Wykaz nierychomości do sprzedaży - Peńskie, K.Cobotki

Zarządzenie Nr 254/2021
Wojta Gminy Krypno
z dnia 11 stycznia 2021r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Krypno przeznaczonych do sprzedaży

Na  podstawie  art.  30  ust.  2  pkt  3  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce  nieruchomościami  (Dz.U  z  2020  r.  poz.  1990 .)  zarządza  się, co następuje:

§  1. Sporządza się i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§  2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krypno a ponadto informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej Gminy Krypno.

§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Marek Stankiewicz

                                                                                                                                                                                                              Załącznik
do Zarządzenia Nr 254/2021
z dnia 11 stycznia 2021r.

 URZĄD GMINY KRYPNO

Na podstawie art. 13, art. 35 i art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r, o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r. poz. 1990) Wójt Gminy Krypno podaje do publicznej wiadomości

Wykaz nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży

Lp.

Nazwa nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia

nieruchomości 

Położenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości

Forma zbycia

1.

 

 

 

 

Działka nr 410/2  (wydzielona z dz.nr. 410)

KW BI1B/00164031/1

- pow. działki 94 m²

 

Peńskie

Wyodrębniona działka położona w obrębie wsi Peńskie z drogi gminnej, gmina Krypno, powiat moniecki, przeznaczona do sprzedaży na poprawę zagospodarowania przyległej prywatnej nieruchomości gruntowej

Wartość działki do sprzedaży wynosi 1.933,00 zł

Działka przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

2.

Działka nr 26

KW BI1B/00164033/5

- pow. działki 0,8665 ha

Kulesze Chobotki

Działka położona w obrębie wsi Kulesze Chobotki, gmina Krypno powiat moniecki, działka rolna porośnięta roślinnością krzewami i drzewami, dojazd drogami gminnymi gruntowymi Nr 150505B i Nr 150530B

Wartość działki do sprzedaży wynosi 13.000,00 zł

Działka przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego.

 

  1. Koszty zawarcia umowy notarialnej i opłaty z tytułu ujawnienia nabywcy w księdze wieczystej ponosi nabywca.
  2. Wykaz podlega wywieszeniu przez okres 21 dni licząc od 11 stycznia 2021 roku do 31 stycznia 2021 roku włącznie; na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B oraz opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Krypnie.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy

Data wytworzenia: 2021-01-11

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2021-01-11

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2021-01-11