Decyzja środowiskowa IN.6220.5.2021

                                                                                                                    Krypno Kościelne, dnia 01.09.2021 r.

 

Znak:IN.6220.5.2021

D E C Y Z J A

o środowiskowych uwarunkowaniach

 

                Na podstawie art. 71 ust.2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021, poz. 247 z późniejszymi zm. ) powoływanej dalej jako „uooś”, a także § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia 10 września  2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839 ), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz. 735) po rozpoznaniu wniosku Inwestora Green Capital S.A. Oddział Aleksandrów Kujawski  , ul. Słowackiego 59, 87-700 Aleksandrów Kujawski i zgromadzonego materiału dowodowego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia budowy farmy fotowoltaicznej, Wójt Gminy Krypno
 

nie stwierdza
 

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „budowy farmy fotowoltaicznej o  mocy do 9 MW i powierzchni zabudowy do 2,56 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Ruda, dz.  nr 411/1, gmina Krypno"

 

Uzasadnienie
 

Green Capital S.A. Oddział Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 59, 87-700 Aleksandrów Kujawski wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającej  na budowie  farmy fotowoltaicznej o mocy do 9 MW i powierzchni zabudowy do 2,56 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Ruda, na części dz. nr 411/1, gmina Krypno. Do wniosku dołączono dokumenty zgodnie z „uoos”.

                Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Zgodnie art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. uooś” uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane, dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

                Przedsięwzięcie, będące przedmiotem postępowania, jest przedsięwzięciem należącym do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia 10 września  2019r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. 2019, poz. 1839   ), dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

                Spełniając obowiązek zawarty w art. 59 ust. 1 pkt 2 „uooś”, ustalono czy planowane przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W związku z tym wypełniając dyspozycje art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4  zasięgnięto opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich.

                Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku postanowieniem WOOŚ.4220.342.2021.MR z dnia 26.07.2021 wyraził opinię, nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. 

                Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mońkach opinią nr NZ/OP-35/21 z  dnia 30.07. 2021r. nie stwierdził obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.  Organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej opiniuje planowane przedsięwzięcie wyłącznie pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, natomiast nie ma kompetencji do ustalania jego usytuowania.

              Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich  w Białymstoku opinią nr BI.ZZŚ.2.4360.206.2021.IK z dnia 30.07.2021r. wyraził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
 

               Teren, na którym planowane jest przedsięwzięcie nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i nie jest objęty obowiązkiem sporządzenia takiego planu.

               Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 9 MW na części działki o nr ew. 411/1 o łącznej  powierzchni 6,4272 ha w obrębie Ruda, na terenie gminy Krypno. Powierzchni terenu przeznaczonego pod inwestycję zajmie teren nie mniejszy niż 1 ha i nie  większy niż  2,56 ha. Działka posiada bezpośrednio dostęp do drogi powiatowej o nr ewid. 387. Grunty na których planowana jest inwestycja obejmuje część  pastwisk trwałych, oznaczonych PsIV, PsV, grunty orne RV oraz część gruntów ornych RVI. Grunty rolne zabudowane  Br-PsV, grunty zadrzewione i zakrzewione LzIV, grunty pod rowami W-PsIV zostały wykluczone  z terenu inwestycji. Obecnie działka, na której planuje się budowę farmy fotowoltaicznej jest użytkowana rolniczo.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa (działka 365/5 ) zlokalizowana jest w odległości ok. 47 m  metrów od granicy nieruchomości  na której planowana jest inwestycja, a 74m  ( działka  451/2 ) od terenu inwestycji objętej wnioskiem.

            W sąsiedztwie inwestycji nie znajdują się obiekty o podobnej funkcji, w tym elektrownie słoneczne i fotowoltaiczne.  

 

Farma fotowoltaiczna składać się będzie z następujących elementów:  

- paneli  fotowoltaicznych,

- dróg  wewnętrznych,

- infrastruktury naziemnej i podziemnej,

- linii  kablowych energetycznych i  światłowodowych,

- przyłącza elektroenergetycznego,

- transformatorów,

- konwerterów,

- innych niezbędnych elementów infrastruktury związanej z budową i eksploatacją  parku ogniw,

- ewentualny  montaż kontenerowych magazynów mocy.

 

         Elektrownia fotowoltaiczna  będzie współpracować z siecią elektroenergetyczną sprzedając  całą wyprodukowaną energię elektryczną.

