Odpowiedzi na zapytania oferentów 17.02.2020

 

   Krypno Kościelne, dn. 17.02.2020 r.

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel. 85/7169033, fax. 85/ 7169035
e-mail:
ugkrypno@podlaskie.pl
Strona: www.gminakrypno.pl
http://
bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl
REGON: 050659415      NIP: 546-13-38-716

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW

Dotyczy zapytania ofertowego nr 2/2022 na wykonanie robót budowlanych dotyczących inwestycji pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Krypnie Wielkim oraz modernizacja pompowni ścieków w Gminie Krypno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPO WP) na lata 2014 – 2020

 

Zamawiający udziela odpowiedzi na otrzymane pytanie do treści zapytania ofertowego nr 2/2020

 

Pytanie 1

W projekcie branży elektrycznej  pkt 2.1.1. jest zapis: "zaprojektowano kabel zasilający rozdzielnię główną YKY 4x70" , natomiast w STWiOR pkt. 5.9.1 jest zapis: " WLZ stanowić będzie kabel YKY 5x150" . Jaki kabel należy przewidzieć w wycenie?

Odpowiedź: Należy przewidzieć kabel YKY 4x70mm2

Pytanie 2

Czy w ramach zadania należy wykonać instalację odgromową (STWiOR pkt 5.9.3)?

Odpowiedź: Wskaźnik zagrożenia dla nowoprojektowanych budynków jest mniejszy niż 5x10-5, zgodnie z normą zagrożenie piorunowej jest małe, stosowanie ochrony odgromowej jest zbędne.

Pytanie 3

Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót branży konstrukcyjno — budowlanej o następujące pozycje:
- odwodnienie wykopu podczas prowadzenia robót związanych z wykonaniem obiektów nr 01, 02, 04

Odpowiedź: Należy przyjąć konieczność wykonania odwodnienia zgodnie opisem w pkt. 3.0 branży architektoniczno konstrukcyjnej. Mając na uwadze, iż roboty odwodnieniowe są pracami tymczasowymi Projektant nie narzuca sposobu odwodniania wykopu. Wykonawca musi skalkulować indywidualnie odwodnienia w zależności od posiadanego sprzętu, haromonogramu prac, sposobu odwadniania, itp. Nadmienić należy jednocześnie, że po stronie Wykonawcy leży opracowanie i uzyskanie wszystkich dokumentów formalno – prawnych związanych z odwodnieniem wykopu.
 
- próby szczelności dla zbiornika zlokalizowanego w budynku technologicznym oraz dla obiektów nr 02 i 04

Odpowiedź: Poprawiony przedmiar stanowi załącznik Nr 1. 

Pytanie 4

Naszym zdaniem wzdłuż istniejącej hali na czas prowadzenia robót związanych z wykonywanie obiektów nr 02 i 04 należy wykonać zabezpieczenie wykopu w postaci obudowy wykopu z grodzic stalowych. Prosimy o potwierdzenie lub wskazanie Innego rozwiązania.

Odpowiedź: Z pewnością wystąpi konieczność zabezpieczenie istniejącej hali na czas prowadzenia wykopu pod OB. 02 i OB. 04. Mając na uwadze, iż zabezpieczenie wykopu jest robotą tymczasową, Projektant nie narzuca sposobu zabezpieczenia wykopów. Wykonawca musi skalkulować indywidualnie zabezpieczenie w zależności od posiadanego sprzętu, haromonogramu prac, przyjętej technologii, itp. Dokumentacja wykonawcza na zabezpieczenie wykopów pod wszystkie projektowane obiekty oraz w celu ochrony istniejących obiektów leży po stronie Wykonawcy. Po stronie Wykonawcy leży również konieczność opracowania i uzyskania wszystkich dokumentów formalno – prawnych związanych z zabezpieczeniem wykopu.

Pytanie 5

Projekt budowlano-wykonawczy branża technologiczna opisuje główne wyposażenie technologiczne: sito pionowe, stacja zlewna ścieków i osadów dowożonych, sitopiaskownik dekantery podwieszane oraz urządzenia wchodzące w skład instalacji odwadniania osadu jako urządzenia wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316 typu Duplex. Jednocześnie STWiOR wskazuje wykonanie materiałowe urządzeń jako stal nierdzewna typu Duplex. W zapytaniu ofertowym wskazujecie Państwo pkt 16. Informacje dodatkowe Zastrzeżenia: 1.W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia wymogu wykonania urządzeń ze stali AISI 316. Zamawiający dopuszcza do zastosowania urządzenia wykonane ze stali AISI 304 w następujących przypadkach: -Zamawiający dopuszcza zastosowanie żurawików ręcznych wykonanych ze stali AISI 304

