Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-Długołęka

ZARZĄDZENIE NR 99/2011
WÓJTA GMINY KRYPNO

z dnia 18 listopada  2011 r.     
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w obrębie gruntów wsi Długołęka Gmina Krypno

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 1 i 3  oraz art. 37 ust.1 i art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ) i § 13 uchwały Nr XV/85/08 Rady Gminy Krypno z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciązania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieznaczony ( Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 177, poz. 1751) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1.Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego działkę Nr 96 o powierzchni 0,14 ha położoną w obrębie gruntów wsi Długołęka, Gmina Krypno, objętą KW  Nr BI1B/00164030/4.  

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Krypno

Marek Stankiewicz

 

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


                                                                                                                                                                                                                      Załącznik
                                                                                                                                                                                                                                                      do Zarządzenia Nr 99/2011

                                                                                                                                                                                                                                                   
z dnia 18 listopada 2011r.

 

 Wykaz nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży

Lp.

Nazwa nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia

nieruchomości 

Położenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości

1.

 

 

 

 

Działka nr 96

KW BI1B/00164030/4

- pow. działki 0,14 ha

 

Długołęka

Działka położona w obrębie wsi Długołęka gmina Krypno powiat moniecki. Na terenie działki funkcjonował wodopój, obecnie oznaczona symbolem N

Wartość działki do sprzedaży wraz z poniesionymi kosztami  wynosi 11.200 zł.

 

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami – pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości po cenie wyżej określonej przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów jeżeli złoży wniosek o nabycie w terminie nie krótszym niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r., albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu, termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Osoby o których mowa wyżej korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na w/w cenę.

O ile w/w nieruchomości nie zostaną sprzedane na zasadach określonych wyżej, podlegają sprzedaży w trybie publicznego przetargu. Termin, miejsce oraz warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

Wykaz podlega wywieszeniu przez okres 21 dni licząc od 18 listopada 2011 roku do 9 grudnia 2011 roku.

Krypno, 2011-11-18

 

Metryka strony

Udostępniający: Alina Trykozko - Sekretarz Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2011-11-18

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2011-11-18

Data modyfikacji: 2011-11-21

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2011-11-18