Odpowiedzi na pytania oferentów 05.03.2020

 

   Krypno Kościelne, dn. 05.03.2020 r.

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel. 85/7169033, fax. 85/ 7169035
e-mail:
ugkrypno@podlaskie.pl
Strona: www.gminakrypno.pl
http://
bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl
REGON: 050659415      NIP: 546-13-38-716

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW

Dotyczy zapytania ofertowego nr 2/2022 na wykonanie robót budowlanych dotyczących inwestycji pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Krypnie Wielkim oraz modernizacja pompowni ścieków w Gminie Krypno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPO WP) na lata 2014 – 2020

 

Zamawiający udziela odpowiedzi na otrzymane pytanie do treści zapytania ofertowego nr 2/2020

 

Pytanie 1

Naszym zdaniem w przedmiarze robót branży drogowej :

- w pozycji nr 4 wartość robót do wykonania to 2941,29 m3 ze względu na konieczność wymiany gruntu na głębokość około 2,0m

- w pozycji nr 6 wartość robót do wykonania to 5189,32 m3 — uzasadnienie j. w.

Odpowiedź: Projekt zakłada wymianę gruntu do głębokości zalegania gruntów nośnych tj. max. do ok. 2,0m. Rozwiązanie to zostało przedstawione na rys. K/30 projektu wykonawczego.  Wystąpiła rozbieżność pomiędzy opisem technicznym w pkt. 4.5 a częścią rysunkową rys. K30. Podbudowę należy wykonać zgodnie z rys. K/30.

 

Pytanie 2

W dokumentacji jest wspomniane o ISO. Zamawiający żądając od producenta poszczególnych urządzeń ISO powinien objąć całą budowę ISO i tym samym potencjalny wykonawca zmuszony jest do posiadania znaku ISO, oraz o kupowanie każdego podzespołu od poddostawcy z znakiem ISO. Tymczasem w polskim prawie konieczne jest posiadanie znaku CE, nie znaku ISO który notabene nie dotyczy jakości urządzenia, a jedynie obrotu dokumentami w danym przedsiębiorstwie. Pozostawienie tego zapisu ogranicza konkurencyjność i tym samym nie daje równego prawa wszystkich wykonawcom. 

Tym samym wnosimy o wykreślenie konieczności posiadania znaku ISO przez producenta i ewentualnych poddostawców i podwykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż SIWZ, a w tym dokumentacja  projektowa  szczegółowo określa wymogi  stawiane Wykonawcy jak również zastosowanym materiałom i wyposażeniu oraz urządzeniom technologicznym dla projektowanej oczyszczalni ścieków. Zamawiający wyjaśnia, iż główne urządzenia technologiczne, w tym przypadku urządzenia odpowiadających za mechanikę oczyszczania ścieków: stacja zlewna ścieków i osadów dowożonych, sito pionowe, sito piaskownik jako urządzenie zblokowane posiadające w swojej zabudowie tłuszczownik oraz zintegrowaną płuczkę piasku,  dekantację (dekantery) oraz urządzenia wchodzące w skład instalacji odwaniania osadów winny spełniać najwyższe standardy produkcyjne, a więc posiadać najwyższą jakość wykonawczą.  Zamawiający wskazuje, iż urządzenia technologiczne, wykonane są  między innymi ze stali nierdzewnej, a ich elementy składowe łączone są ze sobą za pomocą spawania. Wskazane w dokumentacji projektowej normy, a dokładnie ISO 3834-2 opisuje  pełne wymagania jakości, dotyczące spawania w warunkach warsztatowych i/lub w warunkach budowy. Określono m. in. wymagania wobec podwykonawców, personelu wykonującego spawanie oraz nadzór i badania, urządzeń produkcyjnych i badawczych, dokumentowania prac, materiałów dodatkowych i zapisów dotyczących jakości w tym przypadku podczas produkcji urządzeń ze stali nierdzewnej. Norma ISO 9001 odpowiada za nadzór nad dokumentacją i zapisami, zaangażowanie kierownictwa w budowanie systemu zarządzania jakością, usystematyzowanie zarządzania zasobami, ustanowienie procesów realizacji wyrobu, dokonywanie systematycznych pomiarów w tym przypadku wymaganych od zakładów produkcyjnych, których zadaniem jest budowa urządzeń technologicznych ze stali nierdzewnej. Najistotniejsze elementy składowe oczyszczalni (miedzy innymi urządzenia), które to dzięki swojej ciągłej pracy będą wpływały na efekt jej pracy a następnie koszty eksploatacyjne, serwisowe a w późniejszym czasie także na koszty pogwarancyjne muszą być odpowiednio wysokiej jakości. Zamawiający podtrzymuje wymóg posiadania przez zakład produkcyjny określonych w dokumentacji projektowej norm jakości wykonania w/w urządzeń technologicznych. 

