Finanse

FINANSE

Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu Gminy. 

Na dochody Gminy składają się:
- podatki, opłaty i inne wpływy określone w odrębnych ustawach jako dochody Gminy,
- dochody z majątku Gminy,
- subwencja ogólna z budżetu państwa.

Dochodami mogą być:
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych,
- wpływy z samoopodatkowania mieszkańców,
- spadki, zapisy i darowizny,
- inne dochody.

Za prawidłową gospodarkę finansową Gminy odpowiada Wójt.

Kontrolę gospodarki finansowej Gminy sprawuje Regionalna Izba Obrachunkowa.

Metryka strony

Udostępniający: Skarbnik Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2004-04-06

Data modyfikacji: 2007-10-09

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2004-04-06