- Zamawiający nie dopuszcza zastosowania stacji zlewnej ścieków dowożonych z sitem spiralnym (ASZ.S) w wykonaniu materiałowym AISI 304

-Zamawiający nie dopuszcza zastosowania sitopiaskownika z zintegrowaną płuczką piasku (MO.SPK) w wykonaniu materiałowym stal nierdzewna AISI 304

-Zamawiający nie dopuszcza zastosowania stacji zlewnej osadów dowożonych z sitem spiralnym (ASZ.O) w wykonaniu materiałowym stal nierdzewna AISI 304
2. W przypadku rozbieżności między projektem a przedmiarem robót przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z projektem i obowiązującymi przepisami.

W związku z powyższym prosimy jednoznacznie określić czy stal ma być w wykonaniu Duplex.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż dokumentacja  projektowa  szczegółowo określa  rodzaj materiału, z którego winno zostać wykonane wyposażenie technologiczne oczyszczalni ścieków. Zamawiający wskazuje, iż w przypadku głównych urządzeń  technologicznych odpowiadających za mechanikę oczyszczania ścieków: stacja zlewna ścieków i osadów dowożonych, sito pionowe, sito piaskownik jako urządzenie zblokowane posiadające w swojej zabudowie tłuszczownik oraz zintegrowaną płuczkę piasku,  dekantację (dekantery),  a więc urządzeń mających bezpośredni kontakt z agresywnym środowiskiem jakim są ścieki, należy zastosować stal nierdzewną typu duplex, której to odporność korozyjna jak również właściwości mechaniczne (PRE) są wyższe od stali nierdzewnej AISI 304/304L lub 316/316L. Należy wyjaśnić, iż stal nierdzewna typu duplex jest ogólnie dostępnym gatunkiem stali za równo na rynku polskim jak i europejskim. Zamawiający podtrzymuje wszystkie  wymagania wskazane w Dokumentacji Projektowej dotyczące materiału wykonania wyposażenia technologicznego w tym urządzeń technologicznych. Zamawiający wyjaśnia, iż budowa oczyszczalni ścieków jest jedną z największych inwestycji Gminy, dlatego też najistotniejsze elementy składowe oczyszczalni, między innymi urządzenia, które to dzięki swojej ciągłej pracy będą wpływały na efekt jej pracy, koszty eksploatacyjne, serwisowe a następnie pogwarancyjne, muszą być najwyższej możliwej jakości. W związku z powyższym Zamawiający nie dopuszcza urządzeń wykonanych ze stali nierdzennej AISI 304/304L oraz 316/AISI316L. Zamawiający podtrzymuje również konieczność posiadania wskazanych w Dokumentacji Projektowej norm jakościowych dla wyposażenia technologicznego oczyszczalni ścieków. Zamawiający wyjaśnia, iż urządzenia technologiczne, wykonane są w całości ze stali nierdzewnej, których elementy składowe łączone są ze sobą za pomocą spawania. Wskazane w dokumentacji projektowej normy  określają procedurę weryfikacji (w tym spawania ISO 3834-2) jak również jakość produkcyjną wykonywanych ze stali nierdzewnej urządzeń. Zamawiający podtrzymuje wymóg posiadania przez zakład produkcyjny określonych w dokumentacji projektowej norm jakości wykonania w/w urządzeń technologicznych.

