Informacja o zmianie SWZ z 25.01.2023

Krypno Kościelne, 25.01.2023 r.

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel.  85/7169069, fax. 85/7169035
e-mail:
ugkrypno@podlaskie.pl
Strona: www.gminakrypno.pl
BIP: http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl
REGON: 050659415  NIP: 546 13 38 716

 

IN.271.2.1.2023.KK

 

Informacja o zmianie SWZ

 

 

Gmina Krypno informuje, że w treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krypnowprowadza się następujące zmiany:

  1. Pkt 19.1. SWZ otrzymuje brzmienie: „19.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia w terminie do dnia 31.01.2023 r. do godz. 11:00.”
  2. Pkt 19.2. SWZ otrzymuje brzmienie: „19.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.01.2023 r., o godzinie 11:30, za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia. W przypadku awarii Platformy e-Zamówienia, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w powyższym terminie, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.”
  3. Pkt 20.1. SWZ otrzymuje brzmienie: „20.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia terminu składania ofert do dnia 01.03.2023r.”
  4. W Załączniku nr 1 do SWZ w dokumencie pt. „Opis przedmiotu inwestycji” na str. 12 wykreśla się zdanie : „Oprawa musi posiadać rozłącznik umożliwiający automatyczne odłączanie zasilania oprawy w przypadku otwarcia jej obudowy”.
  5. Pkt 21.1.2 SWZ otrzymuje brzmienie:

      „21.1.2.     Kryterium „Okres gwarancji”:

Punkty za kryterium „Okres gwarancji ” (G) zostaną obliczone według wzoru:

G = (Gb/Gn) x 100 x 40% pkt

gdzie,

G- ilość punktów za kryterium okres gwarancji,

Gb – okres gwarancji oferty badanej,

Gn – najdłuższy okres gwarancji spośród ofert nieodrzuconych.

Zamawiający wymaga zaoferowania gwarancji na kompletne oprawy oświetleniowe (ze wszystkimi podzespołami) łącznie z gwarancją zachowania strumienia świetlnego na poziomie 90% wartości początkowej na okres minimum 36 miesięcy na przedmiot zamówienia. Zamawiający przyjmuje, że w kryterium „Okres gwarancji” oceniany będzie proponowany przez wykonawców okres gwarancji w skali od 36 miesięcy do 60 miesięcy.

W przypadku braku wskazania przez wykonawcę w ofercie okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, że oferuje on minimalny wymagany okres gwarancji tj. 36 miesięcy.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy, Zamawiający w celu przyznania punktów w kryterium „Okres gwarancji” przyjmie do obliczeń 60 miesięcy okresu gwarancji.

W kryterium „Okres gwarancji”, oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzyma 40 punktów a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.”

 

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2023-01-25

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2023-01-25

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2023-01-25