Zapytanie ofertowe Nr 1.2022 na beczkę asenizacyjną

Krypno Kościelne, 04.02.2022 r.

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
tel. 85/7169033, fax. 85/7169035
e-mail:
ugkrypno@podlaskie.pl
Strona: www.gminakrypno.pl i bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl
REGON: 050659415 NIP: 546 13 38 716

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr IN.271.2.1.2022

zgodnie z § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza 130.000,00 zł w Gminie Krypno /Zarządzenie Nr 255/2021 Wójta Gminy Krypno z dnia 15 stycznia 2021 r./

Wójt Gminy Krypno zaprasza do złożenia ofert na zadanie pn. „Dostawa fabrycznie nowej beczki asenizacyjnej

I. TRYB ZAMÓWIENIA

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 130.000,00 zł, nie objęte przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej beczki asenizacyjnej na potrzeby Gminy Krypno, dostarczenie jej do siedziby Zamawiającego oraz jej uruchomienie i przeszkolenie z obsługi dwóch pracowników Zamawiającego.

2. Wymagane parametry i wyposażenie techniczne;

- pojemność beczki 7000l +/- 500 l,
- beczka ocynkowana dwustronnie kwasoodporna,
- konstrukcja samonośna,
- wałek przekaźnika mocy,
- zaczep przykręcany,
- koła minimum 500x60-22,5,
-łyżka rozlewacza minimum 10 m,
- homologacja dopuszczająca przemieszczanie się po drogach publicznych,
- kompresor KP, KP 500 lub równoważne i większe,
- kompresor zabezpieczony przed wyciekaniem oleju,
-zasuwa tylna hydrauliczna,
- zasuwa boczna ręczna,
- dodatkowy kruciec spustowy,
- właz górny,
-właz tylny na zawiasach,
- wąż ssący 6mb + przedłużka 6 m,
- układ hamulcowy pneumatyczny,
- oświetlenie,
- zawory zabezpieczające przed przelewem,
- zewnętrzny wskaźnik poziomu cieczy,

3. Informacje dodatkowe:
1) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć beczkę asenizacyjną fabrycznie nową, nieużywaną, nieuszkodzoną, nieobciążoną prawami osób trzecich oraz winien spełnić normy bezpieczeństwa.
2) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia w terminie 6 tygodni od dnia zawarcia umowy na własny koszt i ryzyko w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Z urządzeniem musi zostać dostarczona cała dokumentacja w języku polskim obejmująca: instrukcję obsługi, świadectwo homologacji, książkę gwarancyjną, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą;
3) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o terminie dostawy towaru najpóźniej 3 dni przed terminem dostawy;
4)Odbiór urządzenia, stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia nastąpi w Krypnie Kościelnym 3- plac targowy Gminy Krypno;
5) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na adres wskazany w formularzu ofertowym;
6) Termin gwarancji biegnie od daty podpisania protokołu odbioru zdawczo-odbiorczego;
7) Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji towaru usterki i wady oraz uszkodzenia powstałe w czasie zgodnego z instrukcją i przeszkoleniem korzystania z towaru;
8) Przeglądy serwisowe wykonywane będą na placu Zamawiającego. Koszty pierwszego przeglądu serwisowego wraz z dojazdem i materiałami eksploatacyjnymi ponosi Wykonawca, koszty kolejnych przeglądów ponosi Zamawiający.
9)Zgłoszenia awarii będą przekazywane przez Zamawiającego telefonicznie i pocztą elektroniczną. Czynności związane z usunięciem awarii winny być podjęte przez Wykonawcę w terminie 48 godzin od jej zgłoszenia;
10) Naprawy gwarancyjne wykonywane będą na placu Zamawiającego. W przypadku niemożności naprawy we wskazanej powyżej lokalizacji, Wykonawca na własny koszt odbierze i dostarczy naprawione urządzenie;
11) Okres naprawy nie może przekroczyć 2 tygodni od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego;
12) W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zapewni pracownikom Zamawiającego szkolenia mającego na celu przedstawienie zasad działania i możliwości wykorzystania funkcji beczki asenizacyjnej w praktyce. Przeszkolenie pracowników Zamawiającego ma być przeprowadzone na koszt Wykonawcy, po wcześniejszym ustaleniu terminu szkolenia z Zamawiającym;
13) Wszystkie nazwy własne urządzeń, materiałów, norm czy aprobat użyte w niniejszym zapytaniu ofertowym są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard i mogą być zastąpione przez inne równoważne, jednak obowiązek udowodnienia równoważności, należy do Wykonawcy.
14) W przypadku, gdy beczka asenizacyjna ma wady lub jest niezgodna z umową, lub gdy brak jest któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub gdy dokumenty nie zawierają wymaganej treści, Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu umowy oraz wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie wad lub usunięcie braków.
Termin usunięcia wad lub usunięcia braków określi Zamawiający , przy czym będzie on nie krótszy niż 3 dni, a nie dłuższy niż 14 dni.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego w terminie 6 tygodni od dnia zawarcia umowy.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadani;
b) dysponują doświadczeniem zawodowym rozumianym jako wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia;
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) posiadają zabezpieczenie finansowe umożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia.

