagospodarowana, stanowi nieużytek, zakrzaczona, w części zadrzewiona, dojazd do działki drogą gruntową i polną.

 

Wartość działki do sprzedaży  -  5.480 zł.

 

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami – pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości po cenie wyżej określonej przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów jeżeli złoży wniosek o nabycie w terminie nie krótszym niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r., albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu, termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Osoby o których mowa wyżej korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na w/w cenę.

Wykaz podlega wywieszeniu przez okres 21 dni licząc od 11 stycznia 2016 r.  roku do 01 lutego 2016 roku włącznie.

Krypno, 2016-01-11

Wójt Gminy
/-/Marek Stankiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Świerczewska - Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2016-01-11

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2016-01-11

Data modyfikacji: 2016-01-11

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2016-01-11