uchwały 2019

 

22 stycznia 2019 r.

05 marca 2019 r.

 • Uchwała Nr V/26/19 w sprawie przystąpienia Gminy Krypno do Zwiążku Komunalnego Biebrza oraz przyjęcia jego statutu.  
 • Uchwała Nr V/27/19 w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Krypno do Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza. 
 • Uchwała Nr V/28/19 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krypno na lata 2019-2025.  
 • Uchwała Nr V/29/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy.  
 • Uchwała Nr V/30/19 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krypno na 2019 rok.   
 • Uchwała Nr V/31/19 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Krypno na 2019 rok. 
 • Uchwała Nr V/32/19 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rolnictwa i Dróg Rady Gminy Krypno na 2019 rok. 
 • Uchwała Nr V/33/19 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Krypno na 2019 rok. 
 • Uchwała Nr V/34/19 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji do spraw budżetu Rady Gminy Krypno na 2019 rok. 
 • Uchwała Nr V/35/19 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Krypnie.  

26 marca 2019r.

30 kwietnia 2019r. 

 • Uchwała Nr VII/41/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi monieckiemu.   
 • Uchwała Nr VII/42/19 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi monieckiemu.  
 • Uchwała Nr VII/43/19 w sprawie zmiany uchwały Nr II/6/18 Rady Gminy Krypno z dnia 27 listopada 2018r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy, ustalenia ich składów i ustalenia przedmiotu działania.  
 • Uchwała Nr VII/44/19 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krypno. (jednolity identyfikator aktu ogłoszonego w dzienniku urzędowym:http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2019/2682/akt.pdf )
 • Uchwała Nr VII/45/19 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.   
 • Uchwała Nr VII/46/19 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Krypno przez inne niż Gmina Krypno osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.(jednolity identyfikator aktu ogłoszonego w dzienniku urzędowym:http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2019/2683/akt.pdf )        

28 maja 2019r.

25 czerwca 2019r.   

27 sierpnia 2019r.   

 • Uchwała Nr X/58/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy.  (jednolity identyfikator aktu ogłoszonego w dzienniku urzędowym:  )
 • Uchwała Nr X/59/19 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krypno na lata 2019-2025.  
 • Uchwała Nr X/60/19 o zmianie uchwały Nr XXII/131/09 Rady Gminy Krypno z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Krypno. (jednolity identyfikator aktu ogłoszonego w dzienniku urzędowym:http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2019/4298/akt.pdf)

29 października 2019r.

3 grudnia 2019r.

30 grudnia 2019r.

 • Uchwała Nr XIII/76/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy. 
 • Uchwała Nr XIII/77/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krypno na lata 2020-2025.  
 • Uchwała Nr XIII/78/19 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krypno na rok 2020.  
 • Uchwała Nr XIII/79/19 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krypno w 2020 roku".  
 • Uchwała Nr XIII/80/19 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krypno.   
 • Uchwała Nr XIII/81/19 o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Krypno i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.   
 • Uchwała Nr XIII/82/19 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałalnia Narkomanii na terenie Gminy Krypno na 2020 rok.   

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Giełda - Referat Organizacyjny

Data wytworzenia: 2019-01-30

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2020-01-08

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2019-01-30