Przetarg na przebudowę drogi 104745B i 1391B

 

Krypno Kościelne: Przebudowa drogi gminnej nr 104745B /droga wojewódzka nr 671 Morusy-Góra/ wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 1391B /Góra-Zygmunty/
Numer ogłoszenia: 106055 - 2016; data zamieszczenia: 27.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krypno , Krypno Kościelne 23B, 19-111 Krypno Kościelne, woj. podlaskie, tel. 85 7169033, faks 85 7169035.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminakrypno.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej nr 104745B /droga wojewódzka nr 671 Morusy-Góra/ wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 1391B /Góra-Zygmunty/.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi gminnej nr 104745B droga wojewódzka Nr 671 Morusy - Góra wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 1391B Góra-Zygmunty. 2.Przedmiot zamówienia składa się z następujących zadań: 1)Zadanie nr 1 - Przebudowa drogi gminnej nr 104745B o długości 1441,40m wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1391B na odcinku 264,76m - etap I. Zadanie będzie polegało na realizacji robót budowlanych dotyczących przebudowy drogi gminnej wraz z infrastrukturą w granicach zabudowy zwartej we wsi Góra od km 0+000,00 do km 1+441,40 oraz dotyczących przebudowy drogi powiatowej od skrzyżowania z drogą gminną nr 104745B w miejscowości Góra w kierunku miejscowości Zygmunty od km 0+000,00 do km 0+264,76m. Szczegółowy opis zadania nr 1 zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ. (Uwaga przedmiot zamówienia nie obejmuje drogi nr 150526B we wsi Góra zawartej w dokumentacji projektowej). 2)Zadanie nr 2 - Przebudowa drogi gminnej nr 104745 o długości 2565,77m - etap II. Zadanie polegać będzie na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej o długości 2565,77m wraz z infrastrukturą od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 671, poprzez wieś Morusy do zwartej zabudowy wsi Góra. W ramach realizacji powyższego zadania Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z założeniami programu funkcjonalno-użytkowego i ustaleniami z Zamawiającym, uzyskania wymaganych uzgodnień oraz innych dokumentów niezbędnych do wykonania robót budowlanych, uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę lub w przypadku konieczności zajęcia części działek przyległych do drogi zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, następnie wykonania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją. Szczegółowy opis zadania nr 2 zawiera program funkcjonalno-użytkowy stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ; 3.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych dla każdego zadania wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia. 4.Jeżeli w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach załączonych do niniejszej SIWZ opisano przedmiot zamówienia ze wskazaniem określeń/oznaczeń, o których mowa w art. 29 ust.3 i art.30 ust.1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy przyjąć że wskazaniu takiemu towarzyszy określenie: lub równoważny, równoważnie opisanym. Z uwagi na wskazanie w dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robót znaków towarowych oraz nazw producentów, Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert równoważnych, to jest ofert w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót będą zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi, to jest takimi których parametry odpowiadają lub przewyższają parametry urządzeń lub materiałów wskazanych przykładowo w opisie przedmiotu zamówienia. Za urządzenia bądź materiały równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają takie same parametry techniczne i jakościowe, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej bądź w programie funkcjonalno-użytkowym..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0, 45.23.32.20-7, 45.23.32.23-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2018.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 1) dla zadania nr 1 - 10.000,-zł (dziesięć tysięcy złotych); 2) dla zadania nr 2 - 10.000,-zł (dziesięć tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wymienionych w art.45 ust.6 ustawy. 3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Knyszyn O/Krypno Nr 14 8076 0001 0010 5082 2000 0120. 4. Wadium powinno wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, dokumenty potwierdzające wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. 6. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą), wysokości lub formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 7. Wadium wnoszone w innej formie, niż w pieniądzu powinno zawierać bezwzględne i nieodwołalne zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia do wypłaty kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art.46 ust. 4a i ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku w oparciu o wykaz wykonanych robót potwierdzający, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończyli: 1)dla zadania nr 1 - dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie dróg o wartości nie mniejszej niż 1 mln brutto każda z nich; 2)dla zadania nr 2 - dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie dróg o wartości nie mniejszej niż 1 mln brutto każda z nich;

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku w oparciu o wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, tj. dysponują: 1) dla zadania nr 1 - przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności drogowej; 2)dla zadania nr 2: - przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania robót budowlanych o specjalności drogowej; - przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności drogowej;

