Zapytanie ofertowe Nr 2/2020 oczyszczalnia

 

Krypno Kościelne, dn. 03.02.2020 r.

 

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel.  85/7169069, fax. 85/7169035
e-mail:
ugkrypno@podlaskie.pl
Strona: www.gminakrypno.pl i bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl
REGON: 050659415  NIP: 546 13 38 716

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/2020

prowadzone na zasadach konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

    Gmina Krypno zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych dotyczących inwestycji pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Krypnie Wielkim oraz modernizacja pompowni ścieków w Gminie Krypno”.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zapytanie ofertowe realizowane jest w ramach projektu WND-RPPD.06.02.00-20-0039/19 pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Krypnie Wielkim oraz modernizacja pompowni ścieków w Gminie Krypno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPO WP) na lata 2014 – 2020.

 

Cel zamówienia:
Realizacja przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Krypnie Wielkim oraz modernizacja pompowni ścieków w Gminie Krypno”.

 

Kategoria ogłoszenia:
Roboty budowlane

 

Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonanie robót budowlanych dotyczących realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Krypnie Wielkim oraz modernizacja pompowni ścieków w Gminie Krypno”.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do Zapytania oraz w treści istotnych postanowień przyszłej umowy stanowiącej Załącznik nr 2 do Zapytania.

 

 1. Kod CPV

 

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

45232152-2 Roboty budowlane w zakresie przepompowni

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232411-6 Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej

45232420-2 Roboty w zakresie ścieków

45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

45232422-6 Roboty w zakresie uzdatniania osadów

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45232424-0 Roboty budowlane w zakresie wylotów kanałów ściekowych

45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków

45252127-4 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

71354000-4 Usługi sporządzania map

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

3.1 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:
Zamawiający nie określa tego warunku.

 

3.2 Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie oczyszczalni ścieków, a wartość tego zamówienia wynosiła co najmniej 1.000.000,- zł brutto.

 

3.3 Potencjał techniczny:
Zamawiający nie określa tego warunku.

 

3.4 Osoby zdolne do wykonania zamówienia:
Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że:
a) dysponuje lub będzie dysponował 1 osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.), w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane.
b) dysponuje lub będzie dysponował 1 osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.), w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane.
c) dysponuje lub będzie dysponował 1 osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.), w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane.
d) dysponuje lub będzie dysponował 1 osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.), w specjalności inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane.
e) dysponuje lub będzie dysponował 1 osobą technologa posiadającego doświadczenie w zakresie nadzoru nad rozruchem i uruchomieniem oczyszczalni ścieków o wydajności co najmniej 1000 RLM lub posiadającego 2 lata doświadczenia na stanowisku technologa lub kierownika oczyszczalni ścieków o wydajności co najmniej 1000 RLM.

 

W przypadku warunku dysponowania osobami Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji wymienionych w lit. a, b, c, d i e oraz dopuszcza możliwość wykazania spełnienia stawianych warunków przez jedną osobę.

W przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej a także osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Lichtensteinu, Republika Islandii) i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej, posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2272 ze zm.).

Ocena spełnienia w/w warunków będzie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów zawartych w ofercie w oparciu o kryterium spełnia/ nie spełnia.

3.5 Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1.000.000,- złotych;
b) posiada ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 3.000.000,00 zł.

3.6 Poleganie na zasobach innych podmiotów w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
a) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
b) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
c) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

.

 1. Termin realizacji zamówienia:

  1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie do: 31.08.2021 r.
  2. Jako termin wykonania zamówienia uważa się datę dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego, tj. podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

 

 1. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

 1. Wypełniony i podpisany druk formularza oferty - wzór zał. nr 3;
 2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 3 niniejszego zapytania przedkłada się:
  a) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do Zapytania,
  b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do Zapytania;
  c) ważną polisę OC lub inny dokument w zakresie prowadzonej działalności.
  d) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
  e) kopie uprawnień budowlanych osób wymienionych w wykazie, o którym mowa w pkt a).
 3. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty oraz do podpisywania zobowiązań w imieniu wykonawcy (tylko jeśli ofertę podpisuje osoba/osoby nie figurujące w odpisie z właściwego rejestru).

 

 1. Kryteria wyboru oferty:

6.1 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Lp.

Nazwa kryterium

Znaczenie kryterium (w %)

1

Cena (C)

80

2

Okres gwarancji (G)

20

 

6.2. Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o kryteria wskazane w pkt 6.1.

6.3. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

6.4. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

C = (Cn/Cb) x 100 x 80% pkt

gdzie,
C- ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.

W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 80 punktów a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

6.5  Punkty za kryterium „Okres gwarancji ”  (G) zostaną obliczone według wzoru:

G = (Gb/Gn) x 100 x 20% pkt

gdzie,
G- ilość punktów za kryterium okres gwarancji,
Gb – okres gwarancji oferty badanej,
Gn – najdłuższy okres gwarancji spośród ofert nieodrzuconych.

