Ogłoszenie o dofinansowaniu usuwania azbestu

I N F O R M A C J A

 

   Wójt Gminy Krypno, informuje iż istnieje możliwość zwrotu kosztów dofinansowania zadania związanego z usuwaniem azbestu w 2010 roku. Dofinansowaniem mogą być objęte obiekty, dla których właściciel, zarządca lub użytkownik wcześniej sporządził i złożył Wójtowi Gminy Krypno „Informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania”.

   Dofinansowanie może wynosić do 70% kosztów kwalifikowanych czyli kosztów poniesionych po 25.09.2009r. związanych z transportem odpadu niebezpiecznego do miejsca unieszkodliwienia oraz unieszkodliwienia poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku odpadów azbestowych.

   Uwaga: Dofinansowanie nie przysługuje do kosztów demontażu dotychczasowego dachu, ani do zakupu i montażu nowego pokrycia.

   Nadmienia się, iż dofinansowanie nastąpi tylko w przypadku gdy Gmina Krypno otrzyma dotację na zadania z zakresu usuwania azbestu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

   Szczegółowych informacji udziela Pan Jan Dobrzyński, pok. nr 9, tel. 85/7169041.

   Formularze deklaracji o zamiarze przekazania do unieszkodliwienia w 2010r. odpadów zawierających azbest, w których należy wskazać  ilość odpadów niebezpiecznych, dostępne będą w siedzibie Urzędu Gminy Krypno a także na stronie internetowej Gminy Krypno pod adresem: www.gminakrypno.pl.

   Deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy Krypno w terminie do 31 grudnia 2009r.

   Informuje się, iż koszt transportu i unieszkodliwienia odpadu niebezpiecznego stanowi kwotę około 0,70gr za 1kg + 7% VAT (1m2 płyt eternitowych zawierających azbest  to około 16 kg).

 

                                                                                                             Wójt Gminy Krypno

                                                                                                             Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Kitlas - Zastępca Wójta

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2009-11-12

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2009-11-13

Data modyfikacji: 2009-11-13

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2009-11-13