Odpowiedzi na pytania oferentów 09.03.2020

 

   Krypno Kościelne, dn. 09.03.2020 r.

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel. 85/7169033, fax. 85/ 7169035
e-mail:
ugkrypno@podlaskie.pl
Strona: www.gminakrypno.pl
http://
bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl
REGON: 050659415      NIP: 546-13-38-716

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW

Dotyczy zapytania ofertowego nr 2/2022 na wykonanie robót budowlanych dotyczących inwestycji pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Krypnie Wielkim oraz modernizacja pompowni ścieków w Gminie Krypno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPO WP) na lata 2014 – 2020

 

Zamawiający udziela odpowiedzi na otrzymane pytanie do treści zapytania ofertowego nr 2/2020

 

Pytanie 1

Proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie protokołu Modbus do wymiany informacji między urządzeniami automatyki

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie protokołu Modbus  pod warunkiem, że cały system będzie funkcjonalnie równoważny z  projektowanym.

 

Pytanie 2

Proszę o opisanie położenia istniejących zbiorników względem projektowanego zbiornika SBR? - Jaka jest odległość pomiędzy tymi zbiornikami i czy odnosi się ona do ścian zbiorników czy zewnętrznej ściany przyległej do ścian zbiorników?

Odpowiedź: Projektowany zbiornik SBR położony jest równolegle względem istniejących zbiorników w odległości 0,65 m pomiędzy ścianami.

 

Pytanie 3

Czy projekt narzuca sposób zabezpieczenia ścian zbiorników istniejących podczas prac ziemnych?

Odpowiedź: Projekt nie określa sposób zabezpieczenia. Wykonawca musi skalkulować indywidualnie zabezpieczenie w zależności od posiadanego sprzętu, haromonogramu prac, itp. i ponosi odpowiedzialność za dobór technologii wykonania tych prac.

 

Pytanie 4

Czy istnieje dokumentacja na istniejące ostrogi żelbetowe wraz ze ścianą oporową zbiorników?

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada takiej dokumentacji.

 

Pytanie 5

Czy projektant posiada ekspertyzę zakładającą wpływ prac na istniejące zbiorniki i ewentualny wpływ usunięcia ostrogi żelbetowej z istniejącej ściany?

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada oddzielnej  ekspertyzy za wyjątkiem danych zawartych w udostępnionej dokumentacji projektowej.

 

Pytanie 6

Czy obiekty nr 13,14 i 15 na terenie oczyszczalni należy ocieplić i wykończyć systemową strukturą?

Odpowiedź: Przedmiotowe budynki winny być dostosowane do obecnie obowiązujących warunków technicznych, a więc ocieplone oraz należy wykonać wykończenie zewnętrzne zgodnie z opisem w projekcie budowlanym punkt 4.4.2 Zakres robót remontowych.

 

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne dla opisanych w dokumentacji projektowej urządzeń technologicznych, które będą wykonane w inny sposób techniczny, technologiczny, konstrukcyjny, ale spełniają cel technologiczny i ekologiczny oczyszczania ścieków?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż dokumentacja projektowa tj. Projekt Budowlano-Wykonawczy w punkcie 9.1 zawiera opis wymaganych równoważnych parametrów technologicznych miedzy innymi dla urządzeń oraz wyposażenia technologicznego zaprojektowanej oczyszczalni  ścieków.

Zamawiający informuje, iż przy realizacji zamówienia dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych co do jakości i surowców użytych do ich wykonania, do materiałów i urządzeń podanych w dokumentacji projektowej pod warunkiem ich zgodności z projektem, pozytywnej opinie Autora Projektu oraz zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Materiały i urządzenia równoważne do tych wskazanych w dokumentacji projektowej muszą być tych samych lub lepszych standardów materiałowych, technicznych, technologicznych i jakościowych oraz odpowiednich norm produkcyjnych (nie gorszych od wskazanych w dokumentacji projektowej) obowiązujących w danym zakresie. Ponadto zamienne materiały i urządzenia przyjęte do wyceny:

- winny spełniać funkcję, jakiej mają służyć,

- winny być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, aby zespół urządzeń dawał zamierzony (zaprojektowany) efekt i nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakres robót budowlanych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane powyżej przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane, materiały oraz urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów, urządzeń, instalacji oraz armatury, za montaż i ich uruchomienie oraz zgodność z dokumentacją projektową i wymogami dokumentacji technicznej.

