sprzedaż działki Góra 1106

ZARZĄDZENIE 264/2013
WÓJTA GMINY KRYPNO

z dnia 10 czerwca 2013 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Krypno przeznaczonych do sprzedaży  

      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym       ( Dz. U. z 2013 r., poz. 594) i art. 35 ust. 1 i  2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz.1323; z 2011r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337; z 2012r. poz. 908, poz. 951, poz. 1956, poz. 1429, poz. 1529 )  zarządzam, co następuje :

§ 1. Podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiący  załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krypno a ponadto informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej Gminy Krypno.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                                                                                                                   Załącznik 
                                                                                                                                                                                                       
do Zarządzenia Nr 264/2013
                                                                                                                                                                                                          
z dnia 10 czerwca 2013.

Wykaz nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży

 

Lp.

Nazwa nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia

nieruchomości 

Położenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości

1.

 

 

 

 

Działka nr 1106

KW BI1B/00163315/9

- pow. działki 0,75 ha

 

Góra

Działka położona w obrębie wsi Góra gmina Krypno powiat moniecki, użytek rolny-pastwisko.

Wartość działki do sprzedaży wraz z poniesionymi kosztami  wynosi 12.000 zł.

 

 

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami – pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości po cenie wyżej określonej przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów jeżeli złoży wniosek o nabycie w terminie nie krótszym niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r., albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu, termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Osoby o których mowa wyżej korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na w/w cenę.

O ile w/w nieruchomości nie zostaną sprzedane na zasadach określonych wyżej, podlegają sprzedaży w trybie publicznego przetargu. Termin, miejsce oraz warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

Wykaz podlega wywieszeniu przez okres 21 dni licząc od 12 czerwca 2013 roku do 03 lipca 2013 roku włącznie.

Krypno, 2013-06-10

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Świerczewska - Referat finansowy

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2013-06-10

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2013-06-10

Data modyfikacji: 2013-06-10

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2013-06-10