Zapytanie ofertowe 7/2017

                                           

 

 

Krypno Kościelne, dn. 23.10.2017r.

Gmina Krypno

Krypno Kościelne 23B

19-111 Krypno Kościelne

Tel.  85/7169069, fax. 85/7169035

e-mail: ugkrypno@podlaskie.pl

Strona: www.gminakrypno.pl i bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl

REGON: 050659415  NIP: 546 13 38 716

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 7/2017

zgodnie z Ustawą o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 /Dz.U.2017.562/ oraz  Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej /Dz.U.106.2017/

 

 

                Gmina Krypno zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Krypno” część 2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków we wsi Rekle.

 1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia polegać będzie na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych związanych z budową lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej we wsi Rekle. W ramach realizacji powyższego zadania Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z założeniami programu funkcjonalno-użytkowego i ustaleniami z Zamawiającym, uzyskania wymaganych uzgodnień oraz innych dokumentów niezbędnych do wykonania robót budowlanych, uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę a następnie wykonania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją.
 • Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowi program funkcjonalno-użytkowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
 • Oznaczenie przedmiotu zamówienia według wspólnego słownika zamówień CPV:

45232460-4 – roboty sanitarne

45317400-6 – inne instalacje elektryczne

45252127-4 – roboty budowlane z zakresie oczyszczania ścieków

71322200-3 – usługi projektowania rurociągów

 • Jeżeli w programie funkcjonalno-użytkowym lub innych dokumentach załączonych do niniejszego zapytania ofertowego opisano przedmiot zamówienia z określonym znakiem towarowym, patentem, pochodzeniem, źródłem lub szczególnym procesem, który charakteryzuje produkty należy przyjąć że wskazaniu takiemu towarzyszy określenie „lub równoważny”, „równoważnie opisanym”. Z uwagi na wskazanie w programie funkcjonalno-użytkowym znaków towarowych oraz nazw producentów, Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert równoważnych, to jest ofert w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót będą zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi, to jest takimi których parametry odpowiadają lub przewyższają parametry urządzeń lub materiałów wskazanych przykładowo w opisie przedmiotu zamówienia. Za urządzenia bądź materiały równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają takie same parametry techniczne i jakościowe, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w programie funkcjonalno-użytkowym.
 1. Termin realizacji zamówienia:

- wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę do dnia  - do dnia 15 maja 2018r.

- zakończenie robót budowlanych – do dnia 31 lipca 2018r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu: Ofertę w powyższym postępowaniu mogą złożyć Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończyli przynajmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości nie krótszej niż 400m.

Na potwierdzenie niniejszego warunku wraz z ofertą należy złożyć wykaz robót wraz z potwierdzeniem określającym czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz ze  wskazaniem, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia tj. dysponują osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń odpowiadające tej specjalności, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - na potwierdzenie niniejszego warunku wraz z ofertą należy złożyć wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności.
 • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia tj. dysponują osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne ważne uprawnienia do projektowania odpowiadające tej specjalności, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - na potwierdzenie niniejszego warunku wraz z ofertą należy złożyć wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności.

Ocena spełnienia warunków w niniejszym postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych dokumentów.

 1. Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się takimi kryteriami jak cena i gwarancja.

- kryterium cena – waga 90pkt

 

                                                          Cn

                                                     Ic = ------------- x 90

                                                         Co

Gdzie:

Ic – liczba punktów przyznana za cenę,

Cn – wartość oferty o najniższej cenie,

Co – wartość oferty ocenianej

 

- kryterium gwarancja – waga 10pkt – (najkrótsza gwarancja nie może wynosić mniej niż 36 miesięcy, najdłuższa gwarancja nie może wynosić więcej niż 60 miesięcy)

 

                                                      Go

                                                     Ig = ------------- x 10

                                                           Gn

Gdzie:

Ig – liczba punktów przyznana za gwarancję,

Gn – najdłuższa gwarancja,

       Go – gwarancja oceniana

 

Ic + Ig = ilość punktów danej oferty

 

Oferta najkorzystniejsza, to oferta z najwyższą liczbą punktów.

 

 1. Warunki wykluczenia: Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 • pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;
 • pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
 1. Sposób przygotowania oferty:
 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem pisemnej formy w sposób czytelny;
 4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca;
 5. Formularz oferty oraz dokumenty sporządzone przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy;
 6. Oferta powinna składać się z formularza ofertowego, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego oraz żądanych dokumentów w niniejszym zapytaniu ofertowym.
 7. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy złożyć w Kancelarii Urzędu Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B, 19-111 Krypno Kościelne - w terminie do dnia 07.11.2017r., do godz. 15.00.

Za termin złożenia oferty uważa się fizyczną obecność oferty w miejscu składania ofert, w terminie określonym jak wyżej.

 1. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;

2) zostanie złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w niniejszym postępowaniu;

3) zostanie złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

4) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Informacje dodatkowe: Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania w każdej chwili do dnia zawarcia umowy bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym również odszkodowawczej.
 3. Zamawiający przewiduje możliwość, niżej określonych, zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
 • zmiana terminu realizacji –
 1. w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót oraz zachowania właściwej technologii wykonania robót;
 2. w przypadku wystąpienia robót dodatkowych koniecznych do wykonania zamówienia;
 3. w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;
 4. w przypadku działania siły wyższej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;
 5. w przypadku innych okoliczności niepowstałych z winy Wykonawcy;
 6. w przypadku okoliczności korzystnych dla Zamawiającego;
 • zmiany wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (np. zmiana unormowań prawnych, roboty zamienne, zmiany organizacyjne stron itp.) – za wspólną zgodą Stron;
 • zmiana umowy z wybranym wykonawcą powodująca zmniejszenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy do prawidłowego wykonania zadania wykonanie części prac objętych dotychczas tym zadaniem stało się zbędne;
 • zmiana umowy z wybranym wykonawcą powodująca zwiększenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli do prawidłowego wykonania danego zadania jest niezbędne wykonanie dodatkowych prac nieobjętych dotychczas tym zadaniem, a konieczność ich wykonania powstała na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy czym wykonanie:
 1. tych prac jako nowego zadania spowodowałoby znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego;
 2. danego zadania jest uzależnione od wykonania tych prac albo bez wykonania tych prac jest niemożliwe wykonanie danego zadania w całości.
 • W razie zaistnienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
 1. Sposób przygotowania oferty:
 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem pisemnej formy w sposób czytelny;
 4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca;
 5. Formularz oferty oraz dokumenty sporządzone przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy;
 6. Oferta powinna składać się z formularza ofertowego, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego oraz żądanych dokumentów w niniejszym postępowaniu.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym stosuje się przepisy Ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 /Dz.U.2017.562/ oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej /Dz.U.106.2017/. W sprawach nieuregulowanych rozporządzeniem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny /Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm./.
 8. Osobą upoważnioną do kontaktów jest Pani Joanna Kitlas Sekretarz Gminy Krypno – tel.85/7169069.

                           Wójt Gminy Krypno

Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Kitlas - Sekretarz Gminy

Data wytworzenia: 2017-10-23

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2017-10-23

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2017-10-23