2. Wykonawca w zakresie potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w niniejszym zapytaniu złoży razem z ofertą Specyfikację techniczną oferowanej beczki asenizacyjnej.

3. Oferta powinna zawierać pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynność, do wykonywania, których pełnomocnik jest uprawniony.

V. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Lp.

Nazwa kryterium

Znaczenie kryterium (w %)

1

Cena (C)

90

2

Okres gwarancji (G)

10

 

2. Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o kryteria wskazane w pkt 1.

3. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

4. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

C = (Cn/Cb) x100x 90% [pkt]

gdzie,

C- ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.

W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 90 punktów a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

5. Kryterium okres gwarancji oceniane będzie przez Zamawiającego na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę okresu gwarancji (wyrażonego w miesiącach) mieszczącego się w poniższych przedziałach:

- oferta o okresie gwarancji 12 miesięcy otrzyma- 0 pkt,

- oferta o okresie gwarancji 24 miesiące otrzyma- 10 pkt.

6. Wykonawca w formularzu oferty zobowiązany jest podać o ile wydłuży okres gwarancji w stosunku do okresu gwarancji przewidzianego przez Zamawiającego (w miesiącach). Jeżeli Wykonawca nie poda w ofercie czasu wydłużenia okresu gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca zakłada udzielenie gwarancji na cały przedmiot zamówienia na okres 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

7. Zamawiający zakłada udzielenie przez Wykonawcę co najmniej 12 miesięcznego okresu gwarancji, który to okres może zostać przez Wykonawcę wydłużony o dodatkowe 12 miesięcy (łączna gwarancja 24 miesiące). Wydłużenie okresu gwarancji o więcej niż 24 miesiące nie powoduje przyznania Wykonawcy większej liczby punktów.

8. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów obliczoną na podstawie wzoru:

Przyznana ilość punktów = C + G

9. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą liczbę punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną lub kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

VI. NA OFERTĘ SKŁADAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY I ZAŁACZNIKI

1. Formularz ofertowy- wypełniony i podpisany przez wykonawcę- Załącznik Nr 2.

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu- Załącznik Nr 3.

3. Specyfikacja techniczna oferowanej beczki asenizacyjnej.

4. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty- o ile dotyczy.

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANI OFERT

Oferty należy składać w terminie do dnia 14.02.2022 r. do godz. 13.00

Oferta może być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ugkrypno@podlaskie.pl lub dostarczona w wersji papierowej do siedziby Urzędu Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23 B, 19-111 Krypno Kościelne.

VIII. OSOBA DO KONTAKTÓW ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

Katarzyna Karpińska- te. 85 7169 042

Wszelkie zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia należy kierować na adres mailowy ugkrypno@podlaskie.pl

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający:
a) zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmy) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru,
b) zamieści informację, o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej Zamawiającego.

2. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku, gdy wszystkie oferty zostaną odrzucone z powodu nieusuwalnych braków lub najkorzystniejszej ceny przekraczającej kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. W zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania Zamawiający poda faktyczne przyczyny unieważnienia. Zawiadomienie zostanie umieszczone na stronie internetowej.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania do daty składania ofert bez podania przyczyn.

X. ZAŁĄCZNIKI

  1. Załącznik Nr 1- wzór umowy;
  2. Załącznik Nr 2- formularz oferty;
  3. Załącznik Nr 3- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;

 

                                                                                                           WÓJT

                                                                                                            mgr Marek Stankiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2022-02-04

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2022-02-04

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2022-02-04