Zapytanie ofertowe Nr IN.271.6.2023.KK Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

Krypno Kościelne, 24.07.2023 r.

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
tel. 85/7169033, fax. 85/7169035
e-mail:
ugkrypno@podlaskie.pl
Strona: www.gminakrypno.pl i bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl
REGON: 050659415   NIP: 546 13 38 716

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr IN.271.6.2023.KK

zgodnie z § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza 130.000,00 zł w Gminie Krypno /Zarządzenie Nr 255/2021 Wójta Gminy Krypno z dnia 15 stycznia 2021 r./

Wójt Gminy Krypno zaprasza do złożenia ofert na zadanie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”

     I. TRYB ZAMÓWIENIA

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 130.000,00 zł, nie objęte przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).

     II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na usuwaniu odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”, w tym:
  1.1. Prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia:
  a) Odbiór odpadów folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Gminy Krypno w ilości około 169,75 Mg (szacunkowa ilość na podstawie formularzy zgłoszeniowych rolników),
  b) Ważenie odbieranych odpadów z folii rolniczych siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag przy użyciu własnych (posiadających legalizację) urządzeń,
  c) Załadunek odpowiednio zapakowanych odpadów z folii rolniczych siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag oraz uporządkowanie miejsca wykonywania usługi z ww. odpadów,
  d) transport odebranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwienia środkami transportu posiadającymi aktualne zezwolenie na transport odpadów,
  e) rozładunek i przekazanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag do odzysku lub unieszkodliwienia.
  1.2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest:
  1) Spisać z każdą osobę dostarczającą odpady protokół odbioru odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag, którego jeden egzemplarz przekaże Zamawiającemu. Protokół w szczególności powinien zawierać następujące dane:
  a) Imię i nazwisko właściciela posesji/użytkownika, który dostarcza odpady,
  b) Adres, z którego pochodzą dostarczone odpady,
  c) Datę odbioru,
  d) Wagę odbieranego odpadu w rozbiciu na: folie rolnicze, siatki, sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big-Bag,
  e) Podpis właściciela posesji/użytkownika,
  f) Podpis przedstawiciela Gminy Krypno,
  g) Podpis Wykonawcy (właściciela firmy) lub osoby upoważnionej przez Wykonawcę,
  h) Pieczęć firmową Wykonawcy.
  2) Do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej art. 66 i 67 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.),
  3) Do przekazania Zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzających właściwe i zgodne z przepisami wykonanie przedmiotu zamówienia, a w szczególności będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu:
  a) Wygenerowane z systemu BDO karty ewidencji odpadów potwierdzających przyjęcie odpadów przez prowadzącego zbieranie lub przetwarzanie odpadów w procesie odzysku lub unieszkodliwienia, wraz z ich zbiorczym zestawieniem,
  b) Wygenerowane z systemu BDO karty przekazania odpadów do docelowej instalacji (w statusie z potwierdzonym transportem) wraz z ich zbiorczym zestawieniem (w przypadku przejęcia odpadów z terenu gminy przez podmiot zajmujący się wyłącznie zbieraniem odpadów),
  c) Wygenerowanie z systemu BDO i poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów ewidencji odpadów potwierdzające ostateczne zagospodarowanie odpadów w procesie unieszkodliwiania lub odzysku wraz z ich zbiorczym zestawieniem.
  4) Do wykonania co najmniej 10-15 zdjęć podczas wykonywania prac na różnym etapie, czytelnych, dobrej jakości, kolorowych zdjęć, ilustrujących przebieg realizacji zadania;
  5) Po wykonaniu zdania do złożenia oświadczeń o prawidłowym wykonaniu prac z zachowaniem właściwych przepisów w szczególności Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach;
  6) Wykonawca zamówienia staje się posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzenia prac.
  7) Poniesienia pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia.
  8) Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone w związku z realizacją umowy, w tym za nieszczęśliwe wypadki i wypadki przy pracy swoich pracowników;
  9) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z w szczególności: ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.), ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.), innymi obowiązującymi przepisami niewymienionymi wyżej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
  10) Wszelkie działania lub czynności, które nie zostały uwzględnione powyżej, a wynikające z procedur określonych w ustawach oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania zadania, Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu zamówienia i uwzględnić w kosztach i terminie wykonania przedmiotu zamówienia.
  11) Rozliczenia będą dokonywane na podstawie rzeczywistej wagi odpadów zgodnie z ofertą po cenie jednostkowej brutto za 1 Mg.
   
  III. TERMIN REALIZACJI
 1. Termin realizacji przedmiotu umowy: 40 dni od dnia podpisania umowy.
 2. Termin osiągnięcia efektu ekologicznego: do 30 kwietnia 2024 r.
   
  IV.
  SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
   
  a) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
  b) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem pisemnej formy w sposób czytelny;
  c) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca;
  d) Formularz oferty powinien być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy;
  e) Oferta powinna składać się z formularza ofertowego, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;
  f) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w przedmiocie zamówienia do formularza ofertowego należy dołączyć:
  1) dokument potwierdzający wpis do rejestru Bazy Danych o Odpadach (BDO),
  2) Zezwolenie/uprawnienie do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia.
   
  V. KRYTERIA OCENY OFERT

100% najniższa cena
 
       VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w terminie do dnia 31 lipca 2023 r. do godz. 15:30

Oferta może być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ugkrypno@podlaskie.pl lub dostarczona w wersji papierowej do siedziby Urzędu Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23 B, 19-111 Krypno Kościelne.
 
      VII. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania niniejszego postępowania w każdej chwili do dnia zawarcia umowy bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności w tym odszkodowawczej.
 
    VIII.
OSOBA DO KONTAKTU ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

Katarzyna Czerepowicz, tel. (85) 716 90 42,

Wszelkie zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia należy kierować na adres mailowy: ugkrypno@podlaskie.pl

                                                                                        Wójt
                                                                                             mgr. Marek Stankiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy

Data wytworzenia: 2023-07-24

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2023-07-25

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2023-07-25