 

Pytanie 8

Czy Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w zapytaniu ofertowym o wykonaniu materiałowym gdzie jest „bezpośredni kontakt ze ściekami w wykonaniu materiałowym AlS1316, a tam gdzie nie ma kontaktu ze ściekami AlS1304”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymogi materiałowe i wyjaśnia, iż dokumentacja  projektowa  szczegółowo określa  rodzaj materiału z którego winno zostać wykonane wyposażenie technologiczne oczyszczalni ścieków. Zamawiający wskazuje, iż w przypadku głównych urządzeń  technologicznych odpowiadających za mechanikę oczyszczania ścieków: stacja zlewna ścieków i osadów dowożonych, sito pionowe, sitopiaskownik jako urządzenie zblokowane posiadające w swojej zabudowie tłuszczownik oraz zintegrowaną płuczkę piasku,  dekantację (dekantery),  a więc urządzeń mających  bezpośredni kontakt z agresywnym środowiskiem jakim są ścieki należy zastosować stal  nierdzewną typu duplex, której to odporność korozyjna jak również właściwości mechaniczne (PRE) są wyższe od wskazanej w pytaniu stali nierdzewnej AISI 316/316L. Zamawiający podtrzymuje wszystkie  wymagania wskazane w Dokumentacji Projektowej dotyczące materiału wykonania wyposażenia technologicznego w tym urządzeń technologicznych. W związku z powyższym Zamawiający nie dopuszcza urządzeń wykonanych ze stali nierdzennej AISI 316/AISI316L jak również ze stali AISI304.  Zamawiający podtrzymuje również konieczność posiadania wskazanych w Dokumentacji Projektowej  norm jakościowych dla wyposażenia technologicznego oczyszczalni ścieków.

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia Wykonawcy, co jest zgodne z treścią ZAPYTANIA OFERTOWEGO  Nr 2/2020, punkt  16 „Informacje dodatkowe – zastrzeżenia”, iż szczegółowo określił oraz wymienił dopuszczenia oraz brak dopuszczenia co do  rodzaju/gatunku stali wykorzystywanej do produkcji wyposażenia oczyszczalni ścieków oraz urządzeń technologicznych przewidzianych do oczyszczalni ścieków. Zamawiający również w tym przypadku podtrzymuje swoje stanowisko.

 

Pytanie 9

Czy Zamawiający zgadza się na zastosowanie urządzeń, które posiadają wszystkie wymagania w obrocie na terenie Polski i UE — certyfikaty tj. znak CE, natomiast producent tych urządzeń nie posiada znaku ISO?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż udzielił już odpowiedzi w zakresie w/w pytania w dniu 05.03.2020 w ODPOWIEDZIACH NA PYTANIA OFERENTÓW w punkcie 2 przedmiotowych wyjaśnień.

 

Pytanie 10

Czy firma bezwzględnie musi posiadać uprawnienia zgodnie z normą ISO 3834-2 w celu wykonania montażu instalacji, czy wystarczą normy zakładowe obowiązujące w zakładzie.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż co do urządzeń technologicznych udzielił już odpowiedzi w dniu 05.03.2020 w ODPOWIEDZIACH NA PYTANIA OFERENTÓW w punkcie 2 przedmiotowych wyjaśnień.

Jednocześnie wyjaśniamy, iż w zakresie montażu sieci międzyobiektowych, które będą łączone ze sobą za pomocą spawania Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy normy ISO 3834-2 oraz ISO 9001.

 

Pytanie 11

Czy firma bezwzględnie musi wykonać 80% połączeń spawanych do DN 200 metodą orbitalną, czy wystarczą uprawnienia UDT zakładu i spawaczy na wykonanie połączeń spawanych zgodnie z opracowanymi WPS i WPQR (TIG) przez zakład.

Odpowiedź: Inwestor nie wymaga wykonania połączeń spawanych metodą orbitalną. Zamawiający  informuje że  wybór  metody  wykonywania połączeń spawanych należy do Wykonawcy lecz powinien on posiadać  uprawnienia UDT zakładu i spawaczy na wykonanie połączeń spawanych zgodnie z opracowanymi   i zatwierdzonymi instrukcjami spawania   WPS i WPQR (TIG). Prace powinny zostać wykonane przez wykwalifikowany personel spawalniczy. Zaleca się wykonanie prac zgodnie z systemem jakości ISO 3834-2 lub ISO 3834-3.

 

 

 

Zamawiający informuje, iż udzielone wyjaśnienia treści zapytania ofertowego 2/2020 są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

 

z up. WÓJTA

mgr Marian Magnuszewski
    ZASTĘPCA WÓJTA

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: z up. Wójta Marian Magnuszewski - Zastępca Wójta

Data wytworzenia: 2020-03-09

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2020-03-09

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2020-03-09