Zaproszenie do rokowań na sprzedaż akcji

Publiczne zaproszenie do rokowań.

 

                Wójt Gminy Krypno z siedzibą Krypno Kościelne 23b, 19-111 Krypno, zaprasza do negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia do rokowań stwierdzonych protokołem w sprawie sprzedaży piętnastu (15) akcji imiennych uprzywilejowanych Podlaskiego Centrum Rolno – Towarowego Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku, 15-113 Białystok, ul. Generała Władysława Andersa 40, wpisanej do KRS nr 0000045822 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy o wartości nominalnej 660 zł za każdą akcję, Seria B nr 0000611-0000620 i 0009943-0009947 opłacone w całości przez Gminę Krypno.

Wszystkie podmioty zainteresowane nabyciem 15 akcji imiennych uprzywilejowanych Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego SA w Białymstoku zgłoszenia w tej sprawie powinny kierować do:

Wójt Gminy Krypno

Krypno Kościelne 23b

19-111 Krypno.

Odpowiedź na zaproszenie do rokowań (zwana dalej „ofertą”) w sprawie nabycia akcji powinna zawierać co najmniej następujące elementy:

  1. cenę, jaką potencjalny nabywca, jest skłonny zapłacić za cały pakiet akcji;
  2. proponowany sposób i termin zapłaty ceny za cały pakiet akcji;
  3. termin ważności oferty potencjalnego nabywcy ( nie krótszy niż 30 dni) ;
  4. informacje o statusie prawnym potencjalnego nabywcy;
  5. inne informacje uważane przez potencjalnego nabywcę za istotne z punktu widzenia składanej oferty wstępnej.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, parafowana na każdej stronie i podpisana przez osoby/ę upoważnione/ą oraz złożona w jednym egzemplarzu, w zaklejonej kopercie w kancelarii Urzędu Gminy w Krypnie Krypno Kościelne 23b, 19-111 Krypno w godzinach 730-1530 od poniedziałku do piątku.

Na kopercie należy umieścić napis: „ Oferta na zakup akcji Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego SA w Białymstoku”.

        Termin składania pisemnych odpowiedzi na niniejsze zaproszenie do rokowań upływa w dniu 25 marca 2013r. o godz.1000.

W przypadku ofert przesłanych pocztą lub kurierem decyduje data wpływu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 marca 2013r. o godz. 1030.

        Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest złożenie pisemnej odpowiedzi na zaproszenie do rokowań w formie oferty na zakup akcji, spełniającej wymogi formalne określone w niniejszym zaproszeniu do rokowań.

Przedmiotem negocjacji na podstawie publicznego zaproszenia do rokowań będą w szczególności:

  1. cena za cały pakiet nabywanych akcji,
  2. proponowany sposób i termin zapłaty.

Nie przewiduje się sprzedaży częściowej akcji.

Wójt Gminy Krypno zastrzega sobie prawo do:

  1. wyboru jednego lub kilku potencjalnych nabywców z którymi podejmie rokowania;
  2. zmiany procedury i harmonogramu rokowań;
  3. przedłużenia terminu składania odpowiedzi na zaproszenie do rokowań.

Gmina Krypno nie ponosi żadnych kosztów poniesionych przez podmioty zainteresowane nabyciem akcji w związku z uczestnictwem w rokowaniach i zawarciem umowy sprzedaży akcji.


Z negocjacji na podstawie publicznego zaproszenia do rokowań zostanie sporządzony protokół.

Bliższe informacje pod  nr telefonu 85 7169 020 w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30 – 15:30.

Metryka strony

Udostępniający: Ewa Kupiec - Skarbnik Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2013-02-19

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2013-02-19

Data modyfikacji: 2013-02-19

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2013-02-19