Decyzja środowiskowa IN.6220.4.2021

                                                                                                                    Krypno Kościelne, dnia 06.09.2021 r.

Wójt Gminy Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne

Znak:IN.6220.4.2021

D E C Y Z J A

o środowiskowych uwarunkowaniach

 

          Na podstawie art. 71 ust.2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021, poz. 247 z późniejszymi zm. ) powoływanej dalej jako „uooś”, a także § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia 10 września  2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz. 735) po rozpoznaniu wniosku i zgromadzonego materiału dowodowego,

stwierdzam

 brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na  przebudowie  z rozbudową drogi gminnej nr 104743B  Długołęka – Zastocze i odcinka drogi gminnej 150534B od drogi gminnej 104743B do drogi powiatowej 1841B  na długości około 2,77 km na  działkach o nr ewidencyjnych 888,  885, 887/1, 882 obręb  Długołęka; 350/1, 350/2 obręb Zastocze oraz części działek planowanych do pozyskania pod poszerzenie dróg gminnych nr 104743B ( działki 92, 93/1, 567/11 obręb Długołęka) i nr 150534B  ( działki 571, 572/5, 572/6, 573/1, 94 obręb Długołęka).

Uzasadnienie

        Wójt Gminy Krypno wszczął  postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie  z rozbudową drogi gminnej nr 104743B  Długołęka – Zastocze i odcinka drogi gminnej 150534B od drogi gminnej 104743B do drogi powiatowej 1841B  na długości około 2,77 km na  działkach o nr ewidencyjnych 888,  885, 887/1, 882 obręb  Długołęka; 350/1, 350/2 obręb Zastocze oraz części działek planowanych do pozyskania pod poszerzenie dróg gminnych nr 104743B ( działki 92, 93/1, 567/11 obręb Długołęka) i nr 150534B  ( działki 571, 572/5, 572/6, 573/1, 94 obręb Długołęka).

Do wniosku dołączono dokumenty zgodnie z „uoos”.

        Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Zgodnie art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. uooś” uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane, dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

        Przedsięwzięcie, będące przedmiotem postępowania, jest przedsięwzięciem należącym do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839), dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

        Spełniając obowiązek zawarty w art. 59 ust. 1 pkt 2 „uooś”, ustalono czy planowane przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W związku z tym wypełniając dyspozycje art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4  zasięgnięto opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Dyrektora Zarządu Zlewni  Wód Polskich.

        Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku postanowieniem WOOŚ.4220.339.2021.JC  z dnia 26.07.2021 wyraził opinię, nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. 

        Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mońkach opinią nr NZ/OP-34/21 z  dnia 30.07. 2020r. nie stwierdził obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. Organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej opiniuje planowane przedsięwzięcie wyłącznie pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, natomiast nie ma kompetencji do ustalania jego usytuowania.

        Dyrektor Zarządu Zlewni  Wód Polskich  w Białymstoku pismem BI.ZZŚ.2.4360.205.2021.IK z dnia 30.07.2021r. wezwał tut. organ do przedłożenia wyjaśnień poprzez określenie szczegółów zakresu prac związanych z realizacja planowanego przedsięwzięcia w obrębie cieku "Dopływ z Długołęki" stanowiącego główny ciek jednolitej części wód powierzchniowych  o kodzie : PLRW200017261892. Wyjaśnienia zostały przekazane, pismem z dnia 09.08.2021r.  do Dyrektora Zarządu Zlewni  Wód Polskich  w Białymstoku. W dniu 11.08.2021r. została wydana opinia nr BI.ZZŚ.2.4360.205.2021.IK,  w której  stwierdzono  brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

        Teren, na którym planowane jest przedsięwzięcie nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i nie jest objęty obowiązkiem sporządzenia takiego planu.

        Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na przebudowie z rozbudową drogi gminnej nr 104743B Długołęka – Zastocze i odcinka drogi gminnej 150534B od drogi gminnej 104743B do drogi powiatowej 1841B  na długości około 2,77 km

        Przedsięwzięcie położone jest na terenie Gminy Krypno, powiat moniecki, województwo podlaskie. Całkowita powierzchnia działek objętych rozbudowa dróg wynosi ok. 26,2 tyś. m², na długości ok. 2,77km. Inwestycja będzie realizowana w istniejących pasach drogowych, w których obecnie funkcjonują drogi gminne nr 104743B i 150534B oraz na fragmentach dróg powiatowych nr 1841B i 1368B, w obszarze skrzyżowań z projektowanymi drogami oraz częściach działek koniecznych do pozyskania pod pasy drogowe dróg gminnych nr 104743B i 150534B, w związku z ich rozbudową dróg w m. Długołęka. W wyniku realizacji inwestycji nie ulegnie zmianie obecny sposób wykorzystywania terenu  w zakresie działek pasów drogowych. Poszerzenia pasów drogowych dróg gminnych będzie następować kosztem części działek gruntów przyległych, oznaczonych na mapie ewidencji gruntów jako BrPSIVa, BrPsV, RIIIb, RIVa, RIVb i RV. W obszarze objętym przedsięwzięciem  występuje: wodociąg, kanalizacja sanitarna, linie energetyczne NN, przejścia poprzeczne linii energetycznych WN, kable telekomunikacyjne i kable energetyczne eN. Istniejąca infrastruktura techniczna nie będzie kolidować z planowaną inwestycją.  W pasie drogowym i na gruntach planowanych do pozyskania występują pojedyncze drzewa oraz krzaki kolidujące z przedsięwzięciem, w związku z czym zachodzi konieczność wycinki. Po zakończeniu inwestycji pasy drogowe i grunty pozyskane zostaną uporządkowane.

        Przewidziana do przebudowy z rozbudową  droga gminna planowana jest do wykonania zgodnie z parametrami dla klasy technicznej   dróg ,, D ’’ oraz skrzyżowań z drogami powiatowymi  z parametrami dla klasy technicznej dróg ,, Z ’’.  Konstrukcja nawierzchni jezdni dróg gminnych będzie zaprojektowana dla obciążenia ruchem KR1, a w przypadku skrzyżowań z drogami powiatowymi dla obciążenia ruchem KR2.  

Drogi gminne będą posiadały następujące parametry geometryczne:

- szerokość jezdni - 5,00m ( 2 pasy *2,50 m ),

- szerokość poboczy – 0,75 m.

Drogi powiatowe w obszarze skrzyżowań będą posiadały następujące parametry geometryczne:

- szerokość jezdni - 6,00m ( 2 pasy *3,00 m ),

- szerokość poboczy – 1 m.

Nawierzchnię drogi gminnej planuje się wykonać z betonu asfaltowego, na podbudowie z kruszywa łamanego oraz istniejącym podłożu gruntowym wzmocnionym  poprzez stabilizację cementem.   

Wszystkie wybudowane materiały zostaną wytworzone poza placem budowy Wszystkie roboty wykonane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami pod nadzorem wykonawcy i inwestora.

 W miejscu przebudowy z rozbudowa drogi gminnej  planowana jest następująca  konstrukcja nawierzchni jezdni KR-1:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - 4cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - 5cm

- podbudowa zasadnicza  z kruszywa łamanego C50/30 - 22 cm

- stabilizacja cementem podłoża gruntowego - 15cm

Razem konstrukcja nawierzchni 46cm.

W obszarze skrzyżowań z drogami  powiatowymi na poszerzeniach planowana jest następująca konstrukcja nawierzchni jezdni KR-2

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - 4cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - 8cm

- podbudowa zasadnicza  z kruszywa łamanego C50/30  - 22 cm

Razem konstrukcja nawierzchni 34cm.

Zakłada się wykorzystanie istniejącej nawierzchni żwirowej w celu wykonania wzmocnienia  podłoża gruntowego poprzez stabilizację cementem. W celu poprawy warunków eksploatacji drogi w okresie zimowym planowane jest podniesienia istniejącego poziomu korpusu o ok. 35-50 cm, poprzez wykonanie nasypu.

