Informacja rozstrzygnięcia zapytania ofertowego Nr 2/2020

 

Krypno Kościelne, dn. 01.04.2020r.

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel.  85/7169069, fax. 85/7169035
e-mail:
ugkrypno@podlaskie.pl
Strona: www.gminakrypno.pl i bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl
REGON: 050659415  NIP: 546 13 38 716

 

INFORMACJA ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Nr 2/2020 z dnia 03.02.2020 r.

 

Dotyczy zapytania ofertowego nr 2/2020 na wykonanie robót budowlanych dotyczących inwestycji pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Krypnie Wielkim oraz modernizacja pompowni ścieków w Gminie Krypno” realizowanego w ramach projektu WND-RPPD.06.02.00-20-0039/19 pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Krypnie Wielkim oraz modernizacja pompowni ścieków w Gminie Krypno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPO WP) na lata 2014 – 2020

 

Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzenia oceny i badania ofert, wybrano ofertę najkorzystniejszą:

MK-BUD Firma Budowlana – Handel
Mariusz Kosiński
Ul. Bitwy Białostockiej 4a/103
15-103 Białystok

Punktacja przyznana poszczególnym ofertom przedstawia się następująco:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Punkty          w kryterium: Cena

Punkty w kryterium:

Okres gwarancji

Razem

1.

MK-BUD Firma Budowlana – Handel
Mariusz Kosiński
Ul. Bitwy Białostockiej 4a/103
15-103 Białystok

80 pkt

20 pkt

100 pkt

2.

Konsorcjum firm:

Lider:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Dalba Sp. Z o.o.
Ul. Produkcyjna 102
15-680 Białystok

Partner:
Trakcja PRKiI S.A.
Al. Jerozolimskie 100 piętro II
00-807 Warszawa

74,27 pkt

20 pkt

94,27 pkt

3.

EKO-MTK Sp. z o.o.
Ul. Kępińska 62
05-840 Brwinów

66,02 pkt

20 pkt

86,02 pkt

4.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „DRABENT” Maria Drabent i Jacek Drabent Sp. J.
Ul. Rycerska 1 L,Ł
15-157 Białystok

65,89 pkt

20 pkt

85,89 pkt

5.

INŻYNIERIA WSCHÓD Paweł Bujnowski i
Maciej Bujnowski Sp. J.
Ul. Sienkiewicza 81/3 lok. 207
15-003 Białystok

62,32 pkt

20 pkt

82,32 pkt

 

 

                Jednocześnie Zamawiający informuje, że wykluczył firmę Przedsiębiorstwo Inżynieryjne PRESS S.A. z udziału w postępowaniu na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Krypnie Wielkim oraz modernizację pompowni ścieków w Gminie Krypno z powodu nie spełnienia warunku udziału wymaganego w zapytaniu ofertowym. Zgodnie z treścią zapytania ofertowego Zamawiający wymagał między innymi spełnienia przez wykonawców następującego warunku udziału: „dysponuje lub będzie dysponował 1 osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.), w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane.” Z treści przedłożonej wraz z ofertą firmy Przedsiębiorstwo Inżynieryjne PRESS S.A. Decyzji nr SUW-72/85 o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 25 maja 1985 r. wynika, że wskazany w wykazie osób kierownik robót elektrycznych, posiada uprawnienia jedynie w ograniczonym zakresie. Tym samym nie został spełniony warunek udziału w postępowaniu, określony przez Zamawiającego w Pkt 3.4 lit. c zapytania ofertowego nr 2/2020, co skutkuje wykluczeniem firmy Przedsiębiorstwo Inżynieryjne PRESS S.A. z udziału w postępowaniu oraz odrzuceniem jego oferty.

 

WÓJT GMINY KRYPNO

Marek Stankiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2020-04-01

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2020-04-01

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2020-04-01