Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Wójt Gminy Krypno                                                                                                                                                                     Krypno Kościelne dn. 09.03.2023r.

Krypno Kościelne 23B

19-111 Krypno Kościelne

Znak:IN.6220.1.2023.MS

D E C Y Z J A

o środowiskowych uwarunkowaniach

 

      Na podstawie art. 71 ust.2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022r., poz. 1029 ze zm.) powoływanej dalej jako „uooś”, a także § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia 10 września  2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019r., poz. 1839 ze zm. ), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022r., poz. 2000 ze zm.) po rozpoznaniu wniosku inwestora Photon Energy Polska  Sp. z o. o., Plac Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa i zgromadzonego materiału dowodowego,  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia budowy elektrowni fotowoltaicznej, Wójt Gminy Krypno

 

nie stwierdza

 

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „ budowie  i eksploatacji  elektrowni fotowoltaicznej na powierzchni do 4,1 ha wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 68 w obrębie  ewidencyjnym Krypno Wielkie, gmina Krypno, powiat moniecki, województwo podlaskie’’.

 

Uzasadnienie

 

      Photon Energy Polska  Sp. z o. o., Plac Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającej na budowie i eksploatacji  elektrowni fotowoltaicznej na powierzchni do 4,1 ha wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 68 w obrębie  ewidencyjnym Krypno Wielkie, gmina Krypno. Do wniosku dołączono dokumenty zgodnie z „uoos’’.

      Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Zgodnie art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. ,,uooś” uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane, dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

      Przedsięwzięcie, będące przedmiotem postępowania, jest przedsięwzięciem należącym do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia 10 września  2019r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019r., poz. 1839  ze zm. ), dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

      Spełniając obowiązek zawarty w art. 59 ust. 1 pkt 2 „uooś”, ustalono czy planowane przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W związku z tym wypełniając dyspozycje art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4  zasięgnięto opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Dyrektora Zarządu Zlewni  Wód Polskich.

      Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku postanowieniem WOOŚ.4220.58.2023.AC   z dnia 07.02.2023r. wyraził opinię, nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. 

      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mońkach opinią nr NZ/OP-06/23 z dnia 08.02. 2023r.  nie stwierdził obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.  Organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej opiniuje planowane przedsięwzięcie wyłącznie pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, natomiast nie ma kompetencji do ustalania jego usytuowania.

      Dyrektor Zarządu Zlewni  Wód Polskich  w Białymstoku opinią nr BI.ZZŚ.2.4901.33.2023.IK   z dnia 10.02.2023r.  wyraził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

      Teren, na którym planowane jest przedsięwzięcie nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i nie jest objęty obowiązkiem sporządzenia takiego planu.

      Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie i eksploatacji  elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 68  o łącznej  powierzchni 8,2017 ha w obrębie  Krypno Wielkie, gmina Krypno, na terenie gminy Krypno. Powierzchnia terenu przeznaczonego pod inwestycję zajmie do  4,1 ha. Inwestycja  posiada bezpośrednio dostęp do drogi  powiatowej  o nr: 1841B na  działce o   nr ewid. 59/1 obręb Krypno Wielkie. Teren, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia charakteryzuje się występowaniem  ekosystemu, na który znaczy wpływ wywarło prowadzenie działalności rolniczej. Poza roślinnością niższą na terenie dz. ewid. nr 68  znajdują się drzewa. Nie będą one jednak poddane wycince. Część północno-zachodnia omawianej działki składa się z formacji trawiastych. Występują tam również grunty o klasie bonitacyjnej PsIII. Teren ten nie będzie jednak podlegał pod zabudowę infrastrukturą  składającą się na elektrownię fotowoltaiczną. Na użytki gruntowe występujące na terenie omawianej działki składają się, poza wskazanym pastwiskiem trwałym również : pastwiska trwałe klasy IV ( PsIV), grunty orne klasy IIIb  ( RIIIb), grunty orne klasy IVa ( RIVa) , grunty orne klasy IVb ( RIVb), grunty pod rowami (W-PsIII).                                                      

      Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana na  działce nr 69/1  zlokalizowana jest w odległości ok. 70  metrów na wschód, ok. 75m na północ / dz. nr 15 /, ok. 530m na zachód /dz. nr 578 /.  Mając na uwadze odległość pomiędzy budynkami  mieszkalnym  a inwestycją, należy przyjąć, iż planowana farma fotowoltaiczna nie będzie oddziaływać na okoliczną zabudowę.

      W sąsiedztwie inwestycji nie znajdują się obiekty o podobnej funkcji, w tym elektrownie słoneczne i fotowoltaiczne.  