Zamawiający wymaga zaoferowania gwarancji na okres minimum 36 miesięcy na przedmiot zamówienia. Zamawiający przyjmuje, że w kryterium „Okres gwarancji” oceniany będzie proponowany przez wykonawców okres gwarancji w skali od 36 miesięcy do 60 miesięcy.

W przypadku braku wskazania przez wykonawcę w ofercie okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, że oferuje on minimalny wymagany okres gwarancji tj. 36 miesięcy.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy, Zamawiający w celu przyznania punktów w kryterium „Okres gwarancji” przyjmie do obliczeń 60 miesięcy okresu gwarancji.

W kryterium „Okres gwarancji”, oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzyma 20 punktów a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

 

6.6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o których mowa w pkt 6.1.

 

 1. Warunki wykluczenia:

Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania miedzy Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3) pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;
5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

 

 1. Sposób przygotowania ofert:
  1.
  Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym Zapytaniu.
  2. Ofertę zaleca się złożyć na wzorach formularzy będących załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego.
  3. Formularze ofertowe należy wypełnić w języku polskim, na maszynie do pisania lub komputerze.
  4. Formularz ofertowy musi być podpisany przez osoby uprawnione do składania cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy.
  5. Złożona oferta musi zawierać wszystkie informacje i oświadczenia wymagane treścią zapytania.
  6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  7. Podana w ofercie cena jest ceną ostateczną, obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją całego zamówienia.
  8. Zamawiający w przedmiotowym zapytaniu nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
  9. Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.
  10. Zamawiający w przedmiotowym zapytaniu nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście z dopiskiem:

„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Krypnie Wielkim oraz modernizacja pompowni ścieków w Gminie Krypno”.

Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 19 lutego 2020 r. do godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23 B, 19-111 Krypno Kościelne, Sekretariat.

Uwaga: Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty w miejsce wskazane w Zapytaniu, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.

Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
 

 1. Otwarcie ofert
 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 lutego 2020 r. o godz. 14:15 w siedzibie Urzędu Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23 B, pokój nr 3.
 1. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
 2. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle na pisemny wniosek wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert.
 3. Zamawiający w przedmiotowym zapytaniu nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

 

 1. Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktów z Oferentami:

Pani Anna Markowska - w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia tel. (85) 716 90 42 w godzinach pracy określonych w zapytaniu z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

 1. Termin ważności oferty: 30 dni od daty otwarcia ofert.

 

 1. Umowa oraz warunki zmiany umowy

Istotne postanowienia przyszłej umowy:

Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa, której treść stanowi załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego.

 

Zmiana postanowień umowy:

 Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych w istotnych postanowieniach przyszłej umowy stanowiącej załącznik nr 2 do Zapytania, oraz w sytuacji jeżeli wykonawca wskaże w ofercie, że nie wystąpi odwrotne obciążenie VAT, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 17 ust. 1h ustawy o podatku od towarów i usług w relacjach zamawiający – wykonawca a przed zakończeniem realizacji zamówienia zamawiający otrzyma wiążącą indywidualną interpretację podatkową, która wskaże na występowanie odwrotnego obciążenia VAT, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 17 ust. 1h ustawy o podatku od towarów i usług w relacjach zamawiający – wykonawca, zamawiający przewiduje zmianę umowy z wykonawcą polegającą na zmianie zasad rozliczania VAT zgodnie z zasadą odwrotnego obciążenia VAT, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 17 ust. 1h ustawy o podatku od towarów i usług.

 1. Wymagania dotyczące wadium
  1) Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 50.000,- PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 0/100);
  2) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
  a) pieniądzu;
  b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
  c) gwarancjach bankowych;
  d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
  e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359).
  3) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego nr : Bank Spółdzielczy Knyszyn O/Krypno Nr 14 8076 0001 0010 5082 2000 0120 Tytuł przelewu: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Krypnie Wielkim oraz modernizacja pompowni ścieków w Gminie Krypno
  Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu.
  4) Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
  5) W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:
  a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
  b) kwotę gwarancji,
  c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia ……………………..r. – do dnia …………………………r.”,
  d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w pkt 11).
  6) W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, zamawiający wymaga oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia)
  7) Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
  8) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
  9) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
  10) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
  11) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
  a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
  b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
  c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
  12) Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.
  13) Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni.