Zamawiający wskazuje także, iż wskazane normy ISO są normami minimalnymi jeżeli chodzi o zapewnienie jakości, a więc Zamawiający dopuszcza normy równoważne lub wyższego stopnia niż wskazane w dokumentacji. Ponadto Zamawiający potwierdza, iż urządzenia i materiały muszą spełniać wszelkie wymagania przewidziane przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym posiadać znak CE, jeżeli właściwe przepisy przewidują jego posiadanie przez dany rodzaj materiału lub urządzenie.

 

Pytanie 3

Opisany w dokumentacji projektowej dekanter jest bardzo wadliwym rozwiązaniem, ponieważ podczas jego pracy występuje częste zacinanie się sprzętu, co powoduje problemy z jego obsługą. Czy Zamawiający zezwala na zabudowanie dekantera spełniającego warunki technologiczne w samo domykający się mechanizm?

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż SIWZ a w tym dokumentacja  projektowa  szczegółowo określił sposób działania urządzeń do dekantacji, a więc urządzeń pracujących w sposób liniowy w płaszczyźnie liniowej co umożliwi ruch urządzenia (paca: góra – dół) dokładnie w wyznaczonym miejscu. W przypadku reaktora CF- SBR w obszarze pomostu, a w przypadku zbiornika zagęszczania i zbiornika stabilizacji osadu, które to są obiektami zamkniętymi pokrywą żelbetową - w miejscu otworu włazowego. Ponadto urządzenia do dekantacji pracujące w sposób liniowy nie wymagają stosowania podnośników ręcznych tj. żurawików. Równie istotnym elementem eksploatacyjnym jest zastosowanie stalowego rurociągu odpływowego, który w przeciwieństwie do powszechnie stosowanych elastycznych rurociągów odpływowych nie ulega przetarciom lub rozłączeniom układu odpływowego. Zamawiający dopuszcza jako równoważne, wszystkie urządzenia do dekantacji, których praca jest liniowa w płaszczyźnie pionowej a rurociąg jest wykonany ze stali niedrzewnej co najmniej AISI316/316L. Aby uniknąć wadliwych rozwiązań konstrukcyjnych urządzeń Zmawiający wymaga zgodnie z treścią projektu budowlano-wykonawczego branży technologicznej  załączonego do zapytania ofertowego pisemnych referencji w Polsce lub Unii Europejskiej potwierdzonych (pisemnie) na obiektach oczyszczalni ścieków komunalnych. Przedstawione referencje niezbędne będą do akceptacji wniosków materiałowych na etapie realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania testów obiektowych w celu zweryfikowania poprawności pracy proponowanych urządzeń, wyposażenia i aparatów pomiarowych. Zamawiający nie dopuszcza  stosowania prototypów oraz urządzeń bez pozytywnych referencji.

 

Pytanie 4

W projekcie zostało podane, iż sterowanie pracą oczyszczalni będzie odbywać się z panela operatorskiego lub komputera. Prosimy o informację czy należy dostarczyć panel oraz komputer z monitorem 24” czy jedno z podanych, oraz potwierdzenie że niezależnie od powyższych urządzeń należy dostarczyć  40” telewizor wyłącznie  do wizualizacji pracy oczyszczalni.

Odpowiedź: Sterowanie pracą  oczyszczalni odbywać się będzie z komputera  z monitorem  24" a wizualizacja  na telewizorze 40".

 

Pytanie 5

Projekt przewiduje, iż każda z rozdzielnic AKPIA 1 oraz 2, jest wyposażona w panel operatorski. Prosimy o potwierdzenie iż należy każdą z rozdzielnic wyposażyć w panel operatorski. Czy są min wymagania odnośnie wielkości i parametrów panela ?

Odpowiedź: Każda z rozdzielnic ma mieć panel operatorski, wielkość panela powinna być dobrana tak, aby można było funkcjonalnie go obsługiwać.