 

    Na elektrownie fotowoltaiczną  składać się będą następujące  urządzenia i infrastruktura  techniczna:  
- konstrukcje  wsporczych do montażu modułów fotowoltaicznych,

- moduły   fotowoltaiczne  do  13500 sztuk o mocy jednostkowej od 300 do 800 Wp każdy,

- skrzynki łączące/ rozdzielnice,

- inwertery do 115 sztuk o mocy jednostkowej od 36 do 600 kW, 

- kontenerowe  lub zabudowane stacje  transformatorowe  w ilości do 4 sztuk wraz z aparaturą sterującą i układem pomiarowo- rozliczeniowym o powierzchni  zabudowy do 35m2każda,

 - magazyny energii do 4 sztuk umieszczone w kontenerach/prefabrykowanej zabudowie o  powierzchni do 50 m2 każdy,  

- niezbędne do funkcjonowania elektrowni  okablowanie  niskiego i średniego napięcia,

- sieci i przyłącza elektroenergetyczne umożliwiające przekazywanie wyprodukowanej energii do sieci elektroenergetycznej operatora,

 - kontener na części zapasowe,

- ogrodzenia do wysokości 2,2m ,

- inne niezbędne do funkcjonowania przedsięwzięcia urządzenia infrastruktury, w tym : urządzenia monitoringu elektrowni, systemy ochrony obiektu, tj. kamery monitoringu  wizyjnego, systemy alarmowe oraz kontroli dostępu.

 

    Teren planowanego przedsięwzięcia zostanie ogrodzony, moduły fotowoltaiczne zostaną ułożone w rzędach na konstrukcjach wsporczych, wysokość instalacji nie przekroczy 5,5 m. Pomiędzy rzędami zostaną zachowane odpowiednio dobrane odstępy (zwykle od kilku do kilkunastu metrów) – ograniczające możliwość występowania zacieniania modułów oraz zapewniające dostęp do wszystkich elementów instalacji, umożliwiające prowadzenie napraw, przeglądów czy konserwacji. Ścieżki pomiędzy rzędami modułów oraz powierzchnia pod nimi będzie stanowiła powierzchnie biologicznie czynne. Transformatory oraz magazyny energii zostaną zabudowane – w kontenerze lub zabudowie prefabrykowanej oraz umieszczone na fundamentach – odlewnych lub prefabrykowanych.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia w przypadku użycia transformatorów olejowych  konieczne będzie zamontowanie szczelnej misy, która w przypadku wycieku pomieści  olej, co zabezpieczy środowisko  gruntowe przed zanieczyszczeniem.

 

      Oddziaływania podczas trwania robót będą miały charakter krótkotrwały i nie spowodują zmiany istniejącego stanu środowiska na terenie. Odpady w czasie ich wytworzenia będą przekazywane przedsiębiorcy posiadającemu uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami.

      Przedsięwzięcie położone jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022r., poz. 916 ze zm.). Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym Natura 2000 oraz pozostałych formach ochrony przyrody. Przedsięwzięcie nie będzie również realizowane na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.  Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływanie będzie miały zasięg lokalny, krótkotrwały, i odwracalny. Wykorzystanie zasobów naturalnych, ryzyko emisji, wystąpienia innych uciążliwości czy wystąpienia awarii będzie znikome.  Oddziaływanie transgraniczne przedsięwzięcia nie wystąpi. Przedsięwzięcie nie wpłynie znacznie na krajobraz z uwagi na fakt, że elementy budowli są niskie nie będą dominowały wśród istniejących elementów krajobrazu.

      W nawiązaniu do uwarunkowań wymienionych w art. 63 ust.1 ustawy „uooś” nie stwierdzono potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, ze względu na:

- przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym nie będzie miało wpływu na obszar Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody;

- planowane przedsięwzięcie nie jest powiązane z innymi przedsięwzięciami i nie przyczyni się do  kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać;

- przedsięwzięcie przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii nie stwarza ryzyka wystąpienia poważnych awarii, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia  2016r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ( Dz. U. 2016r.,  poz. 138);

- usytuowanie przedsięwzięcia, które będzie zajmować obszar, na którym nie występują obszary wodno-błotne czy inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary wybrzeży, górskie, lub leśne, w tym strefy ochrony ujęć wód i obszary ochronne zbiorników śródlądowych;

- nie występują obszary o krajobrazie mającym znaczenie  historyczne, krajobrazowe lub archeologiczne, obszary przyległe do jezior i obszary ochrony uzdrowiskowej; 

- rodzaj i skala przedsięwzięcia, które z racji charakteru nie pociągnie za sobą zagrożeń, tym bardziej znaczących oddziaływań;

- przedsięwzięcie nie będzie naruszać wymagań higienicznych i zdrowotnych;

- przedsięwzięcie będzie funkcjonowało łącznie z innymi odpowiednimi budowlami infrastruktury technicznej oraz budowlami.  

      Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nie jest obligatoryjna, gdyż:

- przedsięwzięcie nie zostało zaliczone do rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Możliwość realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko nie jest uzależniona od ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.

      W ocenie organu podejmującego decyzję oraz organów udzielających opinii odstąpienie od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania dla danego przedsięwzięcia jest uzasadnione.

 

POUCZENIE

 

      W oparciu o art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008r. „uooś” decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy „uooś” decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji wymienionej w art. 72 ust. 1.  Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem sześciu  lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

      Informacja o niniejszej decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym postanowieniem  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mońkach i Dyrektora Zarządu Zlewni  Wód Polskich w Białymstoku  zostaje podana do publicznej wiadomości przez umieszczenie jej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krypno: big.ug.krypno.wrotapodlasia.pl oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B.

      Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

      Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Wójta Gminy Krypno, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

                                                                                                                                   WÓJT

                                                                                                                                   mgr Marek Stankiewicz

 

Załączniki:

 1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

        Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy „uooś’’

               

Otrzymują:

 1. Photon Energy Polska Sp. z o. o.
  Plac St. Małachowskiego 2,  00-066 Warszawa
 1. Właściciel działki objętej inwestycją / w aktach sprawy/
 2. Pozostałe strony w trybie 49 Kpa poprzez obwieszczenie
 3. a/a

 

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony
  Środowiska w Białymstoku
  ul. Dojlidy Fabryczne 23
  15-554 Białystok
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor
  Sanitarny w Mońkach
  ul. Tysiąclecia 5
  19-100 Mońki
 3. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Białymstoku
  ul. Handlowa 6
  15-399  Białystok

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           Załącznik do decyzji IN. 6220.1.2023.MS z dnia

                                                                                                                                         09.03.2023r. Wójta Gminy Krypno

                                                                                                                                             o środowiskowych uwarunkowaniach

                                                                                                                            realizacji przedsięwzięcia

 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Dokument sporządzony w związku z art. 84 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

 

 1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.

        Zabudowa systemami fotowoltaicznymi pod nazwą „budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej  na  powierzchni do 4,1 ha wraz z infrastrukturą towarzyszącą  na działce  nr 68 w obrębie ewidencyjnym Krypno Wielkie, gmina Krypno, powiat moniecki, województwo Podlaskie.’’

Przedsięwzięcie zlokalizowano na gruntach rolnych o klas  PsIV, RIVa, RIVb.   

 1. Charakterystyka parametry techniczne instalacji.

Przedsięwzięcie ma na celu budowę farmy  fotowoltaicznej umożliwiającej produkcję energii elektrycznej za pomocą paneli fotowoltaicznych – urządzeń dokonujących konwersacji promieniowania słonecznego na prąd elektryczny.

Przedsięwzięcie składać się będzie z następujących urządzeń i infrastruktury technicznej:

     - konstrukcje wsporcze do montażu modułów fotowoltaicznych,

     - paneli  fotowoltaicznych do  13500 sztuk o mocy jednostkowej od 300 do 800 Wp każdy,

     - skrzynki łączące/ rozdzielnice,

     - inwerterów do 115 sztuk o mocy jednostkowej od 36 do 600 kW, 

     - kontenerowe lub zabudowane  stacje  transformatorowe  w ilości do 4 sztuk wraz z aparaturą sterującą i układem pomiarowo- rozliczeniowym o powierzchni  zabudowy do 35m2każda,

     - magazyny energii do 4 sztuk umieszczone w kontenerach / prefabrykowanej zabudowie o powierzchni do 50 m2każdy,   

     - niezbędne do funkcjonowania elektrowni  okablowanie  niskiego i średniego napięcia,

     - sieci i przyłącza elektroenergetyczne umożliwiające przekazywanie wyprodukowanej energii do sieci  elektroenergetycznej operatora,

     - kontener na części zapasowe,

     - ogrodzenia do wysokości 2,2m ,

     - inne niezbędne do funkcjonowania przedsięwzięcia urządzenia infrastruktury, w tym :

        urządzenia monitoringu elektrowni, systemy ochrony obiektu, tj. kamery monitoringu wizyjnego, systemy alarmowe oraz kontroli dostępu.

 

                                                                                                                                                             WÓJT

                                                                                                                                                            mgr Marek Stankiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2023-03-09

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2023-03-09

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2023-03-09