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę nie mniejszą: 1)dla zadania nr 1 - niż 1 mln zł brutto, 2) dla zadania nr 2 - niż 1 mln zł brutto, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków o których mowa w art.22 ust.1 ustawy - określonych w Rozdziale V SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale VI ust. 4 lit. a), b) i c) SIWZ. 2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów żąda pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania w dyspozycję Wykonawcy niezbędnych zasobów. Zobowiązanie powyższe określa zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innymi podmiotami, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia oraz zobowiązanie solidarnej odpowiedzialności wynikającej z art.26 ust.2e. 3. W przypadku konsorcjum dokumenty wymienione w specyfikacji w rozdziale VI ust.4 lit. a), b) i c) przedstawia każdy z członków konsorcjum oddzielnie natomiast pozostałe dokumenty przedstawia się wspólnie. 4. Dokumenty, o których mowa w specyfikacji, należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Gwarancja - 5

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość, niżej określonych, zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) wystąpiła zmiana dokonana 1)zmiana terminu realizacji - a)w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót oraz zachowania właściwej technologii wykonania robót; b)w przypadku wystąpienia robót dodatkowych koniecznych do wykonania zamówienia; c)w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej; d)w przypadku działania siły wyższej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego; e)w przypadku innych okoliczności niepowstałych z winy Wykonawcy; 2)zmiana korzystna dla Zamawiającego (np. roboty zamienne, zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia a z tym związane również zmniejszenie wynagrodzenia) - określona protokołem zasadności wprowadzenia zmian, zaakceptowanym przez Zamawiającego i Wykonawcę; 3)zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług - wynagrodzenie netto nie ulega zmianie; b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ust.3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 4) zmiany wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (np. zmiana unormowań prawnych, zmiany organizacyjne stron itp.) - za wspólną zgodą Stron. 2. W razie zaistnienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl/Przetargi/2016/przetarg_2016.htm
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23 B, 19-111 Krypno, pok. nr 4.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.07.2016 godzina 09:45, miejsce: Kancelaria Urzędu Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23 B, 19-111 Krypno.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiot zamówienia będzie realizowany z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie nr 1 - Przebudowa drogi gminnej nr 104745B o długości 1441,40m wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1391B na odcinku 264,76m - etap I.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie będzie polegało na realizacji robót budowlanych dotyczących przebudowy drogi gminnej wraz z infrastrukturą w granicach zabudowy zwartej we wsi Góra od km 0+000,00 do km 1+441,40 oraz dotyczących przebudowy drogi powiatowej od skrzyżowania z drogą gminną nr 104745B w miejscowości Góra w kierunku miejscowości Zygmunty od km 0+000,00 do km 0+264,76m. Szczegółowy opis zadania nr 1 zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ. (Uwaga przedmiot zamówienia nie obejmuje drogi nr 150526B we wsi Góra zawartej w dokumentacji projektowej)..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0, 45.23.32.20-7, 45.23.32.23-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2017.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1. Cena - 95
 • 2. Gwarancja - 5

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie nr 2 - Przebudowa drogi gminnej nr 104745 o długości 2565,77m - etap II.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie polegać będzie na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej o długości 2565,77m wraz z infrastrukturą od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 671, poprzez wieś Morusy do zwartej zabudowy wsi Góra. W ramach realizacji powyższego zadania Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z założeniami programu funkcjonalno-użytkowego i ustaleniami z Zamawiającym, uzyskania wymaganych uzgodnień oraz innych dokumentów niezbędnych do wykonania robót budowlanych, uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę lub w przypadku konieczności zajęcia części działek przyległych do drogi zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, następnie wykonania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją. Szczegółowy opis zadania nr 2 zawiera program funkcjonalno-użytkowy stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ;.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0, 45.23.32.20-7, 45.23.32.23-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2018.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1. Cena - 95
 • 2. Gwarancja - 5

 

                                                                                                                                                         Wójt Gminy Krypno

                                                                                                                                                         Marek Stankiewicz

 

 

 

Załączniki:

Załacznik nr 8 do SIWZ  dostępny pod linkiem:

http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl/content/krypno/Zalacznik_Nr_8_do_SIWZ.zip

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Kitlas - Sekretarz Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2016-06-27

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2016-06-27

Data modyfikacji: 2016-06-30

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2016-06-27