        W ramach inwestycji  planowany jest montaż paneli fotowoltaicznych  o mocy 350 Wp  przy planowanej mocy instalacji do 9 MW ilość paneli wyniesie do  25 713 sztuk. Inwestor dopuszcza możliwość użycia paneli fotowoltaicznych o mocy mniejszej lub większej (od 300 Wp do 1500 Wp), wówczas  liczba modułów zależna jest od mocy modułów  i wyniesie odpowiednio maksymalnie 3333 sztuki na 1 MW przy zastosowaniu modułów o mocy 300 Wp.  Panele fotowoltaiczne będą pokryte powłoką antyrefleksyjną , która wyeliminuje efekt olśnienia. Inwestor dopuszcza możliwość użycia modułów o innych rozmiarach, tj. max. 3 m x 2 m, co nie zmieni znacząco obszaru zabudowy, ponieważ wtedy liczba zastosowanych modułów będzie proporcjonalnie mniejsza. Moduły fotowoltaiczne posadowione zostaną w rzędach i osadzone na metalowych stelażach zakotwionych w gruncie za pomocą pali wbijanych bezpośrednio do gruntu. Dzięki takiej konstrukcji podczas montażu warstwa gleby z zespołem drobnych organizmów żyjących w powierzchniowych warstwach  gleby, nie jest uszkadzana. Maksymalna wysokość konstrukcji montażowej paneli fotowoltaicznych  nie przekroczy  wysokości 5 metrów. Pomiędzy rzędami paneli zostanie odstęp od siebie biologicznie czynny, porośnięty rodzimymi gatunkami traw. 

W skład farmy fotowoltaicznej przy mocy 9MW szacuje się od 2 do 270 inwerterów. Obecnie najczęściej stosuje się inwertery o mocy ok. 100 kW, które są niedużymi urządzeniami mocowanymi pod panelami fotowoltaicznymi. Takich inwerterów przy planowanej instalacji o mocy 9 MW zastosowanych zostałoby ok. 90 sztuk.

W celu przekazania energii elektrycznej do systemu elektrycznego zaplanowano kontenerowe stacje  transformatorowe 0,4/15kV lub 0,8/15kV w ilości od 1 do 9 sztuk. Każda stacja będzie posiadała wydzielone  pomieszczenia dla rozdzielni niskiego napięcia, komór transformatorowych oraz rozdzielni średniego napięcia. W/w pomieszczenia zostaną wyposażone w: instalację ogrzewania elektrycznego, instalację gniazd 1-faz. i 3-faz., instalację oświetlenia, wyłączniki ppoż. Rozdzielnia nN 0,4 kV lub 0,8 kV zaprojektowana będzie w oparciu o typowe rozwiązania szaf rozdzielczych.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia inwestor planuje użytkować  tak zwany transformator „suchy", który nie zawiera oleju, co eliminuje wycieki. W przypadku użycia transformatora olejowego, w celu uniknięcia przedostania się oleju lub cieczy izolacyjnej do środowiska wodno-gruntowego  na wypadek awarii, pod transformatorem znajdować się będzie  szczelna misa olejowa , będąca w stanie zmagazynować w 100% oleju , wykonana z takiego materiału, aby olej nie przedostał się do środowiska gruntowo-wodnego.

W przypadku budowy kontenerowych magazynów energii składać się one będą z zespołu baterii o mocy odpowiadającej planowanej mocy farmy fotowoltaicznej zabudowane w kontenerach, których wymiary zależą od producenta i oferowanej mocy. Magazyny mocy nie są trwale związane z gruntem. Planowane jest posadowienie ich na terenie inwestycji w pobliżu stacji transformatorowych. Ilość kontenerowych magazynów energii: od 1 do 9 sztuk.

Inwestor planuje ogrodzić teren inwestycji, w taki sposób, aby ogrodzenie nie stanowiło bariery dla zwierząt. Planowane jest użycie siatki  o wysokości 1,8m i oczkach o średnicy  minimum 10cm, co jest wystarczające dla zapewnienia  swobodnej migracji drobnych  ssaków , płazów i gadów.
 

             Oddziaływania podczas trwania robót będą miały charakter krótkotrwały i nie spowodują zmiany istniejącego stanu środowiska na terenie. Odpady w czasie ich wytworzenia będą przekazywane przedsiębiorcy posiadającemu uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami.

             Przedsięwzięcie położone jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) . Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym Natura 2000 oraz pozostałych formach ochrony przyrody. Przedsięwzięcie nie będzie również realizowane na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.  Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływanie będą miały zasięg lokalny, krótkotrwały, i odwracalny. Wykorzystanie zasobów naturalnych, ryzyko emisji, wystąpienia innych uciążliwości czy wystąpienia awarii będzie znikome.  Oddziaływanie transgraniczne przedsięwzięcia nie wystąpi. Przedsięwzięcie nie wpłynie znacznie na krajobraz z uwagi na fakt, że elementy budowli są niskie nie będą dominowały wśród istniejących elementów krajobrazu.

