Zapytanie ofertowe do szkoły klasy I - III

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      

                                                                                                     

Zapytanie ofertowe nr 6/2012

/Na podstawie zarządzenia nr 23/10 Wójta Gminy Krypno z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa wynosi powyżej 7.000 euro a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000. euro w Gminie Krypno/
Wójt Gminy Krypno zaprasza do złożenia ofert na świadczenie usług edukacyjnych obejmujących przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w roku szkolnym 2012/2013 w ramach projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Krypno” nr umowy: UDA-POKL.09.01.02-20-507/10-00, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, w ramach działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; i poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych.
I. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23 B
19-111 Krypno
Tel. 85/7169033, fax.85/7169035
 Nazwa oraz adres realizatora projektu:
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Krypnie
Krypno Kościelne 48,
19-111 Krypno
 
II. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów klas I-III w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Krypnie oraz w Publicznej Szkole Podstawowej w Długołęce, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krypno, w terminie od 1 września 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Krypno”. Z wyłonionym wykonawcą zostanie podpisana umowa zlecenie przez realizatora projektu na prowadzenie niżej wymienionych zajęć.

 

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Numer części
Opis
Ilość godzin *w roku szkolnym 2012/2013
Ilość grup
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Krypnie (Szkoła Podstawowa w Krypnie)
II
Zajęcia logopedyczne
30
1 grupa
( 4 uczniów)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Długołęce
III
Zajęcia logopedyczne
30
1grupa
 (4 uczniów)

 
 
 
 
 
*godzina = godzina zegarowa (60 min)
 
IV. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają :
wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym oraz kwalifikacje do prowadzenia określonych zajęć a także udokumentowane 2 letnie doświadczenie zawodowe w pracy jako logopeda
V. Do zakresu obowiązków wykonawcy działania będzie należało prowadzenie zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych a także:
·         Opracowanie i wdrożenie programu indywidualizacji nauczania dla uczestników zajęć,
·         Przekazanie Zleceniodawcy przed rozpoczęciem zajęć w danym roku szkolnym harmonogramu zajęć;
·         Przekazanie Zleceniodawcy przed rozpoczęciem zajęć w danym roku szkolnym dokumentacji rekrutacyjnej ;
·         Prowadzenie dzienników zajęć pozalekcyjnych oraz innych dokumentów wskazanych przez Zleceniodawcę oraz dostarczenie ich w wyznaczonych terminach;
·         Przeprowadzenie wśród uczestników Projektu dwukrotnie (przed rozpoczęciem zajęć w ramach projektu, oraz po ich zakończeniu) diagnozy lub ankiet, wywiadów, testów kompetencyjnych w celu określenia stopnia osiągnięcia rezultatów miękkich ;
·         Przeprowadzenie wśród rodziców/opiekunów prawnych/ uczestników Projektu dwóch ankiet ewaluacyjnych;
VI.          Ofertą najkorzystniejszą, będzie oferta z najniższą ceną
 
VII.        Dopuszcza się składanie ofert częściowych, (na jedną lub więcej części zamówienia), na każdą część wymagane jest złożenie odrębnej oferty.
VIII.      Oferty należy umieścić w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Oferta w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Krypno” nie otwierać przed terminem otwarcia ofert 27.06.2012 godz. 14:00 i złożyć w pok. nr 3 w sekretariacie Urzędu Gminy w Krypnie w terminie do dnia 27.06.2012 r. do godz. 14:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.06.2012 r. o godz. 14:30. Oferty, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane. Osobą upoważnioną do kontaktów jest p. Agnieszka Powichrowska, Tel. 085 716-90-70
IX.           Informacje dodatkowe
Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania w każdej chwili do dnia zawarcia umowy bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej.
X.            Załączniki
1)    Wzór formularza ofertowego (zał. nr 1)
 
 
Wójt Gminy Krypno
Marek Stankiewicz
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Agnieszka Powichrowska-Inspektor do spraw oświaty

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2012-06-18

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2012-06-19

Data modyfikacji: 2012-06-19

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2012-06-19