Zarządzenie Nr 284/2021

ZARZĄDZENIE Nr 284/2021
Wójta Gminy Krypno

z dnia 01 marca 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krypnie

Na podstawie art. 63 ust. 14 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1587) zarządza się  co następuje:

  § 1. Powołuje się komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krypnie.

 § 2. W skład komisji konkursowej powołuje się:

1)      Panią Beatę Giełda –  przedstawiciela Wójta Gminy Krypno – Przewodniczącego Komisji

2)      Pana Łukasza Kropiwnickiego –   przedstawiciela Wójta Gminy Krypno

3)      Pana Łukasza Lipińskiego –  przedstawiciela Wójta Gminy Krypno

4)      Panią  Agnieszkę Postołowicz – przedstawiciela Podlaskiego Kuratora Oświaty

5)      Panią Marzenę Ciruk -          przedstawiciela Podlaskiego Kuratora Oświaty

6)      Panią Grażynę Czyżewską –       przedstawiciela Podlaskiego Kuratora Oświaty

7)      Panią Agnieszkę Skrzyńską   –   przedstawiciela Rady Pedagogicznej

8)      Panią Beatę Kasperowicz     –  przedstawiciela Rady Pedagogicznej

9)      Panią Rytę Kitlas  –   przedstawiciela Rady Rodziców

10)   Panią Urszulę Pawluczuk   -  przedstawiciela Rady Rodziców

11)  Panią Izabelę Sieprawską –   przedstawiciela Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Białymstoku

12)  Panią Iwonę Kozłowską  – przedstawiciela Związku Nauczycielstwa Polskiego

 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                              Wójt
                                                                                                                                           Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy

Data wytworzenia: 2021-03-01

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2021-03-01

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2021-03-01