Pytanie 6

Czy dopuszczają Państwo zamianę wykonania urządzeń ze stali nierdzewnej typu duplex na stal nierdzewną np. typu AISI 316 / 316 L (1.4401 / 1.4404), która jest bardziej dostępna na rynku niż stal typu duplex?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż dokumentacja  projektowa  szczegółowo określa  rodzaj materiału, z którego winno zostać wykonane wyposażenie technologiczne oczyszczalni ścieków. Zamawiający wskazuje, iż w przypadku głównych urządzeń  technologicznych odpowiadających za mechanikę oczyszczania ścieków: stacja zlewna ścieków i osadów dowożonych, sito pionowe, sito piaskownik jako urządzenie zblokowane posiadające w swojej zabudowie tłuszczownik oraz zintegrowaną płuczkę piasku,  dekantację (dekantery),  a więc urządzeń mających bezpośredni kontakt z agresywnym środowiskiem jakim są ścieki, należy zastosować stal nierdzewną typu duplex, której to odporność korozyjna jak również właściwości mechaniczne (PRE) są wyższe od wskazanej w pytaniu stali nierdzewnej AISI 316/316L. Należy wyjaśnić, iż stal nierdzewna typu duplex jest ogólnie dostępnym gatunkiem stali za równo na rynku polskim jak i europejskim. Zamawiający podtrzymuje wszystkie  wymagania wskazane w Dokumentacji Projektowej dotyczące materiału wykonania wyposażenia technologicznego w tym urządzeń technologicznych. Zamawiający wyjaśnia, iż budowa oczyszczalni ścieków jest jedną z największych inwestycji Gminy, dlatego też najistotniejsze elementy składowe oczyszczalni, między innymi urządzenia, które to dzięki swojej ciągłej pracy będą wpływały na efekt jej pracy, koszty eksploatacyjne, serwisowe a następnie pogwarancyjne muszą być najwyższej możliwej jakości. W związku z powyższym Zamawiający nie dopuszcza urządzenia wykonanego ze stali nierdzewnej AISI 316/AISI316L.  Zamawiający podtrzymuje również konieczność posiadania wskazanych w Dokumentacji Projektowej norm jakościowych dla wyposażenia technologicznego oczyszczalni ścieków. Zamawiający wyjaśnia, iż urządzenia technologiczne, wykonane są w całości ze stali nierdzewnej, których elementy składowe łączone są ze sobą za pomocą spawania. Wskazane w dokumentacji projektowej normy  określają procedurę weryfikacji (w tym spawania ISO 3834-2) jak również jakość produkcyjną wykonywanych ze stali nierdzewnej urządzeń. Zamawiający podtrzymuje wymóg posiadania przez zakład produkcyjny określonych w dokumentacji projektowej norm jakości wykonania w/w urządzeń technologicznych.

Pytanie 7

W dokumentacji „Projekt budowlano-wykonawczy – technologia” widnieją zapisy, że urządzenia peryferyjne typu rurociągi, przepustnice mają być wykonane ze stali AISI 316. Czy elementy te nie powinny być również wykonane ze stali typu duplex?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, Wykonawcy, iż rurociągi nie są urządzeniami na co wskazuje w pytaniu.

Rurociągi należy wykonać zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej. Wskazana w pytaniu armatura winna zawierać w swojej budowie stal nierdzewną wskazaną w dokumentacji projektowej. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę rurociągów oraz armatury na wykonaną ze stali nierdzewnej typu duplex.

Pytanie 8

W dokumentacji „Projekt budowlano-wykonawczy – technologia” kilkakrotnie pojawia się zapis „żurawik ręczny wyk. stal AISI315; udźwig do150kg” czy nie powinien on brzmieć następująco: „żurawik ręczny wyk. stal AISI 316; udźwig do150kg”?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia , iż dopuścił już w ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/2020 w punkcie 16 „Informacje dodatkowe – zastrzeżenia” wykonanie podnośników ręcznych ze stali nierdzewnej AISI304.

Pytanie 9

W opisie przenośnika ślimakowego SOO.PS.1 widnieje zapis, że przenośnik ma być wykonany ze stali AISI 316 a osłona ocieplenia z AISI 304. Czy przenośnik i osłona ocieplenia nie powinny być wykonane z tego samego rodzaju stali, tj.  AISI 316?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż w przypadku przenośnika ślimakowego osadu samo koryto przenośnika wykonane ze stali AISI316. Koryto ma stały kontakt z osadem dlatego też została wprowadzona stal nierdzewna AISI316. Natomiast osłona cieplna podajnika nie ma żadnego kontaktu z osadem i została opisana jako stal nierdzewna AISI304. Zamawiający dopuszcza urządzenie tj. przenośnik ślimakowy osadu, którego zarówno koryto jak i osłona będą wykonane ze stali nierdzewnej AISI316. Jednocześnie zamawiający podtrzymuje dla urządzeń wchodzących w skład instalacji odwadniania osadów tj. przenośnik ślimakowy osadu, wielodyskowa prasa śrubowa, dozownik wapna oraz stacji dozowania polimeru wymogi jakościowe dla urządzeń technologicznych stawiane w dokumentacji projektowej tj. ISO 9001, ISO 3834-2.

Pytanie 10

Prosimy o potwierdzenie, że istniejąca wiata jest przeznaczona do rozbiórki oraz o udzielenie informacji czy elementy z rozbiórki należy zutylizować czy należy je przekazać Zamawiającemu.

Odpowiedź: Tak, istniejąca wiata jest do rozbiórki a utylizacja elementów z rozbiórki należy do Wykonawcy.

