zmiana ogłoszenia samochody strażackie

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

    Urząd Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B, 19-111 Krypno Kościelne, tel. 85 7169033, 857169041, fax 85 7169035 e-mail:ugkrypno@podlaskie.pl, ogłasza  przetarg publiczny na sprzedaż składników majątku ruchomego.

Przedmiotem sprzedaży jest:

  • Samochód marki VOLKSWAGEN TRANSPOR T4, rok produkcji 1993, nr VIN  WV2ZZZ70ZPH127407, nr rej. BMN 07GK, przeznaczony do obsługi jednostki ratowniczo-pożarniczej.

Cena wywoławcza ( brutto) 700, - zł ( słownie: zł  siedemset )  WADIUM: 70,- zł

Samochód można oglądać w miejscowości Zastocze nr 29A

 

  • Samochód marki SKODA 706 wersja RTHP, rok produkcji 1973, VIN 1200101310, nr rej.  BMN 40FS, przeznaczony do obsługi jednostki ratowniczo-pożarniczej

Cena wywoławcza (netto) 14 500,- zł (słownie: zł jeden tysiąc pięćset) WADIUM: 145,- zł

Samochód można oglądać w miejscowości Kruszyn nr  18

 

  • Samochód marki VOLKSWAGEN Transporter T4 TD MR 96, 2,6t rok produkcji 1998, VIN WV1ZZZ70ZXX025950, nr rej. BMN 60AN, przeznaczony do obsługi jednostki komunalnej

Cena wywoławcza (brutto)   1 400,- zł ( słownie: jeden tysiąc czterysta ) WADIUM: 140,- zł

Samochód można oglądać w miejscowości Krypno Kościelne 3 ( zaplecze techniczne jednostki komunalnej Urzędu Gminy)

 

Przetarg odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Krypnie, Krypno Kościelne 23B, 19-111 Krypno, bez udziału oferentów w dniu 16 kwietnia 2020 r.  Niezwłocznie  o  rozstrzygnięciu przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie. Okres związania z ofertą wynosi siedem dni, po tym okresie, oferentom którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone wadium.  

 

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej każdego ,pojazdu będącego przedmiotem licytacji, należy wnieść w gotówce na rachunek Urzędu Gminy Krypno nr 14 8076 0001 0010  5082 2000 0120, do dnia 14 kwietnia 2020 r. . Dowód wniesienia wadium oferent dołącza do złożonej oferty.

 

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

      Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

      Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia pomniejszoną o kwotę wadium na rachunek lub do kasy Urzędu Gminy Krypno, w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

     Sprzedający wystawi fakturę VAT.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia. 

 

Oferta pisemna ważna złożona w przetargu powinna zawierać:

  ( bardzo ważne)

  • imię i nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, nr telefonu,
  • oferowaną cenę i warunki jej zapłaty
  • oświadczenie oferenta, ze zapoznał się stanem przedmiotu sprzedaży, lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji oględzin,
  • oznaczenie czego dotyczy „oferta zakupu samochodu marki …………… nr rej ………”
  • czytelny podpis oferenta

 

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie i oznaczonej przedmiotem sprzedaży „ oferta przetargowa na zakup wybranego pojazdu ”, w Urzędzie Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23 B, 19-111 Krypno Kościelne i terminie do dnia 16 kwietnia 2020 r. do godz. 8.50.

Komisja przetargowa wybierze ważną ofertę oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę.

 

Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

1) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,

2) nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w ogłoszeniu, lub są one niekompletne, nieczytelne, lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nowa ofertę.

 

 

Krypno, dnia 30.03. 2020 r.                                       

   Marian Magnuszewski
Z-ca Wójta

                                                                                               

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marian Magnuszewski - Zastępca Wójta

Data wytworzenia: 2020-03-30

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2020-03-30

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2020-03-30