        Rozbudowa drogi uzupełni istniejące zagospodarowanie pasa drogowego o elementy powodujące wzrost bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego , zwiększy komfort jazdy uczestników ruchu drogowego . Wpłynie również na poprawę stanu środowiska poprzez obniżenie poziomu hałasu oraz zmniejszenie ilości wprowadzonych spalin do atmosfery. Odwodnienie drogi odbywać się będzie powierzchniowo do rowów przydrożnych, w których następować będzie proces ich samooczyszczenia.

        Oddziaływania podczas trwania robót będą miały charakter krótkotrwały i nie spowodują zmiany istniejącego stanu środowiska na terenie. Odpady w czasie ich wytworzenia będą przekazywane przedsiębiorcy posiadającemu uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami.

        Przedsięwzięcie położone jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)  . Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym Natura 2000 oraz pozostałych formach ochrony przyrody. Przedsięwzięcie nie będzie również realizowane na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.  Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływanie będą miały zasięg lokalny, krótkotrwały, i odwracalny. Wykorzystanie zasobów naturalnych, ryzyko emisji, wystąpienia innych uciążliwości czy wystąpienia awarii będzie znikome.  Oddziaływanie transgraniczne przedsięwzięcia nie wystąpi.

        W nawiązaniu do uwarunkowań wymienionych w art. 63 ust.1 ustawy „uooś” nie stwierdzono potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na przedsięwzięcia na środowisko, ze względu na:

- przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym nie będzie miało wpływu na obszar Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody;

- planowane przedsięwzięcie nie jest powiązane z innymi przedsięwzięciami i nie przyczyni się do  kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać;

- przedsięwzięcie przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii nie stwarza ryzyka wystąpienia poważnych awarii, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ( Dz. U. 2016 r.  poz. 138. );

- usytuowanie przedsięwzięcia, które będzie zajmować obszar, na którym nie występują obszary wodno-błotne czy inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary wybrzeży, górskie, lub leśne, w tym strefy ochrony ujęć wód i obszary ochronne zbiorników śródlądowych;

- nie występują obszary o krajobrazie mającym znaczenie  historyczne, krajobrazowe lub archeologiczne, obszary przyległe do jezior i obszary ochrony uzdrowiskowej; 

- rodzaj i skala przedsięwzięcia, które z racji charakteru nie pociągnie za sobą zagrożeń, tym bardziej znaczących oddziaływań;

- przedsięwzięcie nie będzie naruszać wymagań higienicznych i zdrowotnych;

- przedsięwzięcie będzie funkcjonowało łącznie z innymi odpowiednimi budowlami infrastruktury technicznej.  

        Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nie jest obligatoryjna, gdyż:

- przedsięwzięcie nie zostało zaliczone do rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Możliwość realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko nie jest uzależniona od ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.

         W ocenie organu podejmującego decyzję oraz organów udzielających opinii odstąpienie od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania dla danego przedsięwzięcia jest uzasadnione.

               

POUCZENIE

 

         W oparciu o art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008 r. „uooś” decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy „uooś” decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji wymienionej w art. 72 ust. 1.  Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem sześciu lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

         Informacja o niniejszej decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mońkach i Dyrektora Zarządu Zlewni  Wód Polskich w Białymstoku  zostaje podana do publicznej wiadomości przez umieszczenie jej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krypno: big.ug.krypno.wrotapodlasia.pl oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B.

          Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

         Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Wójta Gminy Krypno, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji .

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

                                                                                                                                                                                      WÓJT

                                                                                                                                                                                   mgr Marek Stankiewicz

 

 Załączniki:

1.Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia
   Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy „uooś”

 
Otrzymują:

  1. Gmina Krypno
  2. Pozostałe strony w trybie 49 Kpa poprzez obwieszczenie
  3. a/a
     

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony
    Środowiska w Białymstoku
    Dojlidy Fabryczne 23 
    15-554 Białystok

2. Państwowy Powiatowy Inspektor
    Sanitarny w Mońkach
    Tysiąclecia 5
    19-100 Mońki

3. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Białymstoku
    Handlowa 6
    15 -399 Białystok

                                                                                                   

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             Załącznik do decyzji IN.6220.4.2021 z dnia
                                                                                                                                                            06.09.2020 r. Wójta Gminy Krypno
                                                                                                                                                                    o środowiskowych uwarunkowaniach
                                                                                                                                              realizacji przedsięwzięcia

 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Dokument sporządzony w związku z art. 84 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

 

      Planowana inwestycja polegać na będzie przebudowie z rozbudową drogi gminnej nr 104743B Długołęka – Zastocze i odcinka drogi gminnej 150534B od drogi gminnej 104743B do drogi powiatowej 1841B na długości około 2,77 km

Przedsięwzięcie położone jest na terenie Gminy Krypno, powiat moniecki, województwo podlaskie. Inwestycja zlokalizowana będzie na:

Inwestycja zlokalizowana będzie na:

1) działce będącej dr. pow. nr 1841B, położonej w obrębie Długołęka o nr 887/1,
2) działce będącej dr. pow. nr 1368B, położonej w obrębie Zastocze o nr 350/1,
3) działkach będących dr. gm. nr 104743B, położonych w obrębie Długołęka o nr 888 i 885,
4) działce będącej dr. gm. nr 104743B, położonej w obrębie Zastocze o nr 350/2,
5) działce będącej drogą gminną nr 150534B, położonej w obrębie Długołęka o nr 882,
6) częściach działek planowanych do pozyskania pod poszerzenie dr. gm. nr 104743B, położonych w obrębie Długołęka o nr 92, 93/1, 567/11,
7) częściach działek planowanych do pozyskania pod poszerzenie dr. gm. nr 150534B, położonych w obrębie Długołęka o nr 571, 572/5, 572/6, 573/1, 94.

 

 Inwestycja będzie realizowana w istniejących pasach drogowych, w których obecnie funkcjonują drogi gminne nr 104743B i 150534B oraz na fragmentach dróg powiatowych nr 1841B i 1368B, w obszarze skrzyżowań z projektowanymi drogami oraz częściach działek koniecznych do pozyskania pod pasy drogowe dróg gminnych nr  104743B i 150534B, w związku z ich rozbudową dróg w m. Długołęka.

Nawierzchnię drogi gminnej planuje się wykonać z betonu asfaltowego, na podbudowie z kruszywa łamanego oraz istniejącym podłożu gruntowym wzmocnionym poprzez stabilizację cementem.  

Rozbudowa drogi uzupełni istniejące zagospodarowanie pasa drogowego o elementy powodujące wzrost bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, zwiększy komfort jazdy uczestników ruchu drogowego. Wpłynie również na poprawę stanu środowiska poprzez obniżenie poziomu hałasu oraz zmniejszenie ilości wprowadzonych spalin do atmosfery. Odwodnienie drogi odbywać się będzie powierzchniowo do rowów przydrożnych, w których następować będzie proces ich samooczyszczenia. Wszystkie wybudowane materiały zostaną wytworzone poza placem budowy Wszystkie roboty wykonane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami pod nadzorem wykonawcy i inwestora.  W  trakcje realizacji inwestycji aby ograniczyć hałas i nie dopuścić do ewentualnych wycieków szkodliwych substancji do otoczenia wszystkie roboty wykonane zostaną przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu i maszyn posiadających aktualne badania techniczne. Podstawowym środkiem zmniejszającym oddziaływania planowanej inwestycji na etapie budowy będzie właściwa organizacja robót.

 

                                                                                                                                                                                   WÓJT

                                                                                                                                                                                   mgr Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2021-09-06

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2021-09-07

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2021-09-07