 

Pytanie 6

W projekcie jest zapis: możliwość włączenia do systemu wizualizacji innych obiektów (oczyszczalni ścieków lub pompowni). Prosimy o wyjaśnienie na czym ma polegać zapewnienie wspomnianej możliwości. Czy ma to być zapas mocy procesora, wolne rezerwy w kartach we/wy, zapas zmiennych w licencji SCADA. Jeżeli tak to prosimy o podanie ilości jakie należy przewidzieć.

Odpowiedź: Zamawiający proponuje, aby rezerwa wynosiła 10% w wymienionych elementach składowych.

 

Pytanie 7

W jakiej postaci należy przygotować dokumentację powykonawczą? Czy ma to być wersja copy in red, tj. naniesienie ręcznie zmian w istniejącej dokumentacji Zamawiającego, czy przygotowanie nowej „czystej” dokumentacji? Jeżeli tak to czy Zamawiający dysponuje dokumentacją i schematami w wersji edytowalnej którą w tym celu udostępni Wykonawcy?

Odpowiedź: Dokumentacje należy wykonać w wersji copy in red.
 

Pytanie 8

Zał. nr1 Dokumentacja projektowa cz. 3 dotycząca przepompowni zawiera jedynie opisy bez schematów.  Czy w zakresie prac Wykonawcy jest  wykonanie  dokumentacji  wykonawczej  przepompowni ścieków?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż należy wykonać dokumentację wykonawczą przepompowni.

 

Pytanie 9

W pkt. 2.3.3 projektu budowlano-wykonawczego Automatyki podano wymaganie dotyczące ważności karty SIM - 2 lata, natomiast w  pkt.2.3.3.1 - 2,5 roku , prosimy o doprecyzowanie.

Odpowiedź: Ważność karty powinna być SIM 2 lata.

 

Pytanie 10

Czy w przetargu na przebudowę OŚ i modernizację pompowni ścieków w Krypnie jest przewidziana dostawa agregatu prądotwórczego ?

Odpowiedź: Zgodnie z projektem branży elektrycznej jest przewidziana dostawa agregatu prądotwórczego.

 

Pytanie 11

W związku z dużą ilością materiałów przetargowych wymagających wnikliwej analizy oraz ryczałtowym charakterem wynagrodzenia, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o minimum 7dni. Pełna analiza materiałów przetargowych, uzyskanie ofert od dostawców urządzeń oraz sporządzenie rzetelnej oferty są bardzo utrudnione. Dlatego zwracamy się do Zamawiającego o przedłużenie terminu jak na wstępie. Pozwoli to w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji sporządzić oferty wszystkim zainteresowanym Wykonawcom.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż przedłuża termin składania ofert do dnia 12.03.2020 r. do godziny 1400.

 

Pytanie 12

Zgodnie z załączoną do przetargu dokumentacją geologiczną wynika, że obiekty zlokalizowane w budynku technicznym są posadowione poniżej ustabilizowanego zwierciadła wody.

Czy oferent ma ująć w ofercie odwodnienie wykopów w celu posadowienia obiektów, czy Inwestor zapłaci za odwodnienia na podstawie dziennika pompowań w celu posadowienia obiektów?

Odpowiedź: Należy przyjąć konieczność wykonania odwodnienia zgodnie opisem w pkt. 3.0 branży architektoniczno-konstrukcyjnej. Mając na uwadze iż roboty odwodnieniowe są pracami tymczasowymi Projektant nie narzuca sposobu odwodnienia wykopu. Wykonawca musi skalkulować indywidualnie odwodnienia w zależności od posiadanego sprzętu, haromonogramu prac, sposobu odwadniania, itp. Nadmienić należy jednocześnie że po stronie Wykonawcy leży opracowanie i uzyskanie wszystkich dokumentów formalno – prawnych związanych z odwodnieniem wykopu.

 

Pytanie 13

Z badań geologicznych wynika, że występują grunty nie budowlane, natomiast w załączonych przedmiarach brak jest wymiany gruntów na budowlane.

Czy oferent w ofercie ma ująć wymianę gruntów nie budowlanych na budowlane?

