Zapytanie ofertowe 2/2017

 

                           

               

 

 

Krypno Kościelne, dn. 01.08.2017r.

 

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel. 
85/7169069, fax. 85/7169035
e-mail:
ugkrypno@podlaskie.pl
Strona: www.gminakrypno.pl i bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl
REGON: 050659415  NIP: 546 13 38 716

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/2017

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej /Dz.U.106.2017/

.

 

                Gmina Krypno zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Krypno” – część 1 -  Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Długołęce

 1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Długołęka. 
  1)Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
  - budowę trzeciego zbiornika wyrównawczego o poj. 200m3;
  - budowę zbiornika bezodpływowego poj. 2,0m3;
  - przebudowę i rozbudowę istniejącej infrastruktury podziemnej;
  - przebudowę obudów studni głębinowych;
  - wymianę ogrodzenia;
  - powiększenie powierzchni utwardzonych;
  - wykonanie nowego wejścia do pomieszczenia chlorowni;
  - powiększenia czerpni dla agregatu prądotwórczego.
  2) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
  3) Jeżeli w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach załączonych do niniejszego zapytania ofertowego opisano przedmiot zamówienia z określonym znakiem towarowym, patentem, pochodzeniem, źródłem lub szczególnym procesem, który charakteryzuje produkty należy przyjąć że wskazaniu takiemu towarzyszy określenie „lub równoważny”, „równoważnie opisanym”. Z uwagi na wskazanie w dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robót znaków towarowych oraz nazw producentów, Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert równoważnych, to jest ofert w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót będą zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi, to jest takimi których parametry odpowiadają lub przewyższają parametry urządzeń lub materiałów wskazanych przykładowo w opisie przedmiotu zamówienia. Za urządzenia bądź materiały równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają takie same parametry techniczne i jakościowe, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej.
  4)Oznaczenie przedmiotu zamówienia według wspólnego słownika zamówień CPV:

45232460-4 – roboty sanitarne

45317400-6 – inne instalacje elektryczne

45317400-6 – instalowanie urządzeń filtrujących

45252120-5 – roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody

 1. Termin wykonania zamówienia: do dnia 31 grudnia 2017r.
 2. Warunki udziału w postępowaniu: Ofertę w powyższym postępowaniu mogą złożyć Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności tj.:
  1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończyli przynajmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie stacji uzdatniania wody o wydajności minimum 30m3/h – na potwierdzenie niniejszego warunku wraz z ofertą należy złożyć wykaz robót wraz z potwierdzeniem określającym czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz ze wskazaniem, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
  2)
  dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia tj. dysponują osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające tej specjalności, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów –  na potwierdzenie niniejszego warunku wraz z ofertą należy złożyć wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności.
  3)
  Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty wymagane w niniejszym zapytaniu ofertowym
 1. Warunki wykluczenia: Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu, lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  a) uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;
  b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;
  c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;
  d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
  e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
 2. Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się takimi kryteriami jak cena i gwarancja.

- kryterium cena – waga 90pkt

 

                                                               Cn

                                                     Ic = ------------- x 90

                                                               Co

Gdzie:

Ic – liczba punktów przyznana za cenę,

Cn – wartość oferty o najniższej cenie,

Co – wartość oferty ocenianej

 

- kryterium gwarancja – waga 10pkt – (najkrótsza gwarancja nie może wynosić mniej niż 36 miesięcy, najdłuższa gwarancja nie może wynosić więcej niż 60 miesięcy)

 

                                                                Go

                                                     Ig = ------------- x 10

                                                                Gn

Gdzie:

Ig – liczba punktów przyznana za gwarancję,

Gn – najdłuższa gwarancja,

       Go – gwarancja oceniana

 

Ic + Ig = ilość punktów danej oferty

 

Oferta najkorzystniejsza, to oferta z najwyższą liczbą punktów.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy złożyć w Kancelarii Urzędu Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B, 19-111 Krypno Kościelne - w terminie do dnia 17.08.2017r., do godz. 15.00.

Za termin złożenia oferty uważa się fizyczną obecność oferty w miejscu składania ofert, w terminie określonym jak wyżej.

 1. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;

2) zostanie złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w niniejszym postępowaniu;

3) zostanie złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

4) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający przewiduje możliwość, niżej określonych, zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

1) zmiana terminu realizacji –
a)
w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót oraz zachowania właściwej technologii wykonania robót;
b)
w przypadku wystąpienia robót dodatkowych koniecznych do wykonania zamówienia;
c)
w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;
d)
w przypadku działania siły wyższej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;
e)
w przypadku innych okoliczności niepowstałych z winy Wykonawcy;
2)
zmiany wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (np. zmiana unormowań prawnych, roboty zamienne, zmiany organizacyjne stron itp.) – za wspólną zgodą Stron;
3)
zmiana umowy z wybranym wykonawcą powodująca zmniejszenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy do prawidłowego wykonania zadania wykonanie części prac objętych dotychczas tym zadaniem stało się zbędne;
4)
zmiana umowy z wybranym wykonawcą powodująca zwiększenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli do prawidłowego wykonania danego zadania jest niezbędne wykonanie dodatkowych prac nieobjętych dotychczas tym zadaniem, a konieczność ich wykonania powstała na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy czym wykonanie:
a)
tych prac jako nowego zadania spowodowałoby znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego;
b)
danego zadania jest uzależnione od wykonania tych prac albo bez wykonania tych prac jest niemożliwe wykonanie danego zadania w całości.
5)
W razie zaistnienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

 1. Sposób przygotowania oferty:
  a) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
  b) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem pisemnej formy w sposób czytelny;
  c) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca;
  d) Formularz oferty oraz dokumenty sporządzone przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy;
  e) Oferta powinna składać się z formularza ofertowego, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego oraz żądanych dokumentów w niniejszym postępowaniu.
 2. Informacje dodatkowe: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia niniejszego postępowania bez wyboru żadnej z ofert bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym również odszkodowawczej.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym stosuje się przepisy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej /Dz.U.106.2017/. W sprawach nieuregulowanych rozporządzeniem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny /Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm./.
 4. Osobą upoważnioną do kontaktów jest Pani Joanna Kitlas Sekretarz Gminy Krypno – tel.85/7169069.

 

                                                                                                                                                                     Wójt Gminy Krypno

                                                                                                                                                                       Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Kitlas - Sekretarz Gminy

Data wytworzenia: 2017-08-01

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2017-08-09

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2017-08-01