ogłoszenie o konsultacjach

ZARZADZENIE NR 198/2012
WÓJTA GMINY KRYPNO
z dnia 15 października 2012 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Krypno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Na podstawie art.5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwienia 2003 r. o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z  2010 r. Nr 234, poz. 1536; z 20011 r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm. )  i Uchwały Nr IX/48/2011 Rady Gminy Krypno z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ( Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 240, poz. 2871 ) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W dniu 4 grudnia 2012 r.  w godz. od 13.00 do 15.00 przeprowadzone będą konsultacje proejktu Programu Współpracy Gminy Krypno z organizacjami pozarządowymi  i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 r.

        2. Projekt Programu, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. 1. Konsultacje  przeprowadzone zostana w formie wysłuchania publicznego tj. ustnego zglaszania uwag przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm. ). 

         2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 mogą być zgłaszane w terminie trwania konsultacji Wójtowi Gminy Krypno w siedzibie Urzędu Gminy, Krypno Kościelne 23B.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Krypno
Marek Stankiewicz

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 198/2012
Wójta Gminy Krypno
z dnia 15 listopada 2012r.

 

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KRYPNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POZYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2013

 

§ 1. 1. Program współpracy Gminy Krypno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013, zwany dalej Programem dotyczy współpracy Gminy oraz organizacji pozarządowych prowadzących swą działalność na terenie Gminy lub dla mieszkańców bez względu na siedzibę organizacji. 

2. Współpraca między organizacjami, o których mowa w ust. 1, a Gminą Krypno odbywać się będzie na zasadach pomocniczości, partnerstwa, suwerenności stron, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. 

§ 2. Ilekroć w niniejszym Programie mowa jest o:

ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U.z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zmianami ),

gminie – należy przez to rozumieć Gminę Krypno,

organizacji – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe, jak też podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,

programie – należy przez to rozumieć Program Współpracy Gminy Krypno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego. 

§ 3. Cele Programu:

1) celem głównym Programu jest poprawa jakości życia mieszkańców Gminy, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych;

2) cele szczegółowe:

a) umacnianie lokalnych działań  i tworzenie warunków dla powstawania inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych,

b) zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w Gminie,

c) integracja podmiotów obejmujących w swym działaniu sferę zadań publicznych wymienionych w art. 4 ustawy, 

d) wypracowanie rocznego modelu lokalnej współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, a Gminą , jako elelmentu dłuoterminowego programu współpracy.

§ 4. Zakres przedmiotowy współpracy Gminy Krypno z organizacjami pozarządowymi obejmuje sferę zadań  publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy. 

§ 5. Współpraca, o której mowa w § 1 odbywa się w następujących formach:   

 1. stworzenia lokalnej bazy danych o organizacjach działających w Gminie na rzecz jej mieszkańców;
 2. zlecania organizacjom do realizacji zadań ustalonych w Programie w sposób określony w ustawie; 
 3. wzajemnej wymiany informacji w zakresie planowania dzialalności i współdziałania;
 4. konsultowania z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących dzialalności statutowej tych organizacji;
 5. tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym;
 6. wynajmu i użyczania lokali stanowiących własność Gminy na preferencyjnych zasadach;
 7. współdziałania w celu pozyskania środków finansowych z zewnętrznych źródeł, w szczególności z funduszy Unii Europejskiej.  

§ 6. Ustala się następujące priorytetowe zadania na rok 2013: 

promowanie działań dotyczących kultury fizycznej, turystyki, zdrowego trybu życia i profilaktyki;

wspieranie edukacji kulturalnej i działań artystycznych;

edukacja ekologiczna społeczeństwa związana z wdrażaniem selektywnej zbiórki odpadów;

rozwijanie aktywności ruchowej i aktywności osób niepełnosprawnych;

działalność edukacyjna na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym;

podtrzywmywanie tradycji regionalnej;

integracja mieszkańców. 

§ 7. Ustala się okres realizacji Programu od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 r. 