Odpowiedź: Ob. 02 i 04. posadowione są na gruncie rodzimym budowlanym, nie ma konieczności wymiany gruntu pod nimi. W budynku technicznym Ob. 01 należy przyjąć wymianę gruntu niebudowlanego pod posadzką całego obiektu.

 

Pytanie 14

W  związku z udzieleniem i treścią odpowiedzi.

„Obecnie funkcjonuje system monitoringu HYDRONET. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego systemu dla pompowni ujętych w zadaniu (8 szt.). O ile będzie to możliwe, zaleca się zamontowanie innego systemu na posiadanych przez Zamawiającego odbiornikach. W przypadku jeśli będzie to technicznie niemożliwe należy dostarczyć cały nowy zestaw dla modernizowanych pompowni.”

  1. Prosimy o wyjaśnienie, w opisie projektu mają Państwo przedstawione wyposażenie szafy sterowniczej, funkcjonalność i zasadę działania takiego systemu – czy te wytyczne są wiążące  i nimi kierować się przy modernizacji wymienionych pompowni?

Odpowiedź: Podane wytyczne są  danymi, którymi należy się kierować przy modernizacji pompowni ścieków.

  1. Czy należy także dostosować pozostałe nieujęte w przetargu obiekty pompowe będące w systemie wizualizacji - działające na terenie gminy do jednego systemu?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że jeśli będzie to inny system niż obecnie używany to nie będzie konieczności dostosowywania do niego pozostałych pompowni nie objętych niniejszym postępowaniem.
 

Pytanie 15

Oferent prosi o informację dotyczącą udziału w przetargu KONSORCJUM FIRM.

W SPECYFIKACJI nie ma informacji czy jest dopuszczalne konsorcjum dwóch firm w przetargu.

Jeżeli tak to jakie dodatkowo potrzeba złożyć dokumenty?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza możliwość wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez konsorcjum firm. W tym celu należy przedłożyć umowę konsorcjum ze wskazanym liderem.

 

Pytanie 16

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że w okresie gwarancyjnym, koszty serwisowania urządzeń, w tym koszty materiałów eksploatacyjnych takich jak np. oleje, filtry, części normalnie zużywające się, które są kosztami eksploatacyjnymi a nie inwestycyjnymi, będzie ponosił Zamawiający/Eksploatator oczyszczalni.

Odpowiedź: Wymienione w pytaniu koszty eksploatacyjne  będzie ponosił Zamawiający.

 

Pytanie 17

Czy i na jakich warunkach Zamawiający udostępni media (energia elektryczna, woda, zaplecze socjalne)? Jakie warunki należy spełnić aby podpiąć się do zasilania energii elektrycznej, wody?

Odpowiedź: Zamawiający na potrzeby wykonania inwestycji udostępni energię elektryczną oraz wodę odpłatnie. Tymczasowe przyłącza elektryczne i wodociągowe zostały wykonane i wyposażone w urządzenia pomiarowe. Zaplecze socjalne zostanie udostępnione nieodpłatnie.

 

Pytanie 18

W odpowiedzi na pytania oferentów z dnia 24.02.2020r. Zamawiający określił „Wymagania w zakresie prac spawalniczych” które powinny zostać wykonane zgodnie z normami: PN-EN ISO 3834-2, PN-EN 287-I/PN-EN-ISO 9606-1, PN-EN ISO 15614, PN-EN ISO 5817, PN-EN ISO 17637, PN-EN ISO 23277, PNEN ISO 9712. Naszym zdaniem wymóg ten jest bardzo dużym ograniczeniem konkurencji w zakresie montażu układu technologii oczyszczalni ścieków. Zdecydowana większość firm wyspecjalizowanych w budowie oczyszczalni ścieków nie spełnia tak rygorystycznych wymagań ISO.

Dodatkowo należy zauważyć, iż jeżeli jeden z etapów procesu budowlanego musi spełniać ISO, każdy element tego procesu musi spełniać te same wymagania.

W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne określenie czy potencjalny Wykonawca składający ofertę powinien spełniać w/w wymagania?

Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 2.

 

 

Zamawiający informuje, iż udzielone wyjaśnienia treści zapytania ofertowego 2/2020 są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

 

W związku z powyższym Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 12.03.2020 r. do godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23 B, 19-111 Krypno Kościelne, Sekretariat.

 

 

Wójt Gminy Krypno

Marek Stankiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2020-03-05

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2020-03-05

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2020-03-05