Ogłoszenie dzierżawa nieruchomości Ruda

Zarządzenie nr 81/2015

Wójta Gminy Krypno

z dnia 17 września 2015 r.

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej oraz zabudowanej budynkiem mieszkalno-użytkowym w Rudzie stanowiących własność Gminy Krypno
oraz podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) i 13 ust. 1,  art. 35 ust. 1 i  2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r. poz. 782 ze zm.) oraz § 8 Uchwały Nr XV/85/08 Rady Gminy Krypno z dnia 19 czerwca 2008 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, Wójt Gminy Krypno zarządza, co następuje :

§ 1. Przeznacza jako jeden przedmiot do dzierżawy w formie przetargu, na okres 20 lat, nieruchomość na cele opiekuńczo-medyczne obejmującą: działkę niezabudowaną o nr ewidencyjnym 558 o pow. 0,26 ha oraz działkę zabudowaną o nr ewidencyjnym 562 o pow. 0,76 ha , zabudowaną budynkiem mieszkalno-użytkowym, stanowiące własność Gminy Krypno.

  § 2. Za przedmiot dzierżawy ustala się stawkę miesięcznego czynszu w kwocie 2,36 zł. za   1 m2 gruntu i budynku.

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Krypnie, zamieszczenie na stronie internetowej gminy oraz podanie informacji w prasie lokalnej.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Wójt Gminy

Marek Stankiewicz


 

Załącznik do Zarządzenia Nr 81/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 17 września 2015 roku.

W Y K A Z

Nieruchomości gruntowej niezabudowanej oraz zabudowanej budynkiem mieszkalno-użytkowym w Rudzie przeznaczonej do dzierżawy jako jeden przedmiot

 1. Oznaczenie nieruchomości wraz z powierzchniami:

1/ działka niezabudowana nr 558 o powierzchni 0,26 ha , KW nr BI1B/00069763/5,

2/ działka Nr 562 o pow. 0.76 ha zabudowana budynkiem mieszkalno-użytkowym oraz gospodarczym nadającym się do remontu/rozbiórki, położone we wsi Ruda nr 71 stanowiąca własność Gminy Krypno, objęta KW nr BI1B/00077814/7.

 1. Opis nieruchomości:

1/ Budynek po byłej szkole, 1-piętrowy, częściowo podpiwniczony, murowany o konstrukcji tradycyjnej z poddaszem. Fundamenty betonowe. Ściany zewnętrzne wykonane z cegły pełnej obustronnie otynkowane. Stropy międzykondygnacyjne żelbetowe wylewane. Powierzchnia zabudowy 447,75m2, pow. użytkowa 672,59m2 , pow. całkowita- 700,31m2.

2/ Dach drewniany kryty blachodachówką. Okna w większości budynku PCV, w nielicznych pomieszczeniach drewniane.

3/ Podłogi w pomieszczeniu szatni i łazienkach z płytek terakoty, w pozostałych pomieszczeniach drewniane, pokryte gumoleum i wykładziną.

4/ Obiekt wyposażony w instalacje:

 1. Wodociągową z sieci gminnej,
 2. Kanalizacyjną do sieci gminnej,
 3. Centralne ogrzewanie z własnej kotłowni olejowej,
 4. Elektryczną.
 5. Dojazd do działek z drogi gminnej.
 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krypno zatwierdzonym Uchwałą Nr XIX/106/2000 Rady Gminy Krypno z dnia 5 grudnia 2000 r. obszar położenia nieruchomości określa się jako rolniczą przestrzeń produkcyjną.

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości.

Ustala się do dnia 31 grudnia 2017 roku.

 1. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy.

1/ Minimalna stawka miesięcznego czynszu dzierżawnego do przetargu za 1 m2 gruntu wraz z budynkiem stanowi kwotę 2,36 złotych netto za cały przedmiot dzierżawy plus należny  podatek VAT.

2/ Oprócz czynszu Dzierżawca będzie zobowiązany do wnoszenia opłat niezależnych od Wydzierżawiającego w szczególności: podatek od nieruchomości, ubezpieczenia przedmiotu dzierżawy, opłat związanych z korzystaniem z energii elektrycznej, telefonu, dostawą wody, odbiorem nieczystości płynnych i stałych oraz innych powstałych w trakcie trwania umowy dzierżawy.

 1. Terminy wnoszenia opłat.

Czynsz płatny będzie miesięcznie w terminach określonych w fakturach. Za dzień zapłaty należności strony przyjmują datę uznania rachunku bankowego Wydzierżawiającego. Inne opłaty w terminach ustalonych przez usługodawców i dostawców mediów.

 1. Zasady aktualizacji czynszu.

Aktualizacja:

1/ czynszu dzierżawy odbywać się będzie w okresach nie krótszych niż rok, średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za I półrocze poprzedniego roku podawanych w formie Komunikatu przez Prezesa GUS,

2/ podatku od nieruchomości odbywać się będzie raz w roku po ustaleniu przez Radę Gminy stawek podatku,

3/ innych opłat niezależnych od Wydzierżawiającego związanych z korzystaniem z energii elektrycznej, telefonu, wywozem nieczystości płynnych i stałych oraz innych powstałych w trakcie trwania umowy dzierżawy , następować będzie zgodnie ze wskazaniami usługodawców  i dostawców mediów.

 1. Informacje o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę.

Przedmiot dzierżawy opisany w pkt 1 i 2 „Wykazu” przeznaczony jest do dzierżawy na okres 20 lat w formie przetargu.

 1. Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Krypno pokój nr w godzinach pracy Urzędu Gminy tj. od 7:30 do 15:30.  
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Wójt Gminy

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Marek Stankiewicz
 

Krypno Kościelne, 2015-09-17

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Świerczewska - Referat Inwestycyjny i Ochrony Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2015-09-17

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2015-09-21

Data modyfikacji: 2015-09-21

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2015-09-21