             W nawiązaniu do uwarunkowań wymienionych w art. 63 ust.1 ustawy „uooś” nie stwierdzono potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na przedsięwzięcia na środowisko, ze względu na:

- przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym nie będzie miało wpływu na obszar Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody;

- planowane przedsięwzięcie nie jest powiązane z innymi przedsięwzięciami i nie przyczyni się do  kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać;

- przedsięwzięcie przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii nie stwarza ryzyka wystąpienia poważnych awarii, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia  2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ( Dz. U. 2016 r.  poz. 138. );

- usytuowanie przedsięwzięcia, które będzie zajmować obszar, na którym nie występują obszary wodno-błotne czy inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary wybrzeży, górskie, lub leśne, w tym strefy ochrony ujęć wód i obszary ochronne zbiorników śródlądowych;

- nie występują obszary o krajobrazie mającym znaczenie  historyczne, krajobrazowe lub archeologiczne, obszary przyległe do jezior i obszary ochrony uzdrowiskowej; 

- rodzaj i skala przedsięwzięcia, które z racji charakteru nie pociągnie za sobą zagrożeń, tym bardziej znaczących oddziaływań;

- przedsięwzięcie nie będzie naruszać wymagań higienicznych i zdrowotnych;

- przedsięwzięcie będzie funkcjonowało łącznie z innymi odpowiednimi budowlami infrastruktury technicznej oraz budowlami.  

             Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nie jest obligatoryjna, gdyż:

- przedsięwzięcie nie zostało zaliczone do rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

Możliwość realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko nie jest uzależniona od ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.

              W ocenie organu podejmującego decyzję oraz organów udzielających opinii odstąpienie od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania dla danego przedsięwzięcia jest uzasadnione.

              

 

 

POUCZENIE

 

                W oparciu o art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008 r. „uooś” decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy „uooś” decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji wymienionej w art. 72 ust. 1 .  Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem sześciu  lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

                Informacja o niniejszej decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym postanowieniem  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mońkach i Dyrektora Zarządu Zlewni  Wód Polskich w Białymstoku  zostaje podana do publicznej wiadomości przez umieszczenie jej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krypno: big.ug.krypno.wrotapodlasia.pl oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B.

                Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Wójta Gminy Krypno, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji .

 

Załączniki:

 1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

                Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy „uooś”

               

Otrzymują:

 1. Green Capital S.A. Oddział Aleksandrów Kujawski               
  Słowackiego 59    
  87-700 Aleksandrów Kujawski

 

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku
  Dojlidy Fabryczne 23
  15-554 Białystok
 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mońkach
  Tysiąclecia 5
  19-100 Mońki
 1. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich  w Białymstoku
  Handlowa 6
  15-399  Białystok
 1. Pozostałe strony w trybie 49 Kpa poprzez obwieszczenie

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                            Załącznik do decyzji IN. 6220.5.2021 z dnia
                                                                                                                                                            01.09.2021 r. Wójta Gminy Krypno 
                                                                                                                                                                  o środowiskowych uwarunkowaniach
                                                                                                                                            realizacji przedsięwzięcia

 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Dokument sporządzony w związku z art. 84 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.

Zabudowa systemami fotowoltaicznymi o  powierzchni  zabudowy  nie mniejszej niż 1 ha pod nazwą „budowa farmy fotowoltaicznej o  mocy do 9 MW i powierzchni zabudowy do 2,56 ha wraz z niezbędną  infrastrukturą techniczną  w miejscowości  Ruda, dz.  nr  411/1, gmina Krypno "

Przedsięwzięcie zlokalizowano na gruntach rolnych o klas  PsIV , PsV, RV  oraz  RVI. 

2. Charakterystyka parametry techniczne instalacji.

Przedsięwzięcie ma na celu budowę farmy  fotowoltaicznej umożliwiającej produkcję energii elektrycznej za pomocą paneli fotowoltaicznych – urządzeń dokonujących konwersacji promieniowania słonecznego na prąd elektryczny.

Przedsięwzięcie składać się będzie z następujących budowli:

- paneli fotowoltaicznych o mocy do 9MW,

- inwerterów,

- stacji transformatorowych: od 1 do 9 sztuk,

- dróg wewnętrznych,

- linie kablowe energetyczno-światłowodowe,  

- inne niezbędne elementy infrastruktury związane z budową i eksploatacją parku ogniw,

- montaż kontenerowych magazynów mocy.   

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2021-09-01

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2021-09-01

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2021-09-01