Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 32/2011
Wójta Gminy Krypno

z dnia 16 marca 2011r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krypnie.


Na podstawie art. 36a ust. 6, w związku z art.5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) i § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373) w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję komisję konkursową, w celu  przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krypnie.

1)    Marek Stankiewicz……….    przedstawiciel organu prowadzącego,
2)    Ewa Kupiec………………        przedstawiciel organu prowadzącego,
3)    Renata Chwatko………….    przedstawiciel organu prowadzącego,
4)    Anna Sidorowicz…………     przedstawiciel Kuratora Oświaty w Białymstoku,
5)    Marek Frąckiewicz.………    przedstawiciel Kuratora Oświaty w Białymstoku,
6)    Jolanta Roszkowska………  przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
7)    Renata Bielawiec…………    przedstawiciel Rady Rodziców,
8)    Ryszard Urbańczyk………    przedstawiciel OM NSZZ "Solidarność" POIW w Białymstoku,

§  2


 Komisja konkursowa działa w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 roku (Dz.U.10.60, poz. 373.) w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.    

§  3


Wyznacza się p. Marka Stankiewicza na Przewodniczącego komisji konkursowej.
      

§  4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                                                                                                                                                                     Wójt
                                                                                                                                                                            Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Agnieszka Powichrowska - inspektor do spraw ewidencji ludności i oświaty

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2011-03-16

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2011-03-16

Data modyfikacji: 2011-03-16

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2011-03-16