 

 1. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
  1) Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto oferty (z podatkiem VAT).
  2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
  a) pieniądzu,
  b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
  c) gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych,
  d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359).
  3) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Knyszyn O/Krypno Nr 14 8076 0001 0010 5082 2000 0120 Tytuł przelewu: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Krypnie Wielkim oraz modernizacja pompowni ścieków w Gminie Krypno
  4) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wniesione najpóźniej w dniu podpisania umowy przez Zamawiającego, przed jej podpisaniem. Wniesienie zabezpieczenia w pieniądzu będzie uznane za skuteczne, jeżeli rachunek Zamawiającego zostanie uznany kwotą zabezpieczenia najpóźniej w dniu podpisania umowy przez Zamawiającego i Wykonawcę, przed jej podpisaniem.
  5) Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

 

 1. Informacje dodatkowe

       Zastrzeżenia:

 1. W przypadku występowania w dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia wymogu wykonania urządzeń ze stali AISI 316, Zamawiający dopuszcza do zastosowania urządzenia wykonane ze stali AISI 304 w następujących przypadkach:

- Zamawiający dopuszcza zastosowanie żurawików ręcznych wykonanych ze stali AISI304;

- Zamawiający dopuszcza zastosowanie schodów, barierek, włazów wykonanych ze stali AISI304;

- Zamawiający nie dopuszcza zastosowania stacji zlewnej ścieków dowożonych z sitem spiralnym (ASZ.S) w wykonaniu materiałowym stal nierdzewna AISI304;

- Zamawiający nie dopuszcza zastosowania sitopiaskownika z zintegrowaną płuczką piasku (MO.SPK) w wykonaniu materiałowym stal nierdzewna AISI304;

- Zamawiający nie dopuszcza zastosowania stacji zlewnej osadów dowożonych z sitem spiralnym (ASZ.O) w wykonaniu materiałowym stal nierdzewna AISI304.

 1. W przypadku rozbieżności między projektami a przedmiarem robót przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z projektami i obowiązującymi przepisami.
 2. Okres obowiązywania rękojmi za wady na roboty budowlane będące przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego, wynosi 5 lat od daty końcowego bezusterkowego odbioru robót.
 3. Obecnie Zamawiający posiada ważne pozwolenie wodno-prawne. Po rozbudowie oczyszczalni do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego zobowiązany będzie Zamawiający.
 4. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu leży w gestii Wykonawcy.
 5. Wykonawca na własne ryzyko może wykorzystać przedmiary, które dostarczył Zamawiający, do obliczenia ceny ryczałtowej. Przedmiary dostarczone przez Zamawiającego stanowią wyłącznie materiał poglądowy i pomocniczy.
 6. Zamawiający informuje, że w dniu 12.03.2020 r. w godz. 1100-1300 możliwe będzie przeprowadzenie przez Wykonawców wizji lokalnej terenu inwestycji. Chęć uczestnictwa należy zgłosić drogą mailową na adres: ugkrypno@podlaskie.pl
 7. W przypadku użycia w Zapytaniu ofertowym lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 i 4 ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację powinien założyć, że każdemu odniesieniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 i 4 ustawy użytemu w dokumentacji towarzyszy wyraz „lub równoważne". W przypadku, gdy w Zapytaniu ofertowym lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Użycie w Zapytaniu ofertowym lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego. Użycie w Zapytaniu ofertowym lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku, gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem, że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją.
 8. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed zawarciem umowy, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu szczegółowego kosztorysu ofertowego.
 9. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zmawiającego do żadnego określonego działania.
 10. Opublikowanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Gminy Krypno do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje go do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
 11. Gmina Krypno nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
 12. Gmina Krypno zastrzega sobie prawo do zmian całości lub części treści zapytania ofertowego lub jego unieważnienia na każdym etapie.
 13. Zapytanie ofertowe jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego regulowanego ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień

Klauzula informacyjna – RODO:

- Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Urząd Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B, 19-111 Krypno Kościelne, reprezentowany przez Wójta Gminy Krypno. Może Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście, poprzez korespondencję tradycyjną lub telefonicznie pod numerem 85 7169033

- W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez UG danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej na adres: iod_ug_krypno@podlaskie.pl

- Pana/Pani dane osobowe zebraliśmy na podstawie przyjętych wniosków i prowadzonej z Panem/Panią korespondencji. Dodatkowo dane te mogą być uzupełniane o dane osobowe pochodzące z innych źródeł – od organów administracji publicznej, w szczególności z centralnych systemów informatycznych.

- Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań z zakresu zamówień publicznych, wynikających z Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do prawidłowego i sprawnego przebiegu zadań publicznych realizowanych przez Urząd Gminy.

- Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom w szczególności na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W usprawiedliwionych przypadkach dane te mogą być udostępnione, na podstawie umów gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych, instytucjom świadczącym usługi serwisowe, gwarancyjne oraz wsparcia merytorycznego/organizacyjnego.

- Pana/ Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania zadania lub zadań w związku z którymi zostały zebrane. Po zakończeniu realizacji tych zadań dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w calach archiwalnych zgodnie z obowiązującą w jednostce instrukcją archiwalną.

- Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych danych oraz możliwość ich uzupełnienia i aktualizowania. Ma Pan/Pani prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych.

- Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku przetwarzania zebranych danych osobowych w sposób sprzeczny z rozporządzeniem RODO.

 

Wójt Gminy Krypno

Marek Stankiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2020-02-03

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2020-02-03

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2020-02-03