Pytanie 11

Prosimy o potwierdzenie, ze istniejący plac betonowy oraz zasieki żelbetowe znajdujące się wokół niego są do rozbiórki oraz o udzielenie informacji czy gruz z rozbiórki należy zutylizować czy należy go przekazać Zamawiającemu.

Odpowiedź: Tak, istniejący plac betonowy oraz zasieki żelbetowe znajdujące się wokół niego są do rozbiórki a utylizacja elementów z rozbiórki należy do Wykonawcy.

Pytanie 12

Prosimy o potwierdzenie, że na istniejącym reaktorze nie ma do wykonania żadnych prac, które wchodziłby w zakres kontraktu

Odpowiedź: Nie ma.

Pytanie 13

Prosimy o potwierdzenie, że na istniejącym zagęszczaczu osadu nie ma do wykonania żadnych prac, które wchodziłby w zakres kontraktu

Odpowiedź: Nie ma.

Pytanie 14

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o następujące pozycje:

- rozbiórka istniejącej hali w zakres prac wchodzi: demontaż pokrycia dachowego, demontaż  konstrukcji stalowej, rozbiórka konstrukcji żelbetowej (stopy i słupy), utylizacja materiałów z rozbiórki jeśli nie zostają one do zagospodarowania przez Zamawiającego

- rozbiórka placu betonowego i zasieków wokół niego oraz utylizacja materiałów z rozbiórki jeśli nie zostają one do zagospodarowania przez Zamawiającego

- rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej oraz utylizacja materiałów z rozbiórki jeśli nie zostają one do zagospodarowania przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Po stronie oferenta jest skosztorysowanie robót we własnym zakresie na podstawie załączonej dokumentacji projektowej i ewentualnie odbytej wizji lokalnej. 

Pytanie 15

Ze względu na to, że najprawdopodobniej zakres kontraktu rozszerzy się o wyżej opisane prace do wykonania prosimy o przedłużenie terminu składania ofert o co najmniej tydzień od momentu udzielenia przez Zamawiającego odpowiedzi na powyższe pytania, a żeby umożliwić przygotowanie rzetelnej i pełnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż przedłuża termin składania ofert do dnia 09.03.2020 r. do godziny 1400.  

Pytanie 16

W związku z zapisem wymagań dla przepompowni ścieków – gmina Krypno (Zał. Nr 1, cz.3) str.5: „ … Nie dopuszcza się również możliwości współdziałania  dwóch  czy  więcej  odmiennych  systemów  sterowania  i  monitoringu  z  uwagi  na bezpieczeństwo  eksploatowanych  rozproszonych  obiektów  wodno-ściekowych  oraz    kosztów  z tym związanych” , prosimy o wskazanie dostawcy istniejącego/pracującego systemu.

Odpowiedź: Obecnie funkcjonuje system monitoringu HYDRONET. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego systemu dla pompowni ujętych w zadaniu (8 szt.). O ile będzie to możliwe, zaleca się zamontowanie innego systemu na posiadanych przez Zamawiającego odbiornikach. W przypadku jeśli będzie to technicznie niemożliwe należy dostarczyć cały nowy zestaw dla modernizowanych pompowni.

Pytanie 17

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania dotyczące remontu ogólnobudowlanego obiektów nr 14 i 15:

  1. Czy wymiana pokrycia dachowego, obróbek itd. wchodzą w zakres prac? W opisie nic nie ma, a w rzeczywistości stan tych elementów jest zły.

Odpowiedź:  Tak, Zamawiający potwierdza wymianę pokrycia dachowego.

  1. Czy stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna jest do wymiany?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej.

  1. Czy stolarka drzwiowa wewnętrzna jest do wymiany? Stan tych elementów jest zły.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej.

  1. Prosimy o potwierdzenie, że płytki podłogowe i ścienne są do wymiany? Stan tych elementów jest dobry.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza wymianę płytek podłogowych i ściennych.

  1. Czy należy na pewno wykonywać nowe tynki? Istniejące są naprawdę w dobrym stanie. Czy Zamawiający dopuszcza, a żeby tylko poszpachlować punktowo ściany i je pomalować.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że po stronie Wykonawcy będą miejscowe naprawy i malowanie.

 

Zamawiający informuje, iż udzielone wyjaśnienia treści zapytania ofertowego 2/2020 są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

 

W związku z powyższym Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 09.03.2020 r. do godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23 B, 19-111 Krypno Kościelne, Sekretariat.

 

Wójt Gminy Krypno

Marek Stankiewicz

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2020-02-17

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2020-02-17

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2020-02-17