§ 8. Ustala się następujący sposób realizacji Programu:

Wójt ogłasza w formie zarządzenia otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych określonych w ustawie zgodnie z art. 13 ustawy;

 1. prowadzona będzie wymiana informacji z organizacjami w zakresie planowania kierunków wspólnej działalności w celu zharmonizowania tych kierunków; 

konsultowanie z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalnosci statutowej organizacji,

współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych z zewnętrznych źrodeł, w tym z programów Unii Europejskiej,

udział organizacji w działaniach programowych Gminy, w tym tworzenie w miarę potrzeb wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym.

§ 9. Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu wynosi 40.000-zł.  

§ 10. Ocena realizacji Programu zostanie dokonana przez Radę Gminy po zasięgnięciu opinii wlaściwych Komisji Rady Gminy na podstawie złożonego przez Wójta Gminy sprawozdania, zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy.

§ 11. 1. Program został opracowany przez Urząd Gminy Krypno.

2. Konsultacje przeprowadzone zostały zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy i Uchwałą Nr IX/48/2011 Rady Gminy Krypno z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności tych organizacji  ( Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 240, poz. 2871);

3. Do projektu Programu nie wniesiono uwag ponieważ w konsultacjach nie wzięła udziału  żadna z organizacji .

§ 12. Ustala się następujący tryb powoływania Komisji Konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert: 

 1. po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert Wójt powołuje Komisję Konkursową w celu opiniowania złożonych ofert i określa szczegółowe zasady jej działania;
 2. w skład Komisji, o której mowa w pkt 1 wchodzą przedstawiciele:

a) Wójta Gminy – 2  osoby,

b) Rady Gminy – 1 osoba,

c) organizacji, z wyłączeniem osób reprezentujacych  organizacje biorące udział w konkursie – po 1 osobie,

d) gminnych jednostek organizacyjnych – po 1 osobie. 

§ 13. Ustala się następujące zasady dzialania Komisji, o których mowa w § 12 pkt 1: 

 1. Komisja składa się z:

a) Przewodniczącego,

b) Zastępcy  Przewodniczącego,

c) Sekretarza,

d) członków;

 1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącegolub z jego upoważnienia przez Zastępcę Przewodniczącego; liczba posiedzeń Komisji jest zależna od potrzeb; pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje Wójt;
 2. na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera ze swego składu osoby, o których mowa w pkt 1 zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji, w głosowaniu jawnym;
 3. odwołanie z pełnionej funkcji odbywa się w tym samym trybie co powołanie, na wniosek ½ składu członków Komisji;
 4. członków Komisji zawiadamia się o terminie posiedzenia co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia w formie pisemnej, telefonicznie, za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej; w zawiadomieniu podaje się termin, miejsce oraz proponowany porządek obrad; 
 5. obrady są ważne jeżeli uczestniczy w nich co najmniej połowa członków Komisji, w tym Przewodniczący lub jego Zastępca; 
 6. Komisja obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad; porządek obrad oraz zakres opracowań do opiniowanego lub omawianego tematu ustala Przewodniczący Komisji;
 7.  Przewodniczący Komisji może zapraszać na posiedzenia z głosem doradczym inne osoby posiadające wiedzę i doświadczenie w danej dziedzinie oraz przedstawicieli zainteresowanych instytucji i stowarzyszeń, a także pracowników Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych;
 8. Komisja rozstrzyga sprawy zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym; w przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego;
 9. decyzje, opinie i wnioski Komisja podejmuje w formie uchwał, które podpisuje Przewodniczący obrad, na których uchwała została podjęta oraz Sekretarz;
 10.  z przebiegu każdego posiedzenia Komisji sporządza się protokół; protokół sporządza Sekretarz Komisji , podpisuje osoba przewodnicząca obradom i sporządzająca protokół;
 11. obsługę kancelaryjną Komisji, która obejmuje zawiadamianie o posiedzeniu Komisji, przygotowanie materiałów, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji Komisji, wykonuje pracownik Urzędu Gminy wyznaczony przez Wójta.  

 

 

 

 
 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Alina Trykozko - Sekretarz Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2012-11-15

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2012-11-21

Data modyfikacji: 2012